Painelaitteet

Painelaitteita käytetään teollisuudessa, työpaikoilla ja kotitalouksissa. Painelaitteita ovat esimerkiksi painesäiliöt, höyry- ja kuumavesikattilat sekä putkistot.

Painelaitteiden käyttöön liittyy merkittäviä henkilö-, ympäristö- tai omaisuusvahinkojen vaaroja. Painelaitteiden suunnittelua, valmistusta ja käyttöä säädetään Suomessa painelaitelailla. Lain tavoitteena on varmistaa, että painelaitteet ovat turvallisia käyttää niiden koko elinkaaren ajan.

EU:ssa painelaitteiden yhdenmukainen suunnittelu ja valmistus sekä vapaa liikkuvuus on varmistettu eri direktiiveillä: painelaitedirektiivillä, yksinkertaiset painesäiliöt -direktiivillä ja aerosolidirektiivillä. Painelaitteiden käytöstä säädetään kansallisesti. Käyttösäädösten tarkastusvelvoitteet koskevat painelaitteita, jotka voivat aiheuttaa merkittävää vaaraa käyttöarvojensa tai sijoituksensa vuoksi.

Tarkastuslaitoksilla on merkittävä rooli painelaitteiden turvallisuuden varmistamisessa. Tarkastuslaitos voi olla mukana painelaitteiden vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa ja tarkastuslaitos tekee painelaitteiden käyttöön liittyviä määräaikaistarkastuksia.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on painelaitesäädösten valvontaviranomainen. Tukes valvoo painelaiteturvallisuutta käyttövalvonnan, markkinavalvonnan ja painelaiterekisterin avulla.

Painelaitteen elinkaari

Säädökset ja standardit
Huomioi säädösvaatimukset ja hyödynnä yhdenmukaistettuja standardeja.

Suunnittelu
Muista tehdä riskinarviointi ja eliminoida vaarat jo suunnitteluvaiheessa!

Valmistus
Noudata vaatimuksia ja kiinnitä CE-merkintä painelaitteeseen, jos sitä vaaditaan. Valmistuksen yhteydessä voit tarvita myös ilmoitetun laitoksen apua vaatimustenmukaisuuden arviointiin.

Käyttö
Jos painelaitteesi ylittää tietyt käyttöarvot, sinun pitää rekisteröidä se Tukesin painelaiterekisteriin ja nimetä sille pätevä käytönvalvoja.

Kunnossapito ja huolto
Noudata valmistajan antamia huolto-ohjeita ja huolehdi rekisteröidyn painelaitteen määräaikaistarkastuksista.

Käytöstä poisto
Tee painelaite käyttökelvottomaksi ja hävitä se kierrätysohjeiden mukaisesti. Jos painelaite oli rekisteröity, tee poistoilmoitus Tukesille!