Kontaktpunkt för marknadskontroll (Fipoint) 

Varje EU-medlemsstat har en kontaktpunkt för marknadskontroll som ansvarar för vissa uppgifter relaterade av marknadskontroll på nationell och EU-nivå. I Finland har kontaktpunkten placerats i Tukes. I Tukes har kontaktpunkten placerats i produktenhetens Fipoint-grupp. När det gäller att sköta kontaktpunktens uppgifter är Fipoint oberoende i relation till alla marknadskontrollmyndigheter och Tullen. 

Finlands kontaktpunkt koordinerar det myndighetssamarbete som gäller marknadskontroll och hjälper marknadstillsynsmyndigheterna i det nationella och internationella samarbetet. Kontaktpunkten ansvarar för att förbereda marknadskontrollmyndigheternas och Tullens gemensamma ståndpunkt och för att kommunicera den till EU-institutionerna. Den ståndpunkten utgör den gemensamma uppfattningen hos alla nationella myndigheter som utför marknadskontroll och kontroll av de yttre gränserna.

Dessutom ska kontaktpunkten i samarbete med samarbetsgruppen för marknadskontroll upprätta den nationella strategin för marknadskontroll och informera kommissionen och övriga medlemsstater om den. Kontaktpunkten representerar Finland i unionens nätverk som behandlar produkternas överensstämmelse. Kontaktpunkten också representerar tillsammans med arbets- och näringsministeriet Finland också i kommittén som behandlar marknadskontroll och kravenlighet för produkter.

Förutom att fungera som kontaktpunkt för marknadskontroll fungerar Fipoint även som Safety Gate-kontaktpunkt, kontaktpunkt för kommissionens informations- och kommunikationssystem (ICSMS), produktkontaktpunkt samt kontaktpunkt för byggprodukter. 

Fipoint kan kontaktas på adressen fipoint(at)tukes.fi.