Organisaatio

Tukesin organisaatiossa on viisi yksikköä: 

  • kemikaaliyksikkö
  • teollisuusyksikkö
  • tuoteyksikkö
  • FINAS-akkreditointipalvelu
  • tieto- ja kehitysyksikkö.

Vakituisen henkilöstön määrä on noin 250. Viraston toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Tampereella ja Rovaniemellä. 

Tukes toimii usean ministeriön ohjauksessa. Tukesin hallinnollisesta ohjauksesta ja valvonnasta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö (TEM). Lisäksi TEM sekä LVM, MMM, SM, STM ja YM ohjaavat virastoa yhteistoiminnassa kukin omalla toimialallaan.

Tukes organisaatiokuva, avattu alla tekstissä.

Kemikaaliyksikkö hoitaa mm. kemikaalituotevalvontaan, EU:n REACH- ja CLP-asetuksiin sekä biosidilainsäädäntöön liittyviä toimeenpanotehtäviä ja valvontaa sekä kasvinsuojeluaineiden riskinarviointiin, hyväksymiseen ja rekisteröintiin liittyviä tehtäviä. Kemikaaliyksikköön kuuluu myös jalometallituotteiden vaatimustenmukaisuuden valvonta.

Teollisuusyksikkö valvoo tuotantolaitosten ja laitteistojen turvallisuutta, kaivostoimintaa, urakointi- ja asennustoimintaa sekä tarkastuspalveluja. Valvontakohteina ovat vaarallisia kemikaaleja käsittelevät teollisuuslaitokset, neste- ja maakaasukohteet, räjähdetehtaat ja -varastot, painelaitteet ja näitä käyttävät tuotantolaitokset, kaivokset, malminetsintä- ja kullanhuuhdontakohteet.  Jakeluverkkojen ja kiinteistöjen sähkölaitteistojen asentaminen, käyttö ja tarkastaminen sekä hissiurakointi ja -huolto ovat niin ikään valvontakohteitamme. Myös vaa'at, polttoaine- ja nestemittarit sekä torikaupan mitat kuuluvat valvonnan piiriin.

Tuoteyksikkö valvoo myynnissä olevien tuotteiden turvallisuutta ja teknistä luotettavuutta. Tuotevalvonnan kohteina ovat mm. sähkölaitteet, kuluttajatuotteet kuten lelut, koneet ja henkilönsuojaimet, rakennustuotteet, räjähteet ja ilotulitteet, vaarallisten aineiden kuljetuspakkaukset ja -säiliöt sekä pelastustoimen laitteet. Markkinoilla olevien tuotteiden on oltava turvallisia ja vaatimustenmukaisia. Tuoteyksikköön kuuluu myös kuluttajapalveluiden turvallisuusvalvonta. Turvallisuuden lisäksi valvotaan sähkölaitteiden sähkömagneettisia häiriöominaisuuksia sekä energiatehokkuutta ja merkintöjä.

FINAS-akkreditointipalvelu on Suomen kansallinen akkreditointielin, joka toteaa päteväksi kalibrointi- ja testauslaboratorioita, sertifiointielimiä, tarkastuslaitoksia, vertailumittausten järjestäjiä sekä päästökauppa- ja EMAS-todentajia. FINAS-akkreditointipalvelun tehtäviin kuuluu myös esim. viranomaisten asettamiin vaatimuksiin perustuvia pätevyyden arviointeja. FINAS toimii itsenäisenä ja puolueettomana yksikkönä Tukesin organisaatiossa.

Tieto- ja kehitysyksikkö hoitaa viraston hallintopalvelutehtäviä, osallistuu toimialuetta koskevien säädösten ja toimintamallien ja tietojärjestelmien kehittämiseen sekä tuottaa tietopalveluja. Aktiivisella viestintä- ja koulutustoiminnalla edistetään valvonnan tavoitteiden toteutumista, erityisesti toimijoiden tietämystä ja vastuullisuutta, turvallisia toimintatapoja sekä onnettomuuksien ennaltaehkäisyä.