Organisaatio

Tukesissa on viisi yksikköä: kemikaalit, teollisuus, tuotteet, FINAS-akkreditointipalvelu sekä tieto- ja kehitys. Lähes 300 tukeslaista työskentelee toimipaikoissamme Helsingissä, Tampereella ja Rovaniemellä.

Tukes toimii usean ministeriön ohjauksessa. Hallinnollisesta ohjauksesta ja valvonnasta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö (TEM). Omilla toimialoillaan virastoa ohjaavat yhteistoiminnassa TEM, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, sisäministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja ympäristöministeriö.

Organisaatiorakenne

Tukesin organisaatiokaavio, jossa yksiköt ja strategiset painopisteet eriteltynä.

Yksiköt

Lue Tukesin viiden yksikön työstä, tehtävistä ja vastuista lisää alta.

Kemikaalit

Yksikkö hoitaa kemikaalituotevalvontaa, EU:n REACH- ja CLP-asetuksiin sekä biosidilainsäädäntöön liittyvää toimeenpanoa ja valvontaa sekä kasvinsuojeluaineiden riskinarviointeja, hyväksyntää ja rekisteröintiä. Yksikkö valvoo myös jalometallituotteiden vaatimustenmukaisuutta.

Teollisuus

Yksikkö valvoo tuotantolaitosten ja laitteistojen turvallisuutta, kaivostoimintaa, urakointi- ja asennustoimintaa sekä tarkastuspalveluja. Valvontakohteita ovat muun muassa vaarallisia kemikaaleja käsittelevät teollisuuslaitokset, neste- ja maakaasukohteet, räjähdetehtaat ja -varastot, painelaitteet, kaivokset, malminetsintä- ja kullanhuuhdontakohteet sekä sähkölaitteistojen asennukset.

Tuotteet

Yksikkö valvoo myynnissä olevien tuotteiden turvallisuutta ja teknistä luotettavuutta sekä kuluttajapalveluiden turvallisuutta. Valvontakohteita ovat muun muassa sähkölaitteet, kuluttajatuotteet, rakennustuotteet, räjähteet ja ilotulitteet, vaarallisten aineiden kuljetuspakkaukset ja -säiliöt, pelastustoimen laitteet sekä sähkölaitteiden sähkömagneettiset häiriöominaisuudet ja energiatehokkuus. Yksikön yhteydessä toimii Fipoint-yhteyspiste.

FINAS

FINAS-akkreditointipalvelu on Suomen kansallinen akkreditointielin, joka toteaa päteväksi kalibrointi- ja testauslaboratorioita, sertifiointielimiä, tarkastuslaitoksia, vertailumittausten järjestäjiä, päästökauppa- ja EMAS-todentajia sekä biopankkitoimijoita. FINAS toimii Tukesissa itsenäisenä ja puolueettomana yksikkönä.

Tieto ja kehitys

Yksikkö vastaa viraston hallintopalveluista, osallistuu toimialuetta koskevien säädösten, toimintamallien ja tietojärjestelmien kehittämiseen sekä tuottaa tietopalveluja.