Hankinnat ja tarjouspyynnöt

Hankinnalla tarkoitetaan Tukesin ulkopuolelta tapahtuvaa tavaroiden ja palvelujen ostamista, vuokraamista tai näihin rinnastettavaa toimintaa.

Tukesin suurimpia yksittäisiä hankintoja ovat asiantuntijapalveluiden ostot:

  • testaus- ja tarkastuspalvelut osana tuotteiden markkinavalvontaa
  • viestintäpalvelut
  • tietojärjestelmien suunnittelu-, kehittämis- ja ylläpitopalvelu
  • koulutus-, tutkimus- ja konsultointipalvelut.

Tukes julkaisee kilpailutettavat hankinnat Cloudia Tarjouspalvelussa. Tarjouskilpailuihin liittyvät hankinta-asiakirjat ja hankintaan liittyvä yhteydenpito hoidetaan sähköisen Tarjouspalvelu.fi-portaalin kautta.

Tukes on järjestänyt hankintatoimensa siten, että hankinnat voidaan toteuttaa taloudellisesti ja suunnitelmallisesti sekä mahdollisimman tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina. Hankinnoissa käytetään hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet ja annetaan sekä yrityksille että muille yhteisöille tasapuoliset mahdollisuudet tarjota tavaroita ja palveluja Tukesin järjestämissä tarjouskilpailuissa.

Tukesin hankintojen periaatteet 

Kaikkien Tukesin hankintojen johtavina periaatteina ovat:

  • hankintamenettelyyn osallistuvien toimittajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu
  • hankintaprosessin avoimuus
  • hankintaan kuuluvien vaatimuksien suhteuttaminen hankinnan arvoon ja luonteeseen.

Tukesin, kuten muidenkin julkisyhteisöjen hankintojen tekemistä, ohjaa hankintalainsäädäntö. Hankintalaki (1397/ 2016) velvoittaa käyttämään julkisia varoja tehokkaasti ja tekemään laadukkaita, innovatiivisia sekä kestävää kehitystä tukevia hankintoja. Hankintalain pohjalta valtiovarainministeriön toteuttama Julkisten hankintojen käsikirja 2023 tukee valtion virastoja hankintatoimen järjestämisessä ja organisoimisessa sekä yhtenäistää hankintakäytäntöjä valtionhallinnon virastoissa ja laitoksissa. Ohjeita ja määräyksiä hankintatoimeen liittyen antaa valtiovarainministeriön lisäksi Tukesin toimintaa ohjaava Työ- ja elinkeinoministeriö.