Kiertotalouslaitosten turvallisuus

Kiertotalouden laitokset ovat prosessilaitoksia. Niiden riskit ovat valtaosin samat kuin prosessiteollisuuden perinteiset riskit, esimerkiksi vuodot, syttymiset ja altistumiset.

Kiertotalouslaitoksiin liittyy myös erityisiä riskejä:

 1. Ei-toivotut ja tuntemattomat aineet materiaalivirrassa

  Muovijätteen mukana materiaalikierrätykseen voi päätyä haitallisia ja allergisoivia jakeita sekä erittäin haitallisia aineita.

  Tuotantoprosessiin tai jätteenpolttoon voi päätyä vaarallisia materiaaleja.

  Suomeen saattaa päätyä uusia mikrobeja ulkomailta tuotavan jätteen mukana.

 2. Altistuminen haitallisille aineille

  Biojätteen varastoinnin ja käsittelyssä työntekijä voi altistua myrkyllisille aineille kuten rikkivedylle ja hiilimonoksidille.

  Metallinkierrätyksessä työntekijä voi altistua kierrätysteräksessä oleville radioaktiivisille aineille.

 3. Tulipalo- ja räjähdysvaara

  Jätteiden itsesyttyminen varastoinnissa ja tuotannossa voi aiheuttaa tulipaloja.

  Palavien nesteiden ja kaasujen käsittelyyn liittyvät räjähdykset ja pölyräjähdykset ovat mahdollisia tietyillä toimialoilla, esimerkiksi kuoren kaasutuksessa.

  Materiaalinkierrätykseen liittyy tulipaloriski arvoketjun eri kohdissa: esimerkiksi kierrätettävän materiaalin keräyksessä myymälöissä ja kuntien jätepisteissä, jätteiden kuljetuksessa ja välivarastoinnissa terminaaleissa sekä esimerkiksi sähkö- ja elektroniikkaromun, akkujen ja paristojen varastoinnissa.

 4. Kohonnut tapaturmavaara
  Erityisesti materiaalinkierrätyksessä ja jätteenkäsittelyssä on paljon käsin tehtävää työtä. Tapaturmavaara on suuri.
 5. Uudet ja kehitteillä olevat teknologiat

  Osa kiertotalouden teknologioista on vielä uusia ja kehitystyötä vaativia. Poikkeamatilanteet prosesseissa ovat tavallisia.

  Prosessipoikkeaman seuraukset voivat aiheuttaa mm. jätteitä tai sivuvirtoja, jotka ovat suunniteltua suurempia tai haitallisempia.

 6. Pienet ja keskisuuret toimijat

  Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä ei välttämättä ole tarvittavia turvallisuuskäytäntöjä, asiantuntemusta ja riittävän kehittynyttä teknologiaa.
  Esimerkiksi teollisuuspuistojen alueille sijoittuvat pk-yritykset voivat aiheuttaa merkittäviä riskejä myös alueen muille toimijoille.
 7. Teollisuuspuistojen turvallisuuskulttuuri

  Haasteena teollisuuspuistoissa on yhtenäisen turvallisuuskulttuurin luominen käytäntöihin, vastuuhenkilöihin, koulutukseen, viestintään, liikennöintiin ja onnettomuuksiin varautumiseen.

 

Kiertotalouden turvallisuusriskit -hankkeen loppuraportissa käydään läpi tyypilliset kiertotalouden laitokset, niiden turvallisuusriskit ja se, miten riskit pitäisi ottaa huomioon laitossuunnittelussa.

 

Yhteenveto kiertotalouslaitosten tyypillisistä turvallisuusriskeistä

  Tulipalo, itsesyttymä, räjähdys Tuntematon jae syötössä (esim. räjähtävä, tuontijäte) Tuotteen saastuminen Myrkylliset ja tukahduttavat kaasut (esim. rikkivety) Vuodot ja päästöt maaperään, vesistöön tai ilmaan Altistuminen (esim. homeet) Manuaalisen työn aiheuttamat vaarat Kuljetuksen ja henkilöliikenteen aiheuttamat vaarat Ilkivalta, terrorismi
Biokaasu (mädätys) x     x x x x x  
Mäntyöljyn tislaus x     x x     x  
Nestemäiset biopolttoaineet x     x x     x  
Materiaalinkierrätys x x x   x x x x  
Jätteenpoltto x x   x x x x x x
Jätteen kaasutus x x   x x x x x  
Kuoren kaasutus x     x       x  
Ligniinin erotus x     x x     x  
Teolliset symbioosit / teollisuuspuistot x x   x x     x x

 

Kiertotalouden eri vaiheisiin liittyy turvallisuusriskejä

Klikkaa kuva suuremmaksi.

Kiertotalouslaitosten turvallisuus alkaa suunnittelusta

Säädökset turvallisen suunnittelun perustana
• Lainsäädännön ja asetusten vaatimukset • Standardit ja hyvät suunnittelukäytännöt • Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi

Konseptitason selvitysvaiheessa tunnista merkittävimmät vaarat
• Prosessivaarat & koko arvoketjun vaarat (esim. materiaalinkierrätyksessä keräys, kuljetus ja varastointi) – huomioi myös mm. sijoituspaikka, ympäristössä olevat toiminnot, logistiikka, käytettävyys ja mahdolliset rajoitteet laitoksen rakentamisessa • Seurausanalyysi merkittävimmistä onnettomuusskenaarioista

Perussuunnitteluvaiheessa tunnista vaarat ja arvioi riskit
Hyödynnä soveltuvia menetelmiä mm. • HAZOP • Strukturoidut aivoriihimenetelmät (huomioi myös kiertotaloudelle ominaiset asiat): HAZID, What If, POA (potentiaalisten ongelmien analyysi) • Tarkistuslistat

Toteutusvaiheessa laadi
• Täydentävät riskianalyysit (esim. toimintovirheanalyysi, prosessimuutoksia koskevat analyysit) • Rakennustyömaan turvallisuuteen ja rakennustyövaiheisiin liittyvät analyysit