Tikkaiden turvallisuus

Tikkaiden turvallisuuden kannalta olennaisia seikkoja ovat esim. tikkaissa käytetty materiaali ja sen profiilin vahvuus, nivelten kestävyys, käyttövakaus sekä asianmukaiset käyttöohjeet.

Koska kuluttajakäyttöön tarkoitetut tikkaat ovat yleisiä kulutustavaroita, niitä ei CE-merkitä eikä niiden myyntiin tarvita viranomaiselta lupaa.

Tikkaiden valmistaja, valmistuttaja, maahantuoja, jakelija ja myyjä vastaavat tuotteen turvallisuudesta ja siitä, että tikkaissa on tarvittavat käyttöohjeet ja varoitusmerkinnät.

Turvallisuusvaatimukset kuluttajakäyttöön tarkoitetuille tikkaille

Kotitalouksien käyttöön tarkoitettujen tikkaiden pitää täyttää kuluttajaturvallisuuslain vaatimukset: ne eivät saa aiheuttaa vaaraa kuluttajien terveydelle tai omaisuudelle. Siirreltävien tikkaiden turvallisuutta käsitellään standardissa SFS-EN 131, minkä eri osat sisältävät yksityiskohtaisempia turvallisuus- ja laatuvaatimuksia sekä testausmenetelmiä.

Kevytrakenteisten pelastustikkaiden turvallisuutta on myös selvitetty ja on havaittu, että ne ovat käyttäjilleen vaarallisia eivätkä ne sovellu käytettäväksi pelastautumistilanteissa.

Merkinnät ja käyttöohjeet

Tikkaissa pitää olla turvallisen käytön kannalta tarpeelliset käyttöohjeet sekä varoitukset suomeksi ja ruotsiksi. Käyttöohjeissa voi olla selkeyden lisäämiseksi kuvitusta ja tekstin asemesta tietoja voidaan antaa myös yleisesti tunnetuilla ohje- ja varoitusmerkinnöillä.

Standardissa SFS-EN 131-3 on annettu yksityiskohtaisempia vaatimuksia tikkaiden käyttöohjeille ja merkinnöille. Tärkeitä tikkaisiin kiinnitettäviä tietoja ovat esimerkiksi:

  • tarvittavat varoitukset ja ohjeet piktogrammein, esim. ”Lue käyttöohjeet.”, ”Pystytys tasaiselle alustalle.”, ”Älä kurota sivusuunnassa.”
  • tikastyyppi
  • valmistusvuosi ja/tai sarjanumero
  • tikkaan suurin kokonaiskuorma
  • tikkaiden kokonaispaino, kg.

Esimerkkejä käytettävistä piktogrammeista löytyy standardin SFS-EN 131-3 liitteestä A.

Kevytrakenteiset pelastustikkaat

Kevytrakenteisten pelastustikkaiden turvallisuutta selvitettäessä on havaittu muun muassa seuraavaa:

  • Kiinnitysmekanismit ikkunakarmiin eivät ole olleet tarpeeksi tukevia.
  • Tikkaiden askelmat on todettu liukkaiksi ja niiden on todettu vääntyvän helposti vaikeuttaen laskeutumista.
  • Turvallisuudesta ei ole helppo itse varmistua, koska tikkaiden käyttöä ei pysty harjoittelemaan ennakkoon, tuotetta on useimmiten tarkoitus käyttää vain kerran.
  • Turvallinen käyttö on edellyttänyt kiipeilykokemusta.

Pelastautumistarkoitukseen ei voida myydä tuotteita, joilla pelastautuminen ei onnistu tai jotka voivat aiheuttaa käyttäjilleen vakavia vaaratilanteita.