Sähkömagneettinen yhteensopivuus - EMC

Sähkölaitteen ja -laitteiston häiriöpäästöjen ja -sietojen on oltava vaatimustenmukaisia. Kaikki sähkölaitteet tai -laitteistot vaikuttavat toisiinsa, kun ne ovat yhteydessä toisiinsa tai ovat lähellä toisiaan. Sähkömagneettisen yhteensopivuuden, EMC, tarkoitus on varmistaa, etteivät sähkölaitteet tai -laitteistot häiritse tai häiriinny toisista laitteista tai laitteistoista.

Sähkölaitteen tai -laitteiston valmistaja on vastuussa siitä, että laite tai laitteisto täyttää EMC-direktiivin vaatimukset. EMC-direktiivillä säännellään sähkömagneettista yhteensopivuutta. 

Mikä on EMC-häiriö?

Sähkölaitteen tai -laitteiston häiriöitä ovat kaikki sähkömagneettiset ilmiöt, jotka eivät ole hyötykäyttöön tarkoitettuja. Häiriöt leviävät laitteesta tai laitteistosta toiseen joko johtimia pitkin tai säteilemällä. Esimerkiksi television kuvassa esiintyvät raidat, radion rätinä tai tietokoneen virhetoiminnat ovat usein muiden sähkölaitteiden tai -laitteistojen synnyttämiä häiriöitä.

EMC-direktiivin soveltamisala

EMC-direktiivi koskee kaikkia sähkölaitteita tai -laitteistoja, jotka voivat aiheuttaa sähkömagneettisia häiriöitä tai joiden toimintaan sähkömagneettinen häiriö voi vaikuttaa.

EMC-direktiivin soveltamisalaan eivät kuulu

 • radiolaitteet
 • ilmailualan tuotteet
 • radioamatöörien käyttämät radiolaitteet
 • ammattilaisten käyttöön tarkoitetut asiakaskohtaisesti valmistetut arviointivälineistöt, joita käytetään tutkimus- ja kehitysyksiköissä
 • laitteet tai -laitteistot, joiden vaikutus sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen on vähäinen.

Jos sähkölaitteiden tai -laitteistojen EMC-vaatimuksista säädetään osittain tai kokonaan jossain muussa direktiivissä, EMC-direktiiviä ei sovelleta näiltä osin.

Näin varmistat sähkölaitteiden vaatimustenmukaisuuden 

 1. Tarkasta vaatimukset
  Tarkasta EMC-direktiivissä määritellyt, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat olennaiset vaatimukset. Valmistaja voi osoittaa, että sähkölaite täyttää olennaiset vaatimukset, testaamalla sähkölaitteen yhdenmukaistettujen standardien mukaisesti.
   
 2. Tarkista vaatimustenmukaisuus
  Valmistajan on tarkistettava ja testattava, että sähkölaite täyttää EMC-direktiivin vaatimukset direktiivin liitteessä olevan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn mukaisesti.  Valmistaja voi käyttää arviointimenettelynä joko liitteen II mukaista sisäistä tuotannonvalvontaa tai liitteen III mukaista EU-tyyppitarkastusta ja sitä seuraavaa sisäiseen tuotannonvalvontaan perustuvaa tyypinmukaisuutta. Valmistajan on arvioitava myös laitteen aiheuttamat riskit.
   
 3. Tarvitaanko ilmoitettua laitosta?
  Valmistajan käyttämässä vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelystä riippuu, tarvitaanko sähkölaitteen vaatimustenmukaisuuden arviointiin mukaan kolmatta osapuolta, ilmoitettua laitosta.
   
 4. Laadi vaadittavat asiakirjat
  Valmistajan on laadittava sähkölaitteelle tekniset asiakirjat. Teknisten asiakirjojen lisäksi on laadittava EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tarvittavat ohjeet, jotta loppukäyttäjä voi käyttää laitetta käyttötarkoituksen mukaisesti.
   
 5. Kiinnitä CE-merkintä ja muut merkinnät
  Valmistajan on kiinnitettävä CE-merkin lisäksi sähkölaitteeseen myös muut direktiivissä vaaditut merkinnät, kuten jäljitettävyysvaatimukset. Jos laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi asuinalueella, on käyttörajoituksesta oltava selkeä ilmoitus laitteessa ja tarvittaessa myös pakkauksessa.

Valmistajan, maahantuojan ja myyjän velvollisuudet

EMC-direktiivi asettaa tuotevaatimusten lisäksi velvollisuuksia tuotteen valmistajalle, maahantuojalle ja myyjälle.

Näin varmistat sähkölaitteistojen vaatimustenmukaisuuden

Sähkölaitteistoille on EMC-direktiivissä erilaiset säännökset kuin sähkölaitteille, koska sähkölaitteistoihin ei sovelleta vapaan liikkuvuuden periaatetta.

Sähkölaitteiston valmistajan on suunniteltava ja rakennettava laitteisto hyvän teknisen käytännön mukaisesti siten, että sähkölaitteisto on oikein huollettuna ja korjattuna sähkömagneettisesti yhteensopiva. Sähkömagneettisesti yhteensopiva tarkoittaa sitä, että laitteisto täyttää EMC-direktiivin sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat olennaiset vaatimukset ja kiinteitä asennuksia koskevat erityisvaatimukset.

Sähkölaitteiston valmistajan on kirjattava sovelletut tekniset käytännöt asiakirjoihin ja luovutettava ne sähkölaitteiston haltijalle.

Tiettyyn kiinteään asennukseen sijoitettava sähkölaite

Jos sähkölaite sijoitetaan tiettyyn kiinteään asennukseen eikä sitä muuten ole myytävänä, laitteen valmistajan ei tarvitse suorittaa EMC-direktiivin mukaista vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä laitteelle. Laite ei kuitenkaan saa heikentää kiinteän asennuksen EMC-ominaisuuksia. Valmistajan ei tarvitse laatia laitteelle EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusta eikä kiinnittää CE-merkintää.

Valmistajan on sähkölaitteen asiakirjoissa

 • yksilöitävä kyseinen kiinteä asennus
 • ilmoitettava varotoimenpiteet, joita laitteen asentaminen edellyttää, jotta asennuksen vaatimustenmukaisuutta ei vaaranneta
 • annettava EMC-direktiivin vaatimat tiedot ja merkinnät.