Sähköturvallisuus - LVD

Sähkölaitteiden on oltava turvallisia oikein asennettuna, käytettynä ja huollettuna. Sähköturvallisuuslailla ja pienjännitedirektiivillä, LVD, Low Voltage Directive, säännellään sähköturvallisuutta. Pienjännitedirektiivin tavoitteena on varmistaa, että markkinoilla olevat sähkölaitteet ovat turvallisia ihmisille, kotieläimille ja omaisuudelle.


Sähkölaitteen valmistaja on vastuussa siitä, että sähkölaite on pienjännitedirektiivin vaatimusten mukainen.

LVD-direktiivin soveltaminen

Pienjännitedirektiivi koskee sähkölaitteita, jotka on suunniteltu käytettäviksi

 • vaihtovirralla nimellisjännitealueella 50–1 000 V (AC)
 • tasavirralla nimellisjännitealueella 75–1 500 V (DC).

Nimellisjännitteellä tarkoitetaan sähkölaitteen syöttö- tai lähtöjännitettä, ei laitteen sisällä mahdollisesti esiintyviä jännitteitä.

Pienjännitedirektiivi ei koske kaikkia sähkölaitteita, mutta sähköturvallisuuslaki edellyttää kaikkien laitteiden olevan turvallisia.
 
LVD-direktiivin soveltamisalaan eivät kuulu

 • räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävät sähkölaitteet
 • radiologisiin ja lääketieteellisiin tarkoituksiin suunnitellut sähkölaitteet
 • tavara- ja henkilöhissien sähköiset osat
 • sähkömittarit
 • kotitalouskäyttöön tarkoitetut pistotulpat ja -rasiat
 • sähköpaimenet
 • radiohäiriöt
 • laivoissa, lentokoneissa ja rautateillä käytettävät erikoissähkölaitteet

ammattilaisten käyttöön tarkoitetut asiakaskohtaisesti valmistetut arviointivälineistöt, joita käytetään tutkimus- ja kehitysyksiköissä.

Näin varmistat vaatimustenmukaisuuden

 1. Tarkasta vaatimukset
  LVD-direktiivissä on määritelty sähkölaitteita koskevat olennaiset turvallisuusvaatimukset. Valmistaja voi osoittaa olennaiset turvallisuusvaatimukset täytetyksi, kun valmistaja testaa sähkölaitteen yhdenmukaistettujen standardien mukaisesti.
   
 2. Tarkista vaatimustenmukaisuus
  Valmistajan on tarkistettava ja testattava, että sähkölaite täyttää LVD-direktiivin vaatimukset direktiivin liitteessä olevan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn mukaisesti. Valmistajan on arvioitava myös laitteen aiheuttamat riskit.
   
 3. Laadi vaadittavat asiakirjat
  Valmistajan on laadittava sähkölaitteelle tekniset asiakirjat. Teknisten asiakirjojen lisäksi on laadittava myös EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tarvittavat ohjeet, jotta loppukäyttäjä voi käyttää laitetta turvallisesti ja käyttötarkoituksen mukaisesti.
   
 4. Kiinnitä CE-merkintä ja muut merkinnät
  Valmistajan on kiinnitettävä CE-merkin lisäksi sähkölaitteeseen myös muut direktiivissä vaaditut merkinnät, kuten jäljitettävyysvaatimukset.
   

  Sähkölaitteiden laitekohtaisissa standardeissa on usein esitetty yksityiskohtaisia vaatimuksia tiedoista, ohjeista ja varoituksista, joita laitteen merkintöjen ja ohjeiden pitää sisältää. Valmistajan on varmistettava laitetta koskevat merkintävaatimukset myös laitetta koskevista standardeista.

  Tyypillisesti sähkölaitteessa on oltava nimellisjännite ja -taajuus, teho ja kotelointiluokka, ellei IP 20, sekä mahdolliset käyttörajoitteet, kuten ”Ei saa peittää”, tai käyttöaikarajoitus minuuteissa.


  Valmistajan, maahantuojan ja myyjän velvollisuudet

  LVD-direktiivi asettaa tuotevaatimusten lisäksi velvollisuuksia tuotteen valmistajalle, maahantuojalle ja myyjälle.