Vaatimukset ulkotulille


Ulkotulien turvallisuuden kannalta olennaisia seikkoja ovat esimerkiksi vakaus, soveltuvan astian käyttö, soveltuvan sydänlangan ja -kynttilämassan käyttö sekä asianmukaiset käyttöohjeet ja varoitusmerkinnät.

Ulkotulilla tarkoitetaan kaikkia ulkokäyttöön suunniteltuja palavia kynttilätuotteita, kuten esimerkiksi:

 • jätkänkynttilöitä
 • ulkokäyttöisiä kynttilälyhtyjä
 • ulkokäyttöisiä lyhtykynttilöitä
 • ulkotulia ja -roihuja
 • hauta-, puutarha- ja öljykynttilöitä.

Ulkotulien valmistajat, valmistuttajat, maahantuojat, jakelijat ja myyjät vastaavat ulkotulien turvallisuudesta.

Koska ulkotulet ovat yleisiä kulutustavaroita, niitä ei CE-merkitä eikä niiden myyntiin tarvita viranomaiselta lupaa.

Turvallisuusvaatimukset

Ulkotulien pitää täyttää kuluttajaturvallisuuslain vaatimukset: ne eivät saa aiheuttaa vaaraa kuluttajien terveydelle tai omaisuudelle.

Ulkokäyttöön suunniteltujen kynttilöiden paloturvallisuuteen liittyviä vaatimuksia käsitellään standardissa SFS-EN 17616:2021:en - Outdoor candles - Specification for fire safety, joka sisältää yksityiskohtaisempia turvallisuusvaatimuksia sekä testausmenetelmiä. 

Standardissa kuvattuja testimenetelmiä ja vaatimuksia voi käyttää apuna turvallisuuden arvioinnissa myös standardin soveltamisalaan kuulumattomien ulkotulien osalta.

Merkinnät ja käyttöohjeet

Ulkotulissa pitää olla turvallisen käytön kannalta tarpeelliset käyttöohjeet sekä varoitukset suomeksi ja ruotsiksi. Käyttöohjeissa voi olla selkeyden lisäämiseksi kuvitusta ja tekstin asemesta tietoja voidaan antaa myös yleisesti tunnetuilla ohje- ja varoitusmerkinnöillä. 

Standardissa SFS-EN 17617:2021:en Outdoor candles - Product safety labels on annettu yksityiskohtaisia vaatimuksia ulkokäyttöön suunniteltujen kynttilöiden merkinnöille. 

Standardissa annettuja merkintöjä voi käyttää soveltuvin osin myös standardin soveltamisalaan kuulumattomissa ulkotulissa.

Tärkeitä ulkotuliin kiinnitettäviä varoituksia ovat esimerkiksi: 

 • Vain ulkokäyttöön.
 • Ei parvekkeelle tai verannalle.
 • Poltettava vain palamattomalla alustalla (ei esim. muovi- tai puupinnoilla).
 • Poltetaan vain palamattomassa astiassa tai telineessä, jotta tuuli ei kuljeta keventynyttä ulkotulta syttyvän materiaalin luo (koskee kevyitä ulkotulia).
 • ilmoitus turvallisesta etäisyydestä erilaisiin rakenteisiin (Esimerkiksi: Sijoitettava vähintään 1 metrin etäisyydelle rakennuksista, aidasta tai muista rakenteista.)
 • Palavaa kynttilää ei saa liikutella eikä jättää ilman valvontaa.
 • Älä polta sateella (roiskumisvaara).
 • Sammutettava tukahduttamalla.
 • Älä jätä tulitikkuja lyhdyn sisään lyhtyä sytytettäessä.

Merkinnät on oltava joko ulkotulessa, sen myyntipakkauksessa tai ne on annettava ulkotulen mukana erillisessä lipukkeessa.

Kynttilätuotteita koskevia standardeja on valmisteltu ja päivitetty tiheästi viime vuosien aikana: 

 • Vuonna 2018 julkaistiin päivitetty versio sisäkynttilöiden nokeamista koskevasta standardista SFS-EN 15426:2018:en Candles. Specification for sooting behaviour.
 • Vuonna 2019 julkaistiin päivitetyt versiot sisäkynttilöitä koskevista standardeista SFS-EN 15493:2019 Kynttilät. Paloturvallisuutta koskevat vaatimukset ja SFS-EN 15494:2019 Kynttilät. Tuoteturvallisuusmerkinnät.
 • Vuonna 2021 julkaistiin uudet, ulkokäyttöön suunniteltuja kynttilöitä koskevat standardit SFS-EN 17616:2021:en Outdoor candles. Specification for fire safety ja SFS-EN 17617:2021:en Outdoor candles. Product safety labels.

Tällä hetkellä CEN valmistelee standardia koskien kynttilätuotteiden oheistarvikkeiden (kuten kynttilänjalat, lyhdyt, mansetit, varjostimet…) turvallisuusvaatimuksia, testimenetelmiä ja merkintävaatimuksia. Valmisteltava standardi koskee sekä sisä-, että ulkokäyttöön suunniteltuja tuotteita. Tukes osallistuu aktiivisesti kynttilätuotteita koskevien standardien valmisteluun.

Tuoteryhmän standardien tiheästä valmistelu- ja päivitystahdista johtuen Tukesin ohje kynttilätuotteiden ja eräiden palovaaraa aiheuttavien tuotteiden turvallisuusvaatimuksista ei ole kaikilta osin ajantasainen. Siltä osin, kun tuotteelle sovellettavissa standardeissa on esitetty päällekkäisiä tai täydentäviä vaatimuksia kynttiläohjeessa esitettyjen vaatimusten kanssa, sovelletaan ensisijaisesti voimassa olevan standardin vaatimuksia. Tukes tulee päivittämään ohjeen kokonaisuudessaan kynttilöiden oheistuotteita koskevan standardin julkaisun jälkeen. 

Lisätietoa merkinnöistä ja käyttöohjeista löytyy Tukesin Tuotteiden käyttöohjeet ja turvallista käyttöä koskevat merkinnät -sivulta.

Katso myös

Kynttilätuotteiden ja eräiden palovaaraa aiheuttavien tuotteiden turvallisuusvaatimukset

Tuotteiden käyttöohjeet ja turvallista käyttöä koskevat merkinnät

Kynttilätuotteiden turvallisuutta koskeva tutkimus- ja kehittämishanke:

Kauppa-ja teollisuusministeriön ja Kuluttajaviraston VTT:llä teettämän kynttilätuotteiden turvallisuutta koskeva tutkimus- ja kehittämishankeen loppuraportti