Hissitöiden tekeminen

Hissitöiden tekeminen edellyttää ammattitaitoa ja hissipätevyyttä. Hissin haltija voi itse vastata korin sisäpuolisesta puhdistuksesta ja lampun tai peilin vaihdosta, jos työ voidaan tehdä korin sisällä. Muut hissityöt edellyttävät hissipätevyyttä.

Edellytykset hissitöiden tekemiselle ja hissipätevyys

Jos yrityksesi haluaa tehdä hissin huolto-, korjaus- tai muutostöitä, huolehdi näistä:

  • Palkkaa yritykseen hissitöiden johtaja, jolla on hissipätevyys. Hissitöiden johtaja vastaa yrityksessä siitä, että työn tekeminen on turvallista ja että työn lopputulos on turvallinen.
  • Varmistu, että hissitöitä tekevillä henkilöillä on hissitöihin soveltuva koulutus ja työkokemus.
  • Tee ilmoitus hissitöistä Tukesiin.

Hissipätevyyden saaminen edellyttää soveltuvaa koulutusta, riittävää työkokemusta hissialalta ja hyväksytysti suoritettua hissiturvallisuustutkintoa (hissiturvallisuuslaki 1134/2016 ja valtioneuvoston asetus hissien turvallisuudesta 1433/2016). Hissiturvallisuustutkintoja järjestää Tukes. Katso lisätietoja Tukesin tenteistä ja tutkintopäivistä täältä.

Hissipätevyyden edellytysten täyttymisen arvioi ja hissipätevyyden myöntää Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy. Hissitöihin kelpoiset yritykset löydät Tukesin toiminnanharjoittajarekisteristä.

Hissitöiden johtaja

Hissitöiden johtajan on huolehdittava siitä, että

  • hissitöissä noudatetaan hissiturvallisuuslakia
  • hissityön tuloksena hissi on hissiin tehdyn työn osalta hissiturvallisuuslain vaatimusten mukainen
  • hissitöitä tekevät henkilöt ovat ammattitaitoisia ja riittävästi opastettuja tehtäviinsä.

Käytännössä hissitöiden johtajan tehtävät liittyvät pitkälti työn ohjaamiseen, työntekijöiden ammattitaidon varmistamiseen ja opastamiseen sekä työvälineistä ja työn ulkoisista puitteista huolehtimiseen. Hissitöiden johtajan on tunnettava töiden suorittamiseen liittyvät turvallisuusasiat ja kulloinkin voimassa olevat hissiturvallisuutta koskevat vaatimukset sekä muutoinkin jatkuvasti ylläpidettävä omaa ammattitaitoaan. Lisäksi hissitöiden johtajalla on oltava kiinteä kosketus töiden tekemiseen.

Vaatimukset hissitöiden tekijälle

Itsenäisesti hissitöitä tekevällä työntekijällä on oltava riittävä ammattitaito sekä

  • hissitöihin soveltuva ammatillinen tutkinto tai koulutus ja vähintään puolen vuoden pituinen riittävän laaja-alainen työkokemus hissitöistä, tai
  • kolmen vuoden työkokemus hissitöistä ja riittävät alan perustiedot (hissiturvallisuuslaki 1134/2016, 45 §).

Hissitöiden johtajan tehtävänä on arvioida henkilön soveltuvuus kulloisiinkin työtehtäviinsä ja itsenäisen työskentelyn edellytysten täyttyminen. Jos itsenäisen työskentelyn edellytykset eivät täyty, pitää henkilön työskennellä työryhmässä, jossa häntä opastetaan ja valvotaan.

Vaatimukset kaikelle hissille tehtävälle työlle

Uuden hissin asentamisesta säädetään EU:n laajuisesti hissidirektiivissä eikä uuden hissin asentamiseen sovelleta kansallisia ilmoitus-, rekisteröinti- eikä hissipätevyysvaatimuksia. Uuden hissin rakentaminen ei ole hissiturvallisuuslain tarkoittamaa hissityötä. Uuden hissin asentamista koskevat kuitenkin pitkälti samat vaatimukset kuin hissityötä.

Perusvaatimuksena kaikille hissityötä ja uuden hissin asentamistyötä tekeville on, että työntekijän on oltava opastettu kyseiseen tehtävään sekä perehtynyt hissiturvallisuutta, työturvallisuutta ja sähköturvallisuutta koskeviin vaatimuksiin.

Hissityössä ja uuden hissin asentamisessa on otettava huomioon, mitä työturvallisuudesta säädetään työturvallisuuslaissa. Työturvallisuuslaki ja sen nojalla annetut säädökset käsittelevät esimerkiksi mekaanisia, kemiallisia ja fysikaalisia vaaroja ja niissä säädetään muun muassa henkilösuojainten ja työvälineiden käytöstä.

Lisäksi hissityöhön ja uuden hissin asentamiseen sovelletaan, mitä sähköturvallisuuslaissa säädetään sähkötyöturvallisuudesta. Hissitöissä, kuten kaikessa työssä, jossa on sähköiskun tai valokaaren vaara, on noudatettava standardia SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus. Työnteon sähköturvallisuuden valvonta organisoidaan kyseisen standardin liitteen X mukaisesti.

Jokaiseen työkohteeseen on nimettävä työnaikaisen sähköturvallisuuden valvoja, joka henkilökohtaisesti valvoo työn tekemisen sähköturvallisuutta tai tekee työn kokonaisuudessaan itse (valtioneuvoston asetus sähkötyöstä ja käyttötyöstä 1435/2016, 1 liite 2 §).

Turvallisuuden varmistaminen hissitöissä

Hissitöitä tehtäessä on noudatettava varovaisuutta ja huolehdittava siitä, ettei kenellekään aiheudu vaaraa työn tekemisen aikana.

Hissin turvallisuus ei saa miltään osin heikentyä hissitöiden seurauksena. Erityisen tärkeää asia on huomioida muutostöissä, jolloin vanhaan käytössä olevaan hissiin yhdistetään uusien vaatimusten mukaisia laitekokonaisuuksia.

Koulutus

Hissityötä ja uuden hissin asentamistyötä tekeville henkilöille sekä työnjohdolle on järjestettävä standardin SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus. Samassa yhteydessä annetaan standardin SFS 5880 Hissityöturvallisuus mukainen hissityöturvallisuuskoulutus. Koulutus uusitaan siten, että koulutusten väli on enintään 5 vuotta.

Ensiapuvalmiuksia on tarpeen pitää yllä jatkuvasti. Kaikille hissitöihin ja uuden hissin asentamiseen osallistuville on järjestettävä enintään 3 vuoden välein ensiapukoulutus (SFS 6002, kohta X.10).

Reitti hissitöiden aloittamiseksi

Hissipätevyyden edellytykset
koulutus + työkokemus hissialalta + hissiturvallisuustutkinto (Tukes järjestää)

Hissipätevyys
Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy myöntää henkilölle hissipätevyyden arvioituaan koulutuksen soveltuvuuden ja työkokemuksen riittävyyden

Hissitöiden johtaja
yritys nimeää hissitöiden johtajaksi palveluksessaan olevan henkilön, jolla on hissipätevyys

Ilmoitus hissitöistä
yritys tekee Tukesille ilmoituksen hissitöistä ja samalla ilmoittaa hissitöiden johtajan nimen

Hissitöiden aloittaminen
yritys aloittaa hissitöiden tekemisen ja Tukes lisää yrityksen toiminnanharjoittajarekisteriin

Usein kysyttyä