Mikropartiklar av syntetiska polymerer – mikroplaster

Mikropartiklar av syntetiska polymerer, så kallade "mikroplaster", bildas antingen till följd av att större plastavfall bryts ned, eller produceras avsiktligen som små bitar. Mikropartiklar av syntetiska polymerer som har producerats avsiktligen används som de är eller tillsätts i produkter för att ge vissa egenskaper. Mikropartiklar av syntetiska polymerer kan orsaka skador om de hamnar i miljön, eftersom de inte är lösliga i vatten och inte bryts ner i miljön.  De finns överallt och har även påträffats i dricksvatten och livsmedel. 

Från och med den 17.10.2023 är det förbjudet att släppa ut mikropartiklar av syntetiska polymerer på marknaden (att föra in, sälja eller på annat sätt överlåta i EU). Förbudet gäller mikropartiklar av syntetiska polymerer och blandningar där sådana har tillsatts med 0,01 viktprocent eller mer för att ge en önskad egenskap. Begränsningen har getts i förordningen (EU) 2023/2055. I den förordningen finns bakgrundsinformation och motiveringar till begränsningen. Begränsningen finns i REACH-förordningens bilaga XVII nummer 78.

Med mikropartiklar av syntetiska polymerer menas fasta polymerer som uppfyller båda följande villkor:

 • ingår i partiklar och utgör minst 1 viktprocent av dessa partiklar, eller utgör en heltäckande ytbeläggning på partiklar
 • minst 1 viktprocent av de partiklar uppfyller något av följande villkor: 
  • partikeln är högst 5 mm i alla riktningar 
  • partikelns längd är högst 15 mm och förhållandet mellan längd och diameter är större än 3.

Om koncentrationen i en produkt inte kan fastställas med tillgängliga analysmetoder eller med de uppgifter man har fått om produkten, ska man för att följa koncentrationsgränsen endast beakta partiklar med en storlek mellan 0,1 µm och 5 mm i alla riktningar eller partiklar med en längd mellan 0,3 µm och 15 mm där relationen mellan längden och diametern är större än 3.

För att förhindra onödiga returer av produkter och minska avfallet så gäller förbudet inte produkter som har släppts ut på marknaden innan den 17.10.2023. Produkter som har förts in till EU och som finns i lager och på butikshyllor innan den 17.10.2023 kan säljas eller överlåtas vidare.

Sådant som inte omfattas av definitionen och förbudet är naturliga polymerer oberoende av separationsprocess, om de inte har modifierats kemiskt. Detsamma gäller polymerer som kan brytas ner, är vattenlösliga, eller som inte innehåller kol. Information om nedbrytbarhet och löslighet ska på begäran lämnas till den behöriga myndigheten. Nedbrytningen ska påvisas i enlighet med tillägg 15 till bilaga XVII i REACH, och lösligheten i enlighet med tillägg 16.

För vissa produktgrupper gäller förbudet efter en övergångsperiod 

Förbudet mot att släppas ut på marknaden gäller från den 17.10.2023 för till exempel mikrokorn och löst glitter. Med mikrokorn avses mikropartiklar av syntetiska polymerer som används för att exfoliera, polera eller rengöra saker. För många produktgrupper kommer förbudet inte att tillämpas förrän efter en övergångsperiod på flera år för att industrin ska få tillräckligt med tid för att utveckla lämpliga alternativ: 

a) från och med den 17.10.2029 för mikropartiklar av syntetiska polymerer som användas för att kapsla in doftämnen 
b) från och med den 17.10.2027 för kosmetiska produkter som sköljs av såvida de inte omfattas av punkt a eller innehåller mikrokorn 
c) från och med den 17.10.2035 för läpprodukter och nagelprodukter samt sminkprodukter, förutom om de faller in under punkt a eller b eller innehåller mikrokorn (uppmärkningskrav "Den här produkten innehåller mikroplast" från den 17.10.2031)
d) från och med den 17.10.2029 för kosmetiska produkter som inte sköljs av 
e) från och med den 17.10.2028 för tvättmedel, vaxer, polermedel och luftvårdsprodukter, såvida de inte omfattas av punkt a eller innehåller mikrokorn 
f) från och med den 17.10.2029 för medicinsk utrustning, såvida den inte innehåller mikrokorn
g) från och med den 17.10.2028 för gödselprodukter som inte omfattas av EU:s förordning om gödselprodukter 
h) från och med den 17.10.2031 för växtskyddsmedel samt utsäde och biocidprodukter som behandlats med sådana medel
i) från och med den 17.10.2028 för jordbruks- och trädgårdsprodukter 
j) från och med den 17.10.2031 för granulatfyllning för användning i konstgjorda underlag för sport.

Undantag från förbudet

Förbudet gäller inte 

 • mikropartiklar av syntetiska polymerer som ska användas i industrianläggningar 
 • mikropartiklar av syntetiska polymerer som inte frigörs vid slutanvändning
 • läkemedel
 • veterinärmedicinska läkemedel
 • EU-gödselpreparat
 • livsmedelstillsatser
 • utrustning för in vitro-diagnostik
 • livsmedel
 • foder.

Partiklar frigörs inte vid slutanvändning om de

 • isoleras från omgivningen med tekniska metoder på så sätt att utsläpp i miljön förhindras när de används enligt bruksanvisningen (till exempel i kromatografikolonner, vattenfilterenheter eller färgämnen för skrivare)
 • ändrar sina fysiska egenskaper permanent så att polymeren inte längre ingår i tillämpningsområdet (t.ex. i blöjor, nagellack eller färg)
 • innesluts permanent i en fast matris (till exempel fibrer eller pellets som tillsätts betong).

Information till användare av mikropartiklar av syntetiska polymerer som inte omfattas av förbudet

Från och med den 17.10.2025 ska leverantörer av mikropartiklar av syntetiska polymerer och blandningar som innehåller sådana som avses att användas i industrianläggningar
tillhandahålla följande uppgifter:

 • anvisningar för användning och bortskaffande som förklarar för industriella nedströmsanvändare hur man kan förhindra utsläpp av mikropartiklar av syntetiska polymerer i miljön
 • följande märkning: "De levererade mikropartiklarna av syntetiska polymerer omfattas av de villkor som fastställs i post 78 i bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006."
 •  uppgifter om den mängd eller koncentration av mikropartiklar av syntetiska polymerer som finns i ämnet eller blandningen
 • allmän information om identifiering av polymerer.

Leverantörer av medicinsk utrustning som används inom in vitro-diagnostik
ska från den 17.10.2026 tillhandahålla yrkesmässiga användare och allmänheten anvisningar för användning och bortskaffande med en förklaring av hur man kan förhindra utsläpp av mikropartiklar av syntetiska polymerer i miljön. 

Leverantörer av livsmedelstillsatser
ska från den 17.10.2025 tillhandahålla yrkesmässiga användare och allmänheten anvisningar för användning och bortskaffande med en förklaring av hur man förhindrar utsläpp av mikropartiklar av syntetiska polymerer i miljön. 

Leverantörer av mikropartiklar av syntetiska polymerer som inte omfattas av förbudet mot att släppas ut på marknaden på grund av deras slutanvändning (för att de isoleras från sin miljö, ändrar sina fysiska egenskaper permanent eller innesluts i en fast matris)
ska från den 17.10.2025 tillhandahålla yrkesmässiga användare och allmänheten anvisningar för användning och bortskaffande med en förklaring av hur man förhindrar utsläpp av mikropartiklar av syntetiska polymerer i miljön. 

Leverantörer av läpprodukter, nagelprodukter och sminkprodukter
ska från den 17.10.2031 till den 16.10.2035 ange följande märkning: "Den här produkten innehåller mikroplast." Produkter som släpptes ut på marknaden innan den 17.10.2031 behöver dock inte ha denna märkning förrän den 17.12.2031.

Informationen ska lämnas i form av väl synlig, läsbar och outplånlig text eller, när så är lämpligt, i form av piktogram. Informationen ska finnas på etiketten, förpackningen eller bipacksedeln eller på säkerhetsdatabladet (för produkter som ska användas i industrin). Utöver texten eller piktogrammen kan leverantörerna tillhandahålla ett digitalt verktyg som ger tillgång till en elektronisk version av informationen. Texten om anvisningar för användning och bortskaffande ska de vara på de officiella språken där ämnet eller blandningen släpps ut på marknaden.

Rapportering till Europeiska kemikaliemyndigheten  

I slutet av maj varje år ska verksamhetsutövare skicka in uppgifter till Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) om mikropartiklar av syntetiska polymerer, hur de används och släpps ut, på det sätt som krävs i begränsningen. Skyldigheten gäller 

 • från och med 2026 tillverkare och industriella nedströmsanvändare av mikropartiklar av syntetiska polymerer i form av pellets, flingor och pulver som används som råmaterial vid plasttillverkning i industrianläggningar 
 • från och med 2027 andra tillverkare av mikropartiklar av syntetiska polymerer och andra industriella nedströmsanvändare av detta 
 • från och med 2027 leverantörer av mikropartiklar av syntetiska polymerer eller av läkemedel, veterinärmedicinska läkemedel eller medicinsk utrustning avsedd för in vitro-diagnostik som innehåller syntetiska polymerer, som för första gången släpps ut på marknaden till yrkesmässiga användare och allmänheten, och som inte omfattas av förbudet av utsläppande på marknaden på grund av dess slutanvändning (isoleras från sin miljö, ändrar sina fysiska egenskaper permanent eller innesluts i en fast matris).  

Information till den behöriga myndigheten

Tillverkare, importörer och industriella nedströmsanvändare som använder produkter innehållande mikropartiklar av syntetiska polymerer ska på begäran förse behöriga myndigheter med information om polymerer som ingår i deras produkter och dessa polymerers funktion i produkten. Informationen om identifiering av polymererna ska vara tillräckliga för att entydigt kunna identifiera polymererna och ska i tillämpliga fall åtminstone innehålla den information som anges i punkterna 2.1–2.2.3 och 2.3.5, 2.3.6 och 2.3.7 i bilaga VI till REACH.