Polttonesteiden mittausjärjestelmien vaatimukset

Valmistaja, valtuutettu edustaja, maahantuoja ja jakelija vastaavat siitä, että myytävä ja käyttöön otettava polttonesteiden mittausjärjestelmä täyttää mittauslaitedirektiivin (MID) vaatimukset. Mittausjärjestelmää käyttävä yritys vastaa siitä, että käyttöön hankitaan soveltuva ja vaatimukset täyttävä mittausjärjestelmä.

Mittauslaitedirektiivin mukainen vaatimustenmukaisuusvakuutus

Mittauslaitedirektiivi asettaa vaatimukset koko polttonesteen mittausjärjestelmälle, johon kuuluvat kaikki mittauksen suorittamisen kannalta olennaiset laitteiston osat.

Valmistaja valitsee, mitä direktiivissä kuvattua menettelyä (moduulia) se käyttää vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen. Ilmoitettu laitos on mukana kaikissa valittavissa olevissa menettelyissä. Valmistajan antama vaatimustenmukaisuusvakuutus kattaa koko järjestelmän. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen lisäksi valmistaja kiinnittää mittausjärjestelmään kuvan 1 mukaisen merkinnän. Tietoja ilmoitetuista tarkastuslaitoksista saa  Euroopan komission ylläpitämästä Nando-järjestelmästä, New Approach Notified and Designated Organisations.

Esimerkki mittauslaitedirektiivin mukaisesta CE-merkinnästä. M-kirjain ja vuosiluku kertovat laitteen valmistusajankohdan. Oikeanpuoleinen nelinumeroinen luku on vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa mukana olleen ilmoitetun laitoksen tunnus.

Kuva 1. Esimerkki mittauslaitedirektiivin mukaisesta CE-merkinnästä. M-kirjain ja vuosiluku kertovat laitteen valmistusajankohdan. Oikeanpuoleinen nelinumeroinen luku on vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa mukana olleen ilmoitetun laitoksen tunnus.

Polttonesteiden mittaus ja OIML R117-1

Valmistaja voi käyttää mittauslaitedirektiivin olennaisten vaatimusten täyttämisen osoittamiseen yhtenäistettyjä (harmonisoituja) standardeja tai OIML:n ohjeellisia asiakirjoja. Polttonestemittausjärjestelmiä koskeva ohjeellinen asiakirja on OIML:n suositus R 117-1 (2007).

Euroopan komissio on hyväksynyt OIML:n suosituksen R 117-1 normatiiviseksi dokumentiksi, jota voi käyttää mittauslaitedirektiivin vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa.

Suomalainen kansallinen tyyppihyväksyntä

Käytössä saa edelleen olla mittauslaitteistoja, joilla on suomalainen tyyppihyväksyntä, jos laitteistot toimivat luotettavasti ja niiden varmennus on voimassa.

Suomalainen tyyppihyväksyntä on myönnetty mittauslaitteelle ennen 30.10.2006, ja sen mukaisia laitteistoja on voinut ottaa käyttöön 30.10.2016 saakka. Suomalainen tyyppihyväksyntämerkinnän tunnus on muille nesteille kuin vedelle tarkoitetulle nestemittarille VJ.A.XX.YY ja nestemittauslaitteistolle VJ.D.XX.YY. Merkinnässä XX on juokseva numero ja YY myöntämisvuoden kaksi viimeistä numeroa.

Jos laitteistoihin joudutaan tekemään muutoksia, jotka edellyttäisivät muutoksia myös tyyppihyväksynnässä kuvattuun laitteistoon, mittauslaitteisto pitää saattaa mittauslaitedirektiivin  mukaiseksi.