Jätteestä kierrätetyt ja hyödynnetyt aineet

REACH- ja CLP-asetusten vaatimuksia ei sovelleta jätteeseen. Kun kierrätyksen tai muun hyödyntämistoimen jälkeen syntyy aineita sellaisenaan, seoksissa tai esineissä, jotka eivät enää ole jätettä, koskee aineita REACH- ja CLP-asetuksien velvoitteet. Jätteestä hyödynnettyjen aineiden rekisteröintivaatimukseen on kuitenkin poikkeus. Lisäksi aineita koskevissa rajoituksissa voi olla poikkeuksia kierrätetyille tuotteille.

Milloin jäte lakkaa olemasta jätettä?

Jätelainsäädännön jätevaiheen päättymistä koskevien kriteerien pitää täyttyä, jotta jätteestä tulee tuote. Materiaalikohtaisista kriteereistä jätevaiheen päättymiselle voidaan säätää EU-tasolla tai kansallisesti. 

EU:n tasolla on säädetty tarkat, jätevaiheen päättymistä koskevat kriteerit toistaiseksi vain kolmelle materiaalille:

 • lasi
 • romumetalli (rauta-, teräs- ja alumiiniromu)
 • kupari. 

CE-merkittyyn EU-lannoitevalmisteeseen sisällytetyt jätemateriaalit eivät ole enää jätettä (kriteerit EU:n lannoitevalmisteasetuksessa). 

Kansallisesti jätevaiheen päättymistä koskevat kriteerit on toistaiseksi säädetty vain betonimurskeelle.

Mekaanisesti kierrätetyn muovin kriteerit ovat myös valmisteilla.

Jos jollekin materiaalille ei ole säädetty EU-tason tai kansallisia kriteerejä, tapauskohtainen jätteeksi luokittelun päättymistä koskeva ratkaisu tehdään ympäristölupapäätöksessä. 

Jätelainsäädännössä on perusteet, milloin aine tai esine voidaan katsoa prosessin sivuvirtana syntyväksi sivutuotteeksi. Sivutuotteeksi luokittelu voidaan ratkaista tapauskohtaisesti ympäristölupapäätöksessä, tai materiaalin haltija voi luokitella materiaalin sivutuotteeksi perusteiden täyttyessä, jos ympäristölupaa ei edellytetä. 

Jätelainsäädännöstä ja jätteeksi luokittelun päättymisen kriteereistä löydät tietoa ympäristöministeriön verkkosivulta.

Jätteen hyödyntäjän velvollisuudet

Jätteen hyödyntäjän on noudatettava REACH- ja CLP-asetusten valmistajan velvoitteita hyödyntämistoimen jälkeen syntyneeseen tuotteeseen, joka voi olla aine, seos tai esine. 

 • Aineet pitää REACH-asetuksen mukaan rekisteröidä Euroopan kemikaalivirastoon (ECHA). Jätteestä hyödynnytettyjen aineiden rekisteröintiä koskee poikkeus. 
 • Jätteestä hyödynnetyn aineen valmistaja ja maahantuoja vastaavat käyttöturvallisuustiedotteen laatimisesta, mikäli se vaaditaan. 
 • Hyödynnetyistä ja jätteestä hyödynnettyjä aineita sisältävistä esineistä on toimitettava ja ilmoitettava tietoa, jos esineet sisältävät erityistä huolta aiheuttavia (SVHC) aineita. 
 • Lupamenettely koskee myös luvanvaraisia jätteestä hyödynnettyjä aineita.
 • Aineita koskevat kiellot ja rajoitukset koskevat myös jätteestä hyödynnettyjä aineita, mutta näille voi olla tapauskohtaisia poikkeuksia. 
 • Aineille ja seoksille on määritettävä CLP-asetuksen mukainen luokitus ja on noudatettava CLP-asetuksen merkintä-, pakkaamis- ja ilmoitusvelvoitteita.

Rekisteröintipoikkeus jätteestä hyödynnetyille aineille

Jos jätteen hyödyntäjän olisi rekisteröitävä aine, joka esiintyy sellaisenaan, seoksessa tai esineessä, hyödyntäjä voi soveltaa rekisteröintipoikkeusta, jos joku toinen toimija EU:ssa on jo rekisteröinyt ko. aineen aikaisemmin (ei tarvitse olla samassa toimitusketjussa).

Tällöin jätteen hyödyntäjän pitää pystyä osoittamaan, että aine on sama kuin aiemmin rekisteröity aine ja hyödyntäjällä on käytettävissään jokin seuraavista:

 • aineen käyttöturvallisuustiedote, mukaan lukien altistumisskenaariot, jos sellaisia on, tai
 • tiedot mahdollisista aineeseen sovellettavista lupamenettelyistä tai rajoituksista ja muut oleelliset tiedot, jotka ovat tarpeen asianmukaisten riskinhallintatoimenpiteiden määrittelemiseksi ja soveltamiseksi, jos käyttöturvallisuustiedotetta ei vaadita, tai
 • muut ainetta koskevat riittävät tiedot, joiden perusteella käyttäjät voivat toteuttaa tarvittavat suojatoimenpiteet, jos ainetta toimitetaan yleiseen kulutukseen.

Jätteen hyödyntäjä voi käyttää mistä tahansa luotettavasta lähteestä saatavilla olevaa tietoa rekisteröidystä aineesta saadakseen käyttöönsä vaaditut turvallisuustiedot, esim. ECHAn verkkosivuja. Jätteen hyödyntäjän on kuitenkin varmistettava, ettei loukkaa tekijänoikeuksia. 

Sivutuotteita ei tarvitse rekisteröidä, jos niitä ei saateta markkinoille.

ECHAn kemikaalihaulla tietoa

ECHAn kemikaalihaulla voit hakea aineista tietoa. Haun tulos on aineen infokortti, jossa on linkki rekisteröintitietoihin sekä muuta hyödyllistä ko. aineeseen kohdistuvaa lainsäädännöllistä tietoa. 

ECHAn SCIP-tietokannasta löydät tietoa esineiden sisältämistä erityistä huolta aiheuttavista (SVHC) aineista.