Kylmäalan pätevyyskokeen järjestäjäksi hakeminen

Tukes hyväksyy riittävän asiantuntevat tahot järjestämään pätevyyskokeita ajoneuvojen ilmastointilaitealalla, sammutuslaitteistoalalla ja sähköisten kytkinlaitteiden alalla. Riittävän asiantuntevana tahona Tukes pitää esim. oppilaitosta, henkilöiden sertifiointia hoitavaa yritystä tai laitteen tai laitteiston maahantuojaa.

Pätevyyskokeen suorittamisen vaatimus koskee erityisesti asentajaa. Asentajalla tarkoitetaan henkilöä, joka tekee F-kaasuja sisältävien laitteiden tai laitteistojen asennusta, huoltoa ja kunnossapitoa tai vuototarkastuksia tai F-kaasujen talteenottoa. Pätevyyskokeen sisältö on selostettu toimialoittain asetuksen (766/2016) liitteissä 4 - 6.

Liitä pätevyyskokeen järjestäjän hyväksynnän hakemukseen seuraava aineisto:

 

  • hakijan yhteystiedot ja y-tunnus
  • pätevyyskoulutuksen sisältö: esim. koulutusohjelma, ks. myös asetuksen (766/2016) liitteet 4 - 6 toimialoittain
  • pätevyyskokeen sisältö: koetehtävät, eli teoriakoe ja käytännön koe, ja arvosteluperusteet sekä hyväksymisrajat
  • mahdolliset suositukset työkokemuksesta tai pohjakoulutuksesta pätevyyskoulutukseen osallistumisen edellytyksenä
  • selvitykset kouluttajan ammattitaidosta: koulutus ja työkokemus
  • selvitykset käytännön kokeissa käytettävistä laitteista ja välineistä
  • malli pätevyyskokeen suorittamisen todistuksesta
  • malli hylätyn suorituksen tiedoksiannosta
  • selvitys hylätyn suorituksen uusimisen mahdollisuudesta tai mahdollisen valituksen käsittelystä.

Hakemus lähetetään: [email protected]

Tukes antaa hakemuksen perusteella hyväksynnän pätevyyskokeen järjestäjälle. Tukes ylläpitää luetteloa hyväksytyistä pätevyyskokeen järjestäjistä.

Usein kysyttyä