Tuote-VOC poikkeuslupa

Voit hakea Tukesista poikkeuslupaa myydä tai ostaa tuotetta, jossa tuote-VOC-asetuksen raja-arvot ylittyvät. Tuotteen pitää olla tarkoitettu erityisen historiallisten tai kulttuurisesti arvokkaiden rakennusten tai ajoneuvojen entisöintiin tai ylläpitoon.

Tukes voi myöntää poikkeusluvan vain tiettyyn käyttökohteeseen ja rajatulle käyttömäärälle.

Rakennusten omistajien tai ylläpitäjien edustaja voi joissakin rajatuissa kohteissa hakea poikkeuslupaa yhdellä hakemuksella kerralla useammalle rakennukselle.

Voit hakea poikkeuslupaa silloin, kun seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Markkinoilla olevat tuote-VOC-asetuksen mukaiset tuotteet eivät sovellu käyttökohteeseen.
 • Entisöitävä, kunnostettava tai ylläpidettävä käyttökohde on historiallisesti ja kulttuurillisesti erityisen arvokas rakennus tai vanha ajoneuvo.

Poikkeuslupaa voi hakea seuraavien erityistä historiallista ja kulttuurista arvoa omaavien kohteiden tai rakennusten entisöintiin tai ylläpitoon:

 • asemakaavalla suojellut arvokkaat rakennukset tai alueet
 • asemakaavalla rakennussuojelualueeksi merkityt kohteet
 • kohteet, jotka on suojeltu rakennussuojelulailla (60/1985), kirkkolailla (1054/1993), muinaismuistolailla (295/1963) tai valtion omistamien rakennusten suojelusta annetulla asetuksella (480/1985)
 • kohteet, jotka on todettu valtakunnallisissa, alueellisissa tai paikallisissa inventoinneissa rakennushistoriallisesti tai kulttuurisesti arvokkaiksi
 • kohteet, jotka on hyväksytty maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemisesta tehdyn yleissopimuksen (SopS 19/1987) mukaiseen maailmanperintöluetteloon
 • kohteet, joille on myönnetty rakennussuojelulain 19 §:n mukaan Museoviraston rakennusten entistämisavustusta tai alueellisen ympäristökeskuksen rakennusperinnön hoitoavustusta
 • muut yllä mainituissa kohdissa tarkoitettuihin kohteisiin rinnastettavat, erityistä historiallista ja kulttuurista arvoa omaavat kohteet. Toimita Museoviraston lausunto rakennuksen historiallisesta ja kulttuurisesta merkityksestä.
 • museoajoneuvon tai museoajoneuvoksi tarkoitetun ajoneuvon korjaaminen tai entistäminen (ajoneuvolaki 1090/2002, 24 §). Museoajoneuvo on ajoneuvo, joka on hyväksytty museoajoneuvoksi valtakunnallisen rekisteröidyn museoajoneuvojärjestön lausunnon perusteella ja jonka valmistusvuoden päättymisestä on kulunut vähintään 30 vuotta ja joka on säilytetty alkuperäistä vastaavassa kunnossa ja entistetty asianmukaisesti.

Näin haet poikkeuslupaa Tukesista

Käytä valmista lomakepohjaa.

Tukes veloittaa poikkeuslupahakemuksen käsittelystä voimassa olevan asetuksen mukaisen maksun.

Kun haet poikkeuslupaa, tarvitset seuraavat tiedot:

 • hakijan nimi ja yhteystiedot
 • haetko lupaa ostamiseen vai myymiseen
 • tiedot tuotteen alaluokasta
 • ostettavan tai myytävän tuotteen kokonaismäärä
 • tuotteen VOC-pitoisuus
 • tiedot poikkeuslupakohteesta
 • selvitys rakennuksen historiallisesta ja kulttuurillisesta merkityksestä tai siitä, että kyseessä on museoajoneuvo, tai että ajoneuvo voidaan luokitella museoajoneuvoksi. Mikäli kohde on niin sanottu muu kohde, liitä hakemukseen Museoviraston lausunto. Voit pyytää lausuntoa Museovirastolta vapaamuotoisella lausuntopyynnöllä, jonka tulee sisältää vähintään kohteen osoite- tai muut tunnistetiedot.