Anvisning

Beskrivning: Denna anvisning gäller publiksäkerheten vid rallyevenemang. I anvisningen har de krav som i lagstiftningen ställs på rallyarrangörer för att garantera publiksäkerheten sammanställts. Anvisningen gäller rallyevenemang som ordnas i Finland.
Målgrupper: Anvisningen är riktad till arrangörer av rallyevenemang. 
Observera: Anvisningen har utarbetats i samarbete mellan polisen, räddningsverken och Säkerhets- och kemikalieverket Tukes. Dessutom gäller övriga anvisningar från myndigheterna, exempelvis anvisningarna om offentliga tillställningar som finns på polisens webbplats och  kompletterande instruktioner utfärdade av regionala myndigheter.
Utöver myndigheterna har representanter för AKK-Motorsport rf, Harrastemoottoriurheilun keskusjärjestö ry och Suomen Autourheiluliitto Oy medverkat vid utarbetandet av anvisningen. Dessa organisationers grenregler och andra mer detaljerade riktlinjer kompletterar denna allmänna anvisning. 
Lagstiftning: I anvisningen behandlas särskilt kraven på rallyevenemang enligt konsumentsäkerhetslagen (920/2011), räddningslagen (379/2011) och lagen om sammankomster (530/1999). Arrangören av ett rallyevenemang ska också ta reda på och rätta sig efter kraven i andra lagar som reglerar verksamheten (se bilaga 1).
Datum: 10.6.2024
Diarienummer: Tukes 5889/06.00.01/2024

1. Syfte och tillämpningsområde

Syftet med denna anvisning är att hjälpa arrangörerna av rallyevenemang att säkerställa att rallyevenemangen med relaterade aktiviteter överensstämmer med lagstiftningen och är säkra. Anvisningen syftar till att harmonisera och förtydliga kraven på publiksäkerheten och övervakningen av dessa på nationell nivå.

Ett rally som är säkert för publiken är också säkrare för de tävlande. Anvisningen går dock inte i närmare detalj in på de tävlandes säkerhet. Gällande de tävlandes säkerhet ska arrangörerna av rallyevenemang följa riktlinjerna från paraplyorganisationerna inom rallyverksamheten.

Denna förordning gäller vid anordnandet av rallyevenemang där ett för evenemanget avstängt vägavsnitt eller område används för körning på en sträcka som inte är avsedd eller byggd för detta ändamål. Tillämpliga delar av anvisningen kan användas för att förbättra säkerheten vid andra liknande tjänster, evenemang eller aktiviteter (t.ex. körtester, åkturer, provkörningar, uppvisningar eller övningar i rallystil). Samtliga medräknas i denna anvisning i termen ”rallyevenemang”.

Denna anvisning tillämpas inte på bil- eller motorsporttävlingar på motorbanor, med undantag för rallyevenemang där motorbanan ingår i en längre sträckning som används för evenemanget. 

Det ankommer på arrangören att se till att evenemanget uppfyller kraven i den relevanta lagstiftningen. Bindande lagstiftning anges i anvisningen med hänvisningar till lagparagraferna i fråga. I den här anvisningen ger myndigheterna rallyarrangörerna exempel på och alternativ för hur de lagstadgade kraven kan uppfyllas. Anvisningen är inte förpliktande på samma sätt som lagstiftningen. Det finns andra sätt att uppfylla lagens krav och uppnå en likvärdig säkerhetsnivå.

