Vesimittarit

Mittaustuloksen hyödyntäjä eli laskuttaja vastaa siitä, että laskutuskäytössä olevat vesimittarit täyttävät mittauslaitelain vaatimukset:

  • Käyttöön otettavien vesimittareiden pitää täyttää mittauslaitedirektiivin (MID) vaatimukset.
  • Vesimittari soveltuu aiottuun käyttöön: esim. virtausalue on oikea ja lämpötila-alue sopii kylmän tai lämpimän veden mittaukseen
  • Vesimittari asennetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti
  • Vesimittarit toimivat luotettavasti käytön ajan.

Ennen 10.10.2016 käyttöön otetulla vesimittarilla on MID -hyväksynnän sijaan voinut olla tyyppihyväksyntä.

Vastuu vesimittareiden vaatimustenmukaisuudesta ei riipu siitä, kuka mittarin omistaa.

Vaatimus koskee myös asunto-osakeyhtiöiden huoneistokohtaisia vesimittareita, jos laskutus tapahtuu suoraan niistä saatujen lukemien perusteella.

Oikea mittari oikeaan paikkaan

Vesimittarin tulee soveltua aiottuun käyttöön ja käyttöpaikkaan. Suunnittelussa ja mittareiden hankinnassa tulee huomioida virtausalueen lisäksi, että vesimittarin lämpötila-alue on sopiva tarpeen mukaan kylmän tai lämpimän veden kulutuksen mittaukseen.

Vesimittareiden asennus

Vesimittareiden luotettava toiminta riippuu suurelta osin mittareiden oikeasta asennuksesta. Vesimittarin käyttäjä, esim. asunto-osakeyhtiö, vastaa myös siitä, että vesimittarin asennusta koskeva suunnittelu ja asennustyö on tehty niin, että säädösten vaatimukset täyttyvät. Asunto-osakeyhtiön kannattaa käyttää ammattilaisia suunnitteluun ja toteutukseen.

Mittarivalmistajien antamia ohjeita mm. mittarin asennon, mittaria ympäröivien putkistojen suorien osuuksien ja mahdollisten takaisinvirtausta estävien venttiilien asennuksesta on ehdottomasti noudatettava. Muutoin mittaria ei ole asennettu oikein ja eikä se täytä mittauslaitelain vaatimuksia. Esimerkiksi mekaanisia vesimittareita ei saa asentaa vaakaputkeen näyttötaulu alaspäin, ellei sellaista ole kuvattu mittarin hyväksynnässä ja asennusohjeessa. Mittarierän mukana on toimitettava asennusohjeet. Niissä voidaan kuvata myös, kuinka putkiston paineistus on tehtävä, jotta mittari ei vaurioidu.

Vesimittareiden asennus vaikuttaa mittareiden luotettavuuteen ja siten vedenkulutuksen laskutuksen oikeellisuuteen. Asennuksessa tai mittaripaikan suunnittelussa tapahtuneiden virheiden korjaaminen jälkikäteen on kallista ja hankalaa. Valmistaja ei takaa, että vesimittari toimii luotettavasti, jos valmistajan asennusohjeita ei noudateta.

Käytännössä on havaittu, että on myös tärkeä varmistaa, että laskutukseen käytetty vesimittari on liitetty oikean huoneiston putkistoon.

Huoneistokohtaisten vesimittareiden asennuksen valvonta kuuluu kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle.

Tukes valvoo vesimittareiden ja niiden mukana toimitettujen dokumenttien vaatimustenmukaisuutta.

Riittävästi tilaa mittarin asennukselle ja vaihdolle

Ympäristöministeriön asetus edellyttää, että huoneistokohtaisten vesimittareiden asennuspaikka on suunniteltava niin, että vesimittari voidaan asentaa oikein. Vesimittarin asennuspaikan suunnittelijan pitää huomioida valmistajan ohjeet asennusasennolle ja tämän vaatimalle tilalle. Tilaa on oltava riittävästi, jotta

  • mittari voidaan helposti asentaa, lukea, huoltaa ja vaihtaa
  • vesimittari voidaan asentaa oikeaan asentoon
  • vesimittarin lisäksi tilaan mahtuu valmistajan ohjeiden mukainen riittävän pitkä suora putkiosuus ennen ja jälkeen mittarin.

Mahdollisen huoltoluukun on oltava riittävän suuri, jotta esimerkiksi mittarin vaihto onnistuu. Mittarin valmistaja voi antaa suosituksen mittarin teknisestä käyttöiästä. Mekaanisten vesimittareiden tyypillinen tekninen käyttöikä on noin 10 vuotta.

Huoneistokohtaisten vesimittareiden asennuksen valvonta kuuluu kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle.

Hyväksytyn vesimittarin merkinnät

Mittauslaitedirektiivin (MID) mukaisten vesimittareiden valmistaja antaa vesimittareille vaatimustenmukaisuusvakuutuksen, jossa valmistaja vakuuttaa vesimittarin täyttävän MIDissä asetetut vaatimukset. Tämän merkiksi vesimittarissa on kuvan 1 esimerkin mukainen CE-merkintä ja täydentävät merkinnät.

Mittauslaitedirektiivin (MID) mukainen CE-merkintä

Kuva 1. Esimerkki mittauslaitedirektiivin mukaisesta CE-merkinnästä. M-kirjain ja vuosiluku kertovat laitteen valmistusajankohdan. Oikeanpuoleinen, nelinumeroinen luku on vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa mukana olleen ilmoitetun laitoksen tunnus.

Ennen mittauslaitedirektiivin voimaantuloa vesimittareilta vaadittiin tyyppihyväksyntä. Tyyppihyväksytyn vesimittarin tunnistaa kuvan 2 mukaisesta EY-tyyppihyväksyntätunnuksesta. Hyväksyntätunnus on tyylitelty epsilon-kirjain, jossa näkyy hyväksynnän myöntäneen maan tunnus ja hyväksymisvuoden viimeiset kaksi numeroa (esim. D 89) sekä hyväksynnän tunnus (esim. 6.131.39). Uusia EY-tyyppihyväksyntöjä ei ole myönnetty mittauslaitedirektiivin soveltamisen alettua 30.10.2006. EY-tyyppihyväksyttyjä vesimittareita sai myydä ja asentaa 30.10.2016 saakka.
 

EY-tyyppishyväksyntätunnus

Kuva 2. Esimerkki EY-tyyppihyväksyntätunnuksesta.

Vesimittarilla on voinut olla myös ennen 30.10.2006 myönnetty suomalainen tyyppihyväksyntä. Suomalainen tyyppihyväksyntätunnus on muotoa VJ.E.XX.YY, missä XX on juokseva numero ja YY tyyppihyväksynnän myöntämisvuosi. Myönnetyt tyyppihyväksynnät olivat voimassa enintään 30.10.2016 saakka, johon asti niitä sai myydä ja asentaa.

Tyyppihyväksytyn, ennen 30.10.2016 käyttöön otetun vesimittarin käyttöä saa jatkaa, kunhan vesimittari edelleen toimii luotettavasti.

Vesimittarin asennusasennon ja virtausalueen merkintä

Mittarin näyttötaulun merkinnät kertovat mittarin sallitut asennusasennot. Merkintä H tarkoittaa asennusta vaakaputkeen näyttötaulu ylöspäin. Merkintä V sallii asennuksen vaakaputkeen näyttötaulu sivulle päin tai mittarin asennuksen pystyputkeen. Merkinnät H tai V eivät salli mittarin asennusta näyttötaulu alaspäin tai viistoon putkeen (standardi SFS-EN 14154-2:2005). Merkinnät ovat olleet mukana vesimittareita koskevissa standardeissa ainakin 1970 luvulta alkaen, joten merkinnät tai niiden tulkinta eivät ole uusi asia. Sallitut asennusasennot on kuvattu tyyppihyväksyntätodistuksessa ja vesimittarin valmistajan asennusohjeessa.

Vesimittarin sallitus asennusasennot ja niiden merkinnät
Merkintä vesimittarissa Sallittu asennusasento Näyttötaulun suunta
H Vain vaakaputkeen Ylös
V Vain pystyputkeen Vapaa
H ja V Vaaka- tai pystyputkeen

Vaakaputkessa ylös tai sivulle

Pystyputkessa vapaa

Ei H-, V- tai H ja V -merkintää

Vaakaputkeen

Pystyputkeen

Vinoputkeen

Ylös tai sivulle

Vapaa

Ylös tai sivulle

 

Jos H- tai V-merkintää ei ole, saa vesimittarin asentaa sekä pysty- että vaakaputkeen. Vesimittarin, jossa on H ja V-merkintä, voi asentaa vaakasuoraan putkeen näyttö sivulle.
Mekaanisia vesimittareita ei saa asentaa vaakaputkeen näyttötaulu alaspäin, ellei sellaista ole kuvattu mittarin hyväksynnässä ja valmistajan asennusohjeessa.

Nykyään asennettavissa vesimittareissa on asennusasennon merkinnän yhteydessä R-merkintä, esimerkiksi R80H. R-luvun tulee olla vähintään 40. R-luku kertoo vesimittarin virtausalueesta. Pystyputkeen asennettuna vesimittarin R-luku on yleensä pienempi kuin vaakaputkeen asennettuna, jolloin mittari toimii pystyputkessa kapeammalla virtausalueella kuin vaakaputkeen asennettuna.

Vastuu vesimittarin luotettavasta toiminnasta

Mittarin valmistaja vastaa siitä, että CE M -merkinnöillä varustettu vesimittari täyttää vaatimukset ennen käyttöönottoa ja että asennusohje on asianmukainen. Mittarin tai mittarierän mukana on toimitettava valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus ja asennusohje.
 

Usein kysyttyä

Mitä tehdä, jos vesimittari ei vastaa vaatimuksia?
Jos epäilee, ettei käytössä oleva vesimittarin vaatimustenmukaisuus ole kunnossa, kannattaa ottaa yhteyttä vesilaitokseen tai isännöitsijään. Ennen yhteydenottoa on hyvä tarkistaa mittarin merkinnät ja ottaa hyvät valokuvat mittarista käyttöpaikalla. Laskuttavan tahon tehtävä on selvittää mahdolliset puutteet ja korjata ne.