Synteettiset polymeerimikrohiukkaset eli mikromuovit

Synteettiset polymeerimikrohiukkaset eli mikromuovit ovat joko suuremman muovijätteen kulumisen seurauksen syntyneitä tai tarkoituksella pieniksi kappaleiksi valmistettuja. Tarkoituksella valmistettuja synteettisiä polymeerimikrohiukkasia käytetään sellaisenaan tai lisätään tuotteisiin tuomaan tiettyjä ominaisuuksia. Synteettiset polymeerimikrohiukkaset voivat aiheuttaa haittoja ympäristöön päädyttyään, sillä ne eivät liukene veteen eivätkä hajoa ympäristössä.  Niitä esiintyy kaikkialla, ja niitä on löydetty myös juomavedestä ja elintarvikkeista. 

Synteettisten polymeerimikrohiukkasten markkinoille saattaminen (EU:hun tuonti, myyminen tai vastikkeetta luovuttaminen) on kiellettyä 17.10.2023 alkaen. Kielto koskee synteettisiä polymeerimikrohiukkasia ja seoksia, joihin niitä on lisätty 0,01 painoprosenttia tai enemmän jonkin halutun ominaisuuden antamiseksi. Rajoitus on annettu asetuksella (EU) 2023/2055. Em. asetuksesta löytyy taustatietoja ja perustelut rajoitukselle. Rajoitus löytyy REACH-asetuksen liitteestä XVII  numerolla 78.

Synteettisillä polymeerien mikrohiukkasilla tarkoitetaan kiinteitä polymeerejä, jotka täyttävät molemmat seuraavista edellytyksistä:

 • sisältyvät hiukkasiin ja muodostavat vähintään 1 painoprosentin kyseisistä hiukkasista tai muodostavat hiukkasten pinnalle yhtenäisen pinnoitteen;
 • vähintään 1 painoprosentti hiukkasista täyttää jommankumman seuraavista edellytyksistä: 
  • hiukkasen koko on kaikissa suunnissa enintään 5 mm 
  • hiukkasen pituus on enintään 15 mm ja pituuden ja halkaisijan suhde suurempi kuin 3.

Jos pitoisuutta tuotteessa ei voida määrittää käytettävissä olevilla analyysimenetelmillä tai tuotteesta saaduilla tiedoilla, pitoisuusrajan noudattamiseksi huomioidaan ainoastaan hiukkaset, joiden koko on 0,1 µm – 5 mm kaikissa suunnissa tai pituus 0,3 µm – 15 mm pituuden ja halkaisijan suhteen ollessa suurempi kuin 3. 

Tuotteiden tarpeettomien palautusmenettelyjen estämiseksi ja jätteen vähentämiseksi kielto ei koske tuotteita, jotka on saatettu markkinoille ennen 17.10.2023. Ennen 17.10.2023 EU:hun tuodut, varastossa ja kaupan hyllyssä olleet tuotteet voi myydä tai luovuttaa eteenpäin.

Määritelmän ja kiellon ulkopuolella ovat luonnonpolymeerit riippumatta erotusprosessista, jos niitä ei ole muunnettu kemiallisesti sekä polymeerit, jotka ovat hajoavia, vesiliukoisia tai eivät sisällä hiiltä. Tiedot hajoavuudesta ja liukoisuudesta on pyynnöstä toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle. Hajoavuus on osoitettava REACH-liitteen XVII lisäyksen 15 mukaisesti ja liukoisuus lisäyksen 16 mukaisesti.

Tiettyihin tuoteryhmiin kieltoa sovelletaan siirtymäajan jälkeen

Markkinoille saattamisen kielto koskee 17.10.2023 alkaen esim. mikrohelmiä ja irtokimalteita (glitter). Mikrohelmillä tarkoitetaan synteettisiä polymeerimikrohiukkasia, joita käytetään kuorimiseen, kiillottamiseen tai puhdistamiseen. Moniin tuoteryhmiin kielto tulee sovellettavaksi vasta vuosien siirtymäajan jälkeen, jotta teollisuudella on riittävästi aikaa sopivien vaihtoehtojen kehittämiseen:

a) 17.10.2029 alkaen hajusteiden kapselointiin käytettäviin synteettisiin polymeerimikrohiukkasiin 
b) 17.10.2027 alkaen poishuuhdeltaviin kosmeettisiin valmisteisiin, paitsi jos ne sisältyvät kohtaan a tai sisältävät mikrohelmiä 
c) 17.10.2035 alkaen huulille ja kynsille tarkoitettuihin valmisteisiin sekä meikkivalmisteisiin, paitsi jos ne sisältyvät kohtaan a tai b tai sisältävät mikrohelmiä 
(merkintävaatimus ”Tämä tuote sisältää mikromuoveja” 17.10.2031 alkaen)
d) 17.10.2029 alkaen kosmeettisiin valmisteisiin, joita ei huuhdella pois, paitsi jos ne sisältyvät kohtaan a tai c 
e) 17.10.2028 alkaen pesuaineisiin, vahoihin, kiillotusaineisiin ja ilmanraikastimiin, paitsi jos sisältyvät kohtaan a tai sisältävät mikrohelmiä 
f) 17.10.2029 alkaen lääkinnällisiin laitteisiin, paitsi jos ne sisältävät mikrohelmiä
g) 17.10.2028 alkaen lannoitevalmisteisiin, jotka eivät kuulu EU:n lannoitevalmisteasetuksen soveltamisalaan 
h) 17.10.2031 alkaen kasvinsuojeluaineisiin ja niillä käsiteltyihin siemeniin sekä biosidivalmisteisiin
i) 17.10.2028 alkaen maatalous- ja puutarhatuotteisiin, jotka eivät kuulu kohtaan g tai h 
j) 17.10.2031 alkaen urheilukenttien synteettisten pintamateriaalien rakeiseen täyteaineeseen.

Poikkeukset kiellon soveltamiseen

Kielto ei koske 

 • teollisuuslaitoskäyttöön tarkoitettuja synteettisiä polymeerimikrohiukkasia 
 • sellaisiin loppukäyttöihin tarkoitettuja synteettisiä polymeerimikrohiukkasia, joissa niitä ei vapaudu
 • lääkkeitä
 • eläinlääkkeitä
 • EU-lannoitevalmisteita
 • elintarvikelisäaineita
 • in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuja laitteita
 • elintarvikkeita
 • rehuja.

Hiukkasia ei vapaudu loppukäytössä, jos ne

 • eristetään ympäristöstään teknisin keinoin siten, että päästöt ympäristöön estetään, kun niitä käytetään käyttöohjeiden mukaisesti (esim. kromatografiakolonneissa, vedensuodatusyksiköissä tai tulostinten väriaineissa)
 • muuttuvat fysikaalisilta ominaisuuksiltaan pysyvästi siten, että polymeeri ei enää kuulu soveltamisalaan, esimerkiksi turpoamisen tai kalvon muodostumisen vuoksi (esim. vaipoissa tai maaleissa)
 • sisällytetään pysyvästi kiinteään matriisiin (esim. betoniin lisätyt kuidut tai pelletit, glitteriä sisältävät liimat).

Käyttäjille annettavat tiedot 

Käyttö teollisuuslaitoksissa 

Toimittajien on 17.10.2025 alkaen toimitettava seuraavat tiedot:

 • käyttö- ja hävittämisohjeet, joissa selitetään teollisille jatkokäyttäjille, miten synteettisten polymeerien mikrohiukkasten päästöt ympäristöön voidaan estää
 • seuraava maininta: ”Toimitettaviin synteettisten polymeerien mikrohiukkasiin sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XVII olevassa nimikkeessä 78 vahvistettuja ehtoja”
 • tiedot aineessa tai seoksessa olevien synteettisten polymeerien mikrohiukkasten määrästä tai pitoisuudesta
 • polymeerien tunnistamista koskevat yleiset tiedot.

In vitro-diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet

Toimittajien on 17.10.2026 alkaen annettava käyttö- ja hävittämisohjeet, joissa selitetään ammattikäyttäjille ja yleisölle, miten synteettisten polymeerien mikrohiukkasten päästöt ympäristöön voidaan estää.

Elintarvikelisäaineet

Toimittajien on 17.10.2025 alkaen annettava käyttö- ja hävittämisohjeet, joissa selitetään ammattikäyttäjille ja yleisölle, miten synteettisten polymeerien mikrohiukkasten päästöt ympäristöön voidaan estää.

Loppukäytöt, joissa ei vapaudu synteettisiä polymeerimikrohiukkasia 

(aiotun loppukäytön aikana synteettiset polymeerimikrohiukkaset eristetään ympäristöstään teknisin keinoin, ne muuttuvat fysikaalisilta ominaisuuksiltaan pysyvästi eivätkä kuulu enää soveltamisalaan tai ne sisällytetään pysyvästi kiinteään matriisiin)

Toimittajien on 17.10.2025 alkaen annettava käyttö- ja hävittämisohjeet, joissa selitetään ammattikäyttäjille ja yleisölle, miten synteettisten polymeerien mikrohiukkasten päästöt ympäristöön voidaan estää.

Huulille tarkoitetut valmisteet, kynsille tarkoitetut valmisteet ja meikkivalmisteet

Toimittajien on 17.10.2031 alkaen 16.10.2035 saakka esitettävä seuraava maininta: ”Tämä tuote sisältää mikromuoveja.” Ennen 17.10.2031 markkinoille saatetuissa tuotteissa on kuitenkin oltava tämä maininta vasta 17.12.2031.

Miten tiedot annetaan?

Tiedot on annettava selvästi näkyvän, pysyvän ja luettavissa olevan tekstin muodossa tai soveltuvissa tapauksissa kuvamerkkeinä tuotteiden etikettiin, pakkaukseen tai pakkausselosteeseen tai käyttöturvallisuustiedotteeseen (teollisuuskäyttöön tarkoitetut tuotteet). Tekstin tai kuvamerkkien lisäksi toimittajat voivat tarjota digitaalisen välineen pääsyyn tietojen sähköiseen versioon. Tekstimuotoisten käyttö- ja hävittämisohjeiden pitää olla jäsenvaltioiden virallisilla kielillä, joissa aine tai seos saatetaan markkinoille.

Kosmeettiset valmisteet

Mikromuovikielto koskee kosmeettisia valmisteita vaiheittain riippuen tuotteesta. Kielto ei koske mikromuoveja sisältävien kosmeettisten valmisteiden käyttöä, vaan niiden EU:hun tuontia, myyntiä ja muuta luovuttamista.

 • Poishuuhdeltavia kosmeettisia valmisteita kielto koskee 17.10.2027 alkaen. Nämä ovat kosmeettisia valmisteita, jotka on tarkoitus poistaa sen jälkeen, kun sitä on käytetty ihoon, hiuksiin tai limakalvoihin.
 • Kosmeettisille valmisteille, joita ei ole tarkoitettu huuhdeltavaksi pois, kielto tulee sovellettavaksi 17.10.2029.
 • Huulille ja kynsille tarkoitetuttuja valmisteita sekä meikkivalmisteita kielto koskee 17.10.2035 alkaen. 

Poiketen edellä mainituista siirtymäajoista mikrohelmiä tai hajusteiden kapselointiin tarkoitettuja mikromuoveja sisältäviä kosmeettisia valmisteita kielto koskee seuraavasti:

 • Jos kosmeettinen valmiste sisältää mikrohelmiä eli kuorimiseen, kiillottamiseen tai puhdistamiseen tarkoitettuja mikromuoveja, kielto on koskenut jo 17.10.2023 alkaen. Kielto ei koske ennen tätä EU-markkinoilla olleita mikrohelmiä sisältäviä kosmeettisia valmisteita.
 • Jos kosmeettinen valmiste sisältää hajusteiden kapselointiin tarkoitettuja mikromuoveja, kieltoa sovelletaan 17.10.2029 alkaen.

Huulille ja kynsille tarkoitetuille valmisteille sekä meikkivalmisteille, jotka sisältävät mikromuoveja, vaaditaan maininta ”Tämä tuote sisältää mikromuoveja.” 17.10.2031 alkaen. Ennen tätä varastossa olleisiin tuotteisiin maininta on lisättävä 17.12.2031 mennessä.

Muoviglitter sellaisenaan ja tuotteissa

Euroopan komissio on esittänyt tämänhetkisen näkemyksen mikromuovirajoituksen soveltamisesta muoviglitteriin komission verkkosivulla, joka on päivitetty 25.1.2023.  Tämän kappaleen teksti perustuu komission tämänhetkiseen näkemykseen.

Muoviglitterin EU:hun tuonti, myyminen tai vastikkeetta luovuttaminen on kiellettyä. Kielto ei koske tuotteita, jotka on saatettu markkinoille ennen 17.10.2023. Kiellon soveltamiseen joihinkin käyttötarkoituksiin voi olla poikkeuksia tai useamman vuoden siirtymäaikoja, kuten muoviglitterin myyntiin kosmeettisena valmisteena tai kosmeettisessa valmisteessa (ks. kappale Kosmeettiset valmisteet).

Muoviglitteriä sellaisenaan ei saa myydä esimerkiksi taide-, käsityö- tai askartelutarkoituksiin. Glitteriä sisältävien liimojen myynti puolestaan on sallittua, kun loppukäytössä muoviglitter sisällytetään pysyvästi matriisiin eikä mikromuovia vapaudu. Käyttö- ja hävittämisohjeet kuitenkin vaaditaan mikromuovipäästöjen ehkäisemiseksi (17.10.2025 alkaen).

Kielto ei koske glitteriä, joka on biohajoavaa, liukenevaa tai valmistettu luonnonpolymeeristä tai on epäorgaaninen eli ei sisällä hiiltä.

Rajoitus ei koske esineitä. Esineet, joiden pinnalle on kiinnitetty muoviglitteriä, esim. koriste-esineet, joulukoristeet, asusteet ja tekstiilit, eivät kuulu rajoituksen soveltamisalaan.

Raportointi Euroopan kemikaalivirastolle

Toiminnanharjoittajien on toimitettava tietoja vuosittain toukokuun loppuun mennessä Euroopan kemikaalivirastolle (ECHA) synteettisistä polymeerimikrohiukkasista, niiden käytöistä ja päästöistä kuten rajoituksessa vaaditaan. Velvoite koskee 

 • vuodesta 2026 pellettien, hiutaleiden ja jauheiden muodossa olevana muovin valmistuksen raaka-aineena teollisuuslaitoksissa käytettävien synteettisten polymeerien mikrohiukkasten valmistajia ja teollisia jatkokäyttäjiä 

 • vuodesta 2027 synteettisten polymeerien mikrohiukkasten muita valmistajia ja muita teollisia jatkokäyttäjiä 

 • vuodesta 2027 toimittajia, jotka ovat saattaneet markkinoille ensimmäistä kertaa ammattikäyttäjille ja yleisölle synteettisiä polymeerejä sisältäviä lääkkeitä, eläinlääkkeitä, in vitro-diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita tai synteettisiä polymeerimikrohiukkasia, joita ei koske markkinoille saattamisen kielto niiden loppukäytön vuoksi (eristetään ympäristöstään, muuttuvat fysikaalisilta ominaisuuksiltaan pysyvästi tai sisällytetään kiinteään matriisiin).

Toimivaltaiselle viranomaiselle annettavat tiedot

Synteettisiä polymeerimikrohiukkasia sisältävien tuotteiden valmistajien, maahantuojien ja teollisten jatkokäyttäjien on annettava toimivaltaisille viranomaisille näiden pyynnöstä tiedot tuotteissa olevista polymeereistä ja niiden tehtävästä näissä tuotteissa. Polymeerin tunnistetietojen on oltava riittävät yksiselitteiseen tunnistamiseen, ja niihin on sisällyttävä vähintään REACH-liitteessä VI olevassa 2.1–2.2.3 ja 2.3.5, 2.3.6 ja 2.3.7 kohdassa vahvistetut tiedot tapauksen mukaan.

Ohjeistus

Euroopan komissio tulee julkaisemaan ohjeen/Q&A-koosteen verkkosivuillaan.