Tarkentavat varmennusohjeet

Polttonesteiden varmennusta koskevissa säädökset eivät sääntele polttonesteiden mittausjärjestelmien varmennuksen tekotapaa kovin yksityiskohtaisesti. Tarkastuslaitostoiminnan akkreditoinnin tarkoituksena on osoittaa tarkastuslaitoksen pätevyys ja varmistaa, että tarkastuslaitos noudattaa kaikkia toimintaa ohjaavia säädöksiä ja sopimuksia.

Jotta polttonestemittausjärjestelmien varmennuksen menettelytavat olisivat yhtenevät kaikilla alan toimijoilla, tarkastuslaitokset laativat yhteisen 22.5.2014 hyväksytyn muistion, johon on koottu yhdessä sovittuja tarkennuksia varmennusmenettelyihin.

Yhtenäisistä menettelytavoista sopiminen on osoittautunut tarpeelliseksi. On hyvä, että kaikki tarkastuslaitokset noudattavat polttonestemittausjärjestelmien varmennuksessa säädösten lisäksi oheiseen muistoon koottuja yksityiskohtaisempia menettelytapoja.

Katso myös

EU:n lista MID:n yhdenmukaistetuista standardeista ja normatiivisista dokumenteista
NANDO-tietokanta
OIML International Organization of Legal Metrology
WELMEC eurooppalainen lakisääteisen metrologian yhteistyöjärjestö
WELMEC: MID Certificates WELMECin sivusto MID-sertifikaattien tietokannoista
WELMEC: Guides WELMECin oppaat direktiivien tulkintaan