2. Anmälningar om rallyevenemang 

Arrangören av ett rallyevenemang bör redan när den börjar planera evenemanget kontakta det lokala räddningsverket och den polisinrättning som hanterar ärendet avseende publiksäkerheten. Då kan myndigheterna i god tid få kännedom om det kommande evenemanget och att ge vägledning och råd till arrangörerna redan under planeringen. 
Följande lagstadgade absoluta tidsfrister gäller för inlämning till myndigheterna av de handlingar som omfattas av den här anvisningen:  

 • Säkerhetsplanen för evenemanget, inklusive en räddningsplan i enlighet med räddningslagen, ska ges in till räddningsmyndigheten senast 14 dygn innan tillställningen börjar (16 § i räddningslagen).
 • En anmälan om offentlig tillställning ska lämnas in till polisen senast 5 dygn innan tillställningen inleds (14 § i lagen om sammankomster). Anmälan ska åtföljas av säkerhetsplanen för evenemanget. 
 • Säkerhetsdokumentet ska vara klart före evenemanget (7 § i konsumentsäkerhetslagen), men det behöver tillställas Tukes endast på begäran. Vid allvarliga olyckor eller tillbud ska arrangören dessutom omedelbart underrätta Tukes.

3. Säkerhetsplan 

Myndigheterna rekommenderar att det för evenemanget utarbetas en samlad säkerhetsplan med all den säkerhetsinformation som krävs enligt de relevanta lagarna. I denna anvisning avses med säkerhetsplan särskilt säkerhetsplanerna och säkerhetsdokumenten enligt räddningslagen, konsumentsäkerhetslagen och lagen om sammankomster. Säkerhetsplanen för ett rallyevenemang ska med andra ord omfatta till exempel de uppgifter som ska ingå i räddningsplanen och säkerhetsdokumentet. Av säkerhetsplanen ska tydligt framgå vilka lagars bestämmelser har beaktats vid utarbetandet av planen.

Med säkerhetsplanen visar arrangören att den har säkerställt evenemangets säkerhet för publiken, allmänheten och deltagarna. En väl genomarbetad säkerhetsplan visar att arrangören har säkerheten på det aktuella rallyevenemanget under kontroll, har vidtagit åtgärder för att undanröja förutsebara risker och har beredskap även för oväntade incidenter.

I praktiken omfattar en säkerhetsplan alltid flera olika dokument och den ska alltid upprättas utifrån omständigheterna och särdragen vid det specifika rallyevenemanget. Olika dokumentmallar och motsvarande säkerhetsplaner från tidigare evenemang kan användas som underlag för dokumenten. Det viktigaste är att dokumenten bildar en tydlig helhet och att de redogör för de säkerhetshänsyn som är relevanta för det aktuella evenemanget. 

De mer detaljerade råd som finns i andra avsnitt av anvisningen kan med fördel användas som hjälp vid utarbetandet av dokumenten. En vägledande innehållsförteckning för en säkerhetsplan för rallyevenemang finns i bilaga 2 till denna anvisning

4. Identifiering av faror och riskbedömning

Arrangören av ett rallyevenemang ska identifiera och bedöma riskerna för publiken, allmänheten och deltagarna samt vidta åtgärder för att förebygga dem (5 § i konsumentsäkerhetslagen, 16 § i räddningslagen). Genom att identifiera faror visar arrangören att den är insatt i de faktorer som påverkar evenemangets säkerhet. En heltäckande och noggrann identifiering av farorna är det viktigaste elementet av säkerhetsplaneringen.

Riskidentifieringen ska

 1. tillräckligt detaljerat specificera de typiska och potentiella farorna vid det aktuella rallyevenemanget. Den ska med andra ord besvara frågan: ”När eller var under evenemanget kan det uppstå konsekvenser som är skadliga för människor, egendom eller miljö?” Vilka särskilda risker är förknippade med de typer av fordon som deltar i evenemanget (t.ex. ljudlöshet eller antändningsrisk med elbilar, bilar av olika fartklasser osv.)?
 2. tillräckligt utförligt redogöra för de åtgärder som vidtagits för att förebygga sådana faror som anges i punkt 1. Den ska med andra ord besvara frågan: ”Hur har man förberett sig för att förebygga de identifierade farorna och riskerna vid evenemanget?”
 3. tillräckligt utförligt beskriva åtgärderna som ska vidtas om en olycka eller ett tillbud inträffar trots försiktighetsåtgärderna. Den ska med andra ord besvara frågan: ”Hur hanteras olyckor och andra exceptionella situationer, så att det inte uppkommer ytterligare skador?”

Farorna och riskerna ska identifieras separat för varje specialsträcka och för andra områden dit publiken har tillträde (t.ex. depå) eller där utomstående kan utsättas för fara (t.ex. gårdsområden och kraftledningar längs sträckningen). Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att identifiera farorna och riskerna på platser där man förväntar sig mycket publik (t.ex. de populäraste åskådarplatserna). 

Exempel: Det är möjligt att en tävlande åker av var som helst på sträckan. Avåkning orsakar ändå mest fara vid platser där det finns mycket publik, på gårdsområden till bostadshus längs sträckningen och på platser där publiken står alltför nära vägen eller i ytterkurvor. Identifieringen av faror innebär att man ska identifiera just dessa särskilt utsatta platser längs sträckningen.  

I riskidentifieringen och planeringen av säkerhetsåtgärder ingår att man i förväg lägger upp rutiner med tanke på olyckor och tillbud som är typiska för rallyevenemang. Arrangören av ett rallyevenemang ska ha en plan för att upptäcka olyckor och allvarliga tillbud i ett tillräckligt tidigt skede, hantera situationen, vidta nödvändiga åtgärder och förebygga ytterligare skador. Sådana händelser är till exempel avåkningar eller andra olyckor som leder till att en tävlande eller åskådare skadar sig, plötsligt sjukdomsfall bland publiken under evenemanget, riskabelt beteende bland publiken eller utomstående fordon som kört in på tävlingssträckan. Förfaringssätten ska dokumenteras i säkerhetsplanen. 

Det viktigaste i riskidentifieringen är att skriftligt redogöra för vad faran är, vad som orsakar den och vilka negativa konsekvenser den kan få. Det är också viktigt att dokumentera de åtgärder som redan har vidtagits för att förebygga faran och ange en plan för vidare åtgärder. Riskens omfattning behöver inte kvantifieras numeriskt.

Följande metoder kan användas till hjälp vid riskidentifiering:

 • Farliga platser kan gärna märkas ut på kartorna över specialsträckorna, med en förklaring av vilken typ av fara det rör sig om.
 • Att videofilma specialsträckorna hjälper att analysera farorna längs banan i efterhand.
 • Positioneringsappar kan användas för att lokalisera faror och registrera observationer längs sträckningen.
 • Faror av samma typ kan märkas ut och antecknas på samma sätt, så att förklaringen antecknas bara en gång (t.ex. avspärrningspunkterna och utomstående som går in på bansträckningen trots avspärrningen).
 • Erfarenheter och anteckningar från tidigare rallyn med samma sträckning kan med fördel användas som underlag och kompletteras med det nya evenemangets särdrag och förbättringar.
 • Riskerna är likartade vid olika rallyn, och därför är det värt att titta på andra rallyarrangörer för fungerande förfaringssätt.

5. Publikens rörelser och åskådarplatser

Publiken som kommer till evenemanget ska anvisas tillräckligt med parkering från vilken åskådarna tryggt kan ta sig till de rekommenderade åskådarplatserna. Trafikledningsplanen ska ta hänsyn till risker som fordon medför för fotgängare, särskilt vid de mest trafikerade ställena.
Räddningsvägarna och de övriga vägarna inom det område som berörs av rallyevenemanget ska hållas fria under hela evenemanget. Inga fordon får parkeras på räddningsvägarna. Om bilar parkeras längs vägarna ska det säkerställas att körbanebredden för räddningsvägen är minst 3,5 meter på rak väg. Helst ska inga bilar parkeras i kurvorna på en räddningsväg för att tillåta en tillräckligt stor svängradie (minst 5,5 m). Om vägparkering har angivits som en officiell parkeringsplats för evenemanget måste där finnas trafikreglering.

Områdena längs sträckningen kan delas in i tre säkerhetszoner enligt följande:  

 • Farliga områden: I princip är varje punkt längs rallysträckan farlig för publiken. Arrangören måste se till att publiken inte befinner sig farligt nära vägen vid någon punkt längs sträckan och inte rör sig där under tävlingen. 
 • Förbjudna åskådarplatser: Publiken ska förbjudas tillträde till särskilt farliga områden under rallyevenemanget. Sådana platser är bland annat ytterkurvorna i krökar eller T-korsningar, landningsplatserna efter hopp, platserna med särskilt stor risk för avåkning samt räddningsvägarna. Förbjudna platser kan också vara exempelvis gårdsområden eller odlingar. 
 • Rekommenderade åskådarplatser: Publiken bör styras till rekommenderade åskådarplatser, som har planerats och förlagts till platser där så exempelvis risken för avkörning är mindre, som är lättillgängliga och har god sikt till rallysträckan. 

Identifiering av förbjudna och rekommenderade åskådarplatser ingår i processen för identifiering av farorna vid evenemanget, och de här platserna ska märkas ut både i terrängen och på sträckningskartorna i säkerhetsplanen. De förbjudna respektive de rekommenderade åskådarplatserna bör märkas ut i terrängen med synliga skyltar med varsin tydliga färg och form. Förbjudna platser märks ut med en röd rektangulär skylt med den tydligt synliga texten ”FÖRBJUDET OMRÅDE”. Rekommendera åskådarplatser märks ut med en grön cirkelformad skylt med den tydligt synliga texten ”REKOMMENDERAD ÅSKÅDARPLATS”. Användningen av områdena ska övervakas under evenemanget, och farligt beteende bland publiken kräver effektivt ingripande (t.ex. åskådare som rör sig på förbjudet område under tävlingen). Vid behov kan områden spärras av med t.ex. avspärrningslina eller avspärrningsband.  

Arrangören ska på ett effektivt sätt hindra publiken från att röra sig på rallysträckan när en specialsträcka körs. Tillträde till sträckningen kan förhindras före evenemanget, till exempel genom att anvisa åskådarplatserna så att de är lättillgängliga för publiken eller genom att ordna en säker väg till dem. Vid rallytävlingar vintertid ska det för publiken plogas eller med snöskoter köras upp gångrutter i terrängen för att undvika intrång på rallysträckan. Under tävlingen ska publikens rörelser övervakas och kontrolleras effektivt. 

Utomstående fordon och personer ska också förhindras att komma in på rallysträckan under tävlingen. Vägavstängningar ska markeras på ett synligt och effektivt sätt (t.ex. med barriär, staket eller stolpe) och på tillräckligt avstånd från rallyvägen; invånarna i området ska underrättas i god tid. Ange gärna tydligt vid avstängningsplatsen orsaken varför vägen är avstängd.

6. Säkerhetsanvisningar till publiken

Information om säkerheten vid rallytävlingen ska ges till publiken både i förväg och vid evenemanget, till exempel på webbplatsen, i publikguiden, på skyltar på evenemangsplatsen och via meddelanden som distribueras till dem som bor längs sträckningen. De säkerhetsinstruktioner som ges till allmänheten bör innehålla tillräckligt detaljerade kartor över specialsträckorna, av vilka framgår parkeringsplatserna, vägarna till de rekommenderade åskådarplatserna, de förbjudna utsiktsplatserna samt anvisningar för säkert publikbeteende under rallyevenemanget (t.ex. förbjudet att röra sig på sträckan under tävlingen, instruktioner för publiken vid en eventuell avåkning, kontaktinformation och anvisningar för rapportering av nödsituationer). 

Publiken deltar aldrig i ett rallyevenemang på egen risk, utan det är upp till arrangören att garantera publikens säkerhet. Publiken ska följa arrangörens anvisningar och råd samt respektera de restriktioner som arrangören ställer upp, exempelvis gällande åskådarplatserna. I sista hand kan arrangören inte garantera enskilda åskådares beteende vid ett rallyevenemang, men genom att ge tydliga säkerhetsinstruktioner till publiken och övervaka dess beteende uppfyller arrangören sina skyldigheter enligt lagen. Detta ligger i arrangörens eget intresse, till exempel om det inträffar en olycka. 

Säkerhetskommunikationen vid ett rallyevenemang ska också ta hänsyn till andra trafikanter och andra parter vars säkerhet påverkas av evenemanget. Sådana parter kan vara bland annat hemtjänstpersonal, mjölkbilsförare osv.

7. Säkerhetsledning under tävlingsevenemang

Den person som utsetts att leda rallyevenemanget och den tävlingsledningscentral som bistår hen ska se till att säkerheten garanteras under hela evenemanget. Ledningscentralen ska kunna upprätthålla en lägesbild i realtid om evenemanget, reagera på säkerhetsobservationer och utifrån dem vidta åtgärder för att garantera säkerheten. Säkerhetsledningen ska omfatta säkerheten för deltagarna, funktionärerna, publiken, invånarna längs rallysträckan samt för andra utomstående.

Medlemmarna av säkerhetsorganisationen från arrangörens sida ska vara närvarande under hela evenemanget. Vid behov ska dessa personer ha namngivna och utbildade ersättare. De personer som utsetts till säkerhetsorganisationen för evenemanget och deras ersättare ska under hela evenemanget vara tillgängliga för den uppgift de utsetts för. De får inte tilldelas eller åläggas andra uppgifter vid evenemanget och får inte delta som tävlande i evenemanget.

Säkerhetsplanen ska innehålla en beskrivning av förfarandena med vilka ledningscentralen får aktuell och heltäckande information om säkerheten under hela evenemanget och från hela evenemangsområdet. Information om tillbud längs sträckan ska samlas in till ledningscentralen på olika sätt, till exempel från förbilarna som kör före fältet och från funktionärerna längs sträckan. Dessutom kan man fråga tävlande som kört i mål efter en specialsträcka och hela tävlingen om säkerhetsobservationer. Det ska också finnas en kanal genom vilken publiken, invånarna längs rutten och utomstående kan rapportera eventuella tillbud som de sett under evenemanget. 

Exempel: Ett telefonnummer till tävlingens ledningscentral dit vem som helst kan rapportera en olycka eller annan nödsituation under tävlingen ska gärna tryckas på dekalen med deltagarnumret på bilarna som deltar i tävlingen. På så sätt finns det till hands i händelse av en nödsituation.   
Ledningscentralen är kontaktpunkten för myndigheterna under evenemanget. Därför ska all information som myndigheterna kan behöva om evenemanget, till exempel aktuella listor över ordningsvakter och trafikvakter, finnas tillgänglig där. Myndigheterna ska ha tillgång till denna information även efter evenemanget. 

Ledningscentralen drar slutsatser av säkerhetsobservationerna utifrån den tillgängliga informationen och beslutar om vilka åtgärder som behövs. I ledningscentralen ska under hela evenemanget finnas en person som är behörig att fatta beslut som hänför sig till säkerheten. 

I säkerhetsplanen ska särskilt anges i vilka situationer tävlingen ska avbrytas och vilka åtgärder som ska vidtas för att säkerställa att detta sker på ett säkert sätt (15 och 22 § i lagen om sammankomster). Evenemanget ska avbrytas om det är uppenbart att man vid evenemanget inte följer kraven enligt lag,om ordning och säkerhet inte kan upprätthållas eller om arrangemanget utgör en fara för hälsa eller skada på egendom. Funktionärerna ska i förväg ha fått tydliga instruktioner om i vilka situationer de ska kontakta ledningscentralen för att stoppa loppet. Sådana situationer är exempelvis en olycka med personskada som följd, ett utomstående fordon på tävlingssträckan, ett plötsligt sjukdomsfall bland publiken, åskådare som beter sig farligt eller har ställt sig på en farlig plats längs sträckan. 

De säkerhetsobservationer som ledningscentralen samlat ska antecknas och hanteras på ett sätt som är lämpligt för situationen. Den insamlade informationen ska användas vid planeringen av säkerheten för motsvarande evenemang. 

8. Antal funktionärer och deras kompetens

Det ska finnas ett tillräckligt antal funktionärer vid ett rallyevenemang för att garantera publikens säkerhet. Antalet funktionärer och deras utplacering ska bestämmas utifrån av identifieringen av farorna och riskerna vid evenemanget. Vid behov ska funktionärernas placering anpassas under evenemanget, till exempel om det samlas mycket mer publik på en plats än förväntat.

Arrangören ska anvisa ordningsvakter så att det finns minst en ordningsvakt på varje av arrangören planerad publikplats. Om det till exempel finns två separata publikplatser inom ett område ska vardera av dem ha en ordningsvakt. På stora eller på annat sätt svårkontrollerade publikplatser behövs fler ordningsvakter. Om det finns förbjudna åskådarplatser i närheten av populära publikplatser ska det också anvisas resurser för att övervaka dem. 

Om arrangören av rallyevenemanget tillåter publikparkering längs räddningsvägarna, ska en trafikvakt placeras i början av räddningsvägen för att säkerställa att den förblir fri. En trafikvakt som ställts vid avstängningspunkten i slutet av räddningsvägen kan inte ensam säkerställa detta. 

Evenemangets arrangör ska instruera alla funktionärer som medverkar vid evenemanget i deras uppgifter. Detta omfattar en genomgång av säkerhetsplanen och rutinerna för det aktuella evenemanget. Bestämmelserna i polisens beslut om offentliga tillställningar ska också beaktas i introduktionen och instruktionerna för funktionärerna. Arrangören kan inte enbart förlita sig på att funktionärerna har rätt eller riktig tidigare erfarenhet av rallyevenemang, utan introduktionen ska ordnas för varje evenemang separat. Rutinerna och ansvarspersonen för introduktionen ska anges i säkerhetsplanen. 

9. Övervakning av publikens placering och beteende

Rallyevenemangets arrangör ska övervaka publikens säkerhet och beteende under hela evenemanget. Arrangören ska i förväg planera hur hanteringen av eventuella tillbud som orsakas av publikens beteende, till exempel publik som rör sig på förbjudna åskådarplatser, på sträckan under tävlingen eller på andra olämpliga platser längs sträckan. Förfarandena ska beskrivas i säkerhetsplanen för evenemanget. 

Den effektivaste metoden med tanke på genomförandet av evenemang är att så väl som möjligt försöka förutse och förhindra att publiken placerar sig eller beter sig på ett sätt som orsakar fara, till exempel genom bra instruktioner, skyltning, markering av åskådarplatserna och välriktad övervakning. Reaktiva metoder för att ingripa i situationen kan vara att omplacera ordningsvakter eller andra funktionärer, flytta bort åskådare från förbjudna platser och vid behov skjuta upp specialsträckan, ändra en specialsträcka till transportsträcka eller avbryta evenemanget. Arrangören ska ha beredskap att snabbt reagera på farligt beteende hos publiken med tillräckligt effektiva åtgärder. 

Rallyevenemangets arrangör ska ha en plan för att förhindra och hantera farligt beteende hos så kallade aktiva åskådare under tävlingen. Platser där det sker många avåkningar lockar till sig så kallade aktiva åskådare, som rusar fram till bilen och försöker dra den till sidan eller tillbaka upp på vägen. Okontrollerat beteende bland åskådarna, såsom att skjuta fram tävlingsbilar på specialsträckan eller i ett avåkningsområde, utgör en allvarlig risk för både åskådare och tävlande och är därför förbjudet. 

Rallyevenemangets arrangör ska förbjuda och ingripa i publikens manipulering av rallysträckan eller dess omgivning på ett sätt som påverkar säkerheten (t.ex. manipulering av terrängen eller skyltningen). Eventuella ändringar som upptäcks ska åtgärdas för att garantera evenemangets säkerhet. 

För att förebygga aktiva åskådares beteende ska arrangören identifiera de platser där risken för avåkning är större än normalt och vidta lämpliga säkerhetsåtgärder på de här platserna i förväg (t.ex. tillräcklig många ordningsvakter, markering av förbjudna åskådarplatser, övervakning av publikens placering i förväg). De ordningsvakter som ställs på de här platserna ska ges utbildning och instruktioner för sådana situationer. Riskabelt publikbeteende bör också förhindras med instruktioner och regler för publiken (t.ex. instruktioner om vad en åskådare ska och inte får göra vid en eventuell avåkning). Arrangören ska dessutom tillräckligt effektivt ingripa om ovanstående beteende uppkommer. 

Fotografer, tv-fotografer och andra medierepresentanter omfattas av samma regler som publiken. Evenemangets arrangör ska se till att inspelning av evenemanget inte utsätter någon för fara. Inspelningen ska planeras i förväg, de tillåtna platserna och metoderna för filmning/fotografering ska anges i säkerhetsplanen och medierepresentanterna ska underrättas och instrueras om dem i förväg.

10. Första hjälpen och räddningsberedskap

Arrangören av ett rallyevenemang ska definiera och reservera tillräcklig kapacitet för första hjälpen och räddningsberedskapen med tanke på de bedömda riskerna. Kapaciteten för räddningsberedskapen och första hjälpen läggs fram för räddningsmyndigheten i räddnings- eller säkerhetsplanen för evenemanget. Vid planeringen kan man med fördel utgå från räddningsväsendets mall för upprättande av en plan för första hjälpen vid offentliga tillställningar. Det lokala räddningsverket ger vägledning och råd vid behov. 

Ett utryckningsfordon som kan utföra räddningsinsatser och som är utrustat för trafikräddning och brandbekämpning enligt gällande normer ska finnas på plats vid evenemanget. Personalen ska vara utbildad i räddningsinsatser och trafikräddning samt ha fortbildning eller förtrogenhet med räddning ur tävlingsfordon. 

Om elbilar används i ett rallyevenemang ska deras säkerhet i normala tävlingssituationer och särskilt i händelse av en olycka upptas separat i räddnings- och säkerhetsplanen. 

Rallyevenemangets arrangör ska se till att kapaciteten för första hjälpen är tillräcklig vid varje specialsträcka och för evenemanget som helhet. Det ska finnas första hjälpen-beredskap för både de tävlande och publiken. För de tävlande ska det vid evenemanget finnas beredskap på första insats-nivå. I händelse av olyckor och skador bland publiken ska det på evenemanget finnas tillräckligt många personer med första hjälpen-utbildning. En ordningsvakt får inte utses till första hjälpen-uppgifter.

Om första insatsenheten behöver rycka ut till en specialsträcka ska specialsträckan avbrytas och enheten får köra ut på specialsträckan först när det är tryggt. Första insatsen får inte orsakas en oskälig fördröjning. 

11. Olycksbokföring

Arrangören av ett rallyevenemang ska föra bok över tillbud och olyckor (5 § i konsumentsäkerhetslagen). Arrangören kan sköta olycksbokföringen efter eget gottfinnande. Även de platser på sträckan där det sker många avåkningar bör antecknas, oavsett om de inte leder till personskador. Den insamlade informationen ska användas till att förbättra säkerheten vid motsvarande evenemang i framtiden (till exempel genom att planera åtgärder för att förebygga tillbud av samma typ som upprepade gånger sker på samma ställe eller på samma sätt).

Arrangören av ett rallyevenemang underrätta Tukes om allvarliga tillbud och olyckor (8 § i konsumentsäkerhetslagen). Anmälan kan göras till exempel på formuläret som finns på Tukes webbplats eller per e-post till Tukes registratorskontor ([email protected]).

12. Åtaganden efter evenemanget

Rallyevenemanget får inte orsaka fara ens efteråt. Omedelbart efter evenemanget ska arrangören avlägsna alla tillfälliga konstruktioner för evenemanget och återställa de använda vägsträckningarna och områdena för normal användning. Skyltarna, plastbanden och andra markeringar för evenemanget ska tas bort. 

Utredningen av allvarliga olyckor fortsