Sammutuslaitteistot

Sammutuslaitteisto on pelastustoimintaa helpottava laitteisto, jonka tarkoituksena on sammuttaa ja/tai rajoittaa havaitsemansa palo. Laitteiston laukeaminen osoitetaan kiinteistöissä akustisin tai optisin merkinannoin. Yleensä hälytystiedot välittyvät myös hätäkeskukseen.

Laitteistot ryhmitellään säädöksissä sprinklerilaitteistoihin, kaasusammutuslaitteistoihin ja muihin yksilöitävissä oleviin sammutuslaitteistoihin, kuten vesisumulaitteistoihin.

Laitevalinta ja suunnittelu

Rakennushankkeeseen ryhtyvän yrityksen, yksityishenkilön tai muun rakennuttajan on huolehdittava, että suunniteltava rakennus täyttää olennaiset rakenteelliset vaatimukset sisältäen mm. paloturvallisuusvaatimukset.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän pitää nimetä rakennushankkeelle pääsuunnittelija ja alakohtaiset, työn laajuuden edellyttämät, työhön pätevät suunnittelijat. Sammutuslaitteiston suunnittelua varten on nimettävä erityissuunnittelija. Erityissuunnittelija asettaa rakennuttajan toimeksiantotietojen perusteella vaatimukset toteutettavalle laitteistolle. Suunnittelijan pitää huomioida suunnittelussa ja mitoituksessa rakennuksen käyttötarkoitus ja rakentamista valvovien viranomaisten asettamat vaatimukset.

Suunnittelija kirjaa sammutuslaitteiston rakentamiselle asetettavat vaatimukset ja mahdolliset laitevalinnat sammutuslaitteiston suunnitteluperusteista laadittavaan selvitykseen ja toimittaa sen rakentamista valvoville viranomaisille. Selvitys on osa rakennuslupakäsittelyä.

Selvityksen perusteella viranomaiset voivat tarvittaessa asettaa lisävaatimuksia toteutettavalle sammutuslaitteistolle.

Asennusliikkeet, vastuuhenkilöt ja tutkinnot

Sammutuslaitteistojen asennus- ja huoltotöitä saavat tehdä vain vaatimukset täyttävät asennusliikkeet, jotka on listattu toiminnanharjoittajarekisterissä. Lainsäädäntö: Laki pelastustoimen laitteista 10/2007, nähtävillä myös Tukesin edilex.fi-palvelussa

Katso ohjeet ja lomakkeet liikeilmoituksen laatimiseksi.

Vastuuhenkilöille on säädetty koulutusta, tutkintoa ja työkokemusta koskevia pätevyysvaatimuksia. Katso tarkemmat tiedot pätevyysvaatimuksista ja ohjeet pätevyystodistuksen hakemiseksi.

Sammutuslaitteistoihin liittyviä tutkintoja järjestää Kiwa Inspecta. Tutkinnot on jaettu toimialueittain: sprinklerilaitteistot, kaasusammutuslaitteistot ja muu laitteistokohtainen tutkinto, esim. vesisumulaitteistot. Tutkintoon osallistuville ei ole pätevyysvaatimuksia.

Tukes voi hakemuksesta myöntää tutkinnon läpäisseille ja muut pätevyysvaatimukset täyttäville alaan liittyvän pätevyystodistuksen.

Asennustoiminta

Sammutuslaitteistoja asentavien yritysten on mm. tehtävä ennen toiminnan aloittamista ilmoitus Tukesille valvontaa varten ja nimettävä pätevyysvaatimukset täyttävä vastuuhenkilö huolehtimaan sammutuslaitteistoihin liittyvistä tehtävistä. Tarvittava lomake löytyy täältä. Lainsäädäntö: Laki pelastustoimen laitteista 10/2007, nähtävillä myös Tukesin edilex.fi-palvelussa sekä asetus sammutuslaitteistoista A65

Rakennuttajan valitsema sammutuslaitteiston asennusliike vastaa sammutuslaitteiston asennuksesta kohteessa. Asennukseen voi osallistua myös muu liike, joka tekee työtä asennusliikkeen valvonnassa ja vastuulla. Asennusliikkeen vastuuhenkilö huolehtii, että sammutuslaitteiston rakentamiselle asetetut vaatimukset täyttyvät siten kuin suunnitteluperusteista laadittuun selvitykseen ja lupaehtoihin on kirjattu.

Asennusliikkeen on laadittava tekemästään työstä asennustodistus ennen käyttöönottotarkastusta.

Alihankkija on toimija, jolla ei itsellään ole oikeutta suorittaa paloilmoittimiin tai sammutuslaitteistoihin liittyvää asennus- tai huoltotyötä. Alihankkija tekee työtä pätevän, Tukesin liikerekisteriin merkityn ko. työhön nimetyn asennusliikkeen valvonnassa ja vastuulla.

Laitteiden vaatimustenmukaisuus

Sen, joka maahantuo tai luovuttaa toiselle pelastustoimen laitteen, on varmistettava ja osoitettava luotettavasti, että laite täyttää sille säädetyt vaatimukset. Lainsäädäntö: Laki pelastustoimen laitteista 10/2007, 6 §, nähtävillä myös Tukesin edilex.fi-palvelussa

Pelastustoimen laite on vaatimustenmukainen, jos valmistaja on antanut vaatimustenmukaisuudesta asianmukaisen vakuutuksen ja tehnyt laitteeseen sitä koskevan merkinnän tai jos arviointilaitos on osoittanut vaatimustenmukaisuuden. 

Jos pelastustoimen laite kuuluu CE-merkinnän kiinnittämistä edellyttävien säädösten soveltamisalaan, CE-merkinnällä siihen liittyvine valmistajalle säädettyine velvollisuuksineen osoitetaan, että laite on näiden säädösten mukainen.

Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen direktiivin perusteella

Käytännössä vaatimustenmukaisuuden osoitustapa riippuu sovellettavasta direktiivistä. Jos sovellettavia direktiivejä on useita, kyseeseen voi tulla koko direktiivi tai osa siitä riippuen esim. tuotteen toimintatavasta, energialähteestä tai sijoituspaikasta.

1.7.2013 lähtien rakentajan ja/tai rakennuttajan pitää laatia vaatimuksenmukaisuusvakuutuksen sijaan suoritustasoilmoitus kaikille niille rakennustuotteille, jotka kuuluvat yhdenmukaistetun standardin piiriin. Vaadittaessa rakentajan ja/tai rakennuttajan on lisäksi hankittava ilmoitetun tuotesertifiointilaitoksen myöntämä sertifikaatti tuotteen suoritustason pysyvyydestä ja CE-merkittävä tuote. Lainsäädäntö: EU:n rakennustuoteasetus

Ennen 1.7.2013 rakennustuotedirektiivin mukaan CE-merkityt rakennustuotteet ovat rakennustuoteasetuksen mukaisia, mutta rakennustuotedirektiivissä vaadittu vaatimustenmukaisuusvakuutus on korvattava suoritustasoilmoituksella.

Tarkempia tietoja rakennustuotteen CE-merkinnästä löytyy täältä.

Pelastustoimen laitelain 10/2007 soveltamisalueeseen liittyvät, voimassaolevat yhdenmukaistetut, eli harmonisoidut standardit löytyvät hEN Helpdeskin tai SFS:n sivuilta.

 

Vaatimustenmukaisuuden osoittamisen erikoistapaukset:

 • tuotteet, joita eivät koske direktiivit eivätkä harmonisoidut tuotestandardit
 • laitteistot, joiden vaatimustenmukaisuudelle ja sen osoittamiselle ei ole asetettu yksityiskohtaisia säädösperusteisia vaatimuksia.

Valmistajan tai maahantuojan on tehtävä näidenkin tuotteiden osalta kirjallinen vaatimustenmukaisuuden osoitus ja annettava se Tukesille pyydettäessä. Lisäksi valmistaja tai maahantuoja antavat vaatimustenmukaisuudesta vakuutuksen, jossa mainitaan vähintään: 

 • kuvaus tuotteesta
 • merkintä tuotteen yksilöimiseksi
 • valmistajan ja/tai maahantuojan ja/tai markkinoille asettajan nimi ja osoite
 • tuotteen ominaisuuksien testaus ja niiden tulokset
 • viittaus sovellettuihin standardeihin
 • käytetyt tekniset eritelmät
 • kuinka toimintavarmuus on todettu
 • tuotteen yhteensopivuudesta varmistuminen liitännäisten laitteiden kanssa
 • tuotteen käytölle asetetut rajoitteet
 • asennuksessa, käytössä ja kunnossapidossa tarvittavat tiedot ja ohjeet on laadittu
 • vastuuhenkilön allekirjoitus ja nimen selvennys
 • allekirjoittajan asema yrityksessä
 • yrityksen yhteystiedot.

Harmonisoidut EN-tuotestandardit

Ajantasaisimmat listat standardeista löydät aina hEN Helpdesk -nettisivuilla, josta standardeja voi hakea vapaahakuna tai laajennetusta hausta.

Jos laajennetun haun TC: kohdan valikosta valitsee CEN/TC72, tuloksina tulevat paloilmoitin- ja palovaroitinstandardit. Jos samasta kohdasta valitsee CEN/TC191, tuloksina tulevat standardit alueilta sprinkleri, kaasusammutus, palopostit ja savunpoisto. Valitsemalla CEN/TC 295 tulevat standardit alueelta tulisijat ja puulämmitteiset kiukaat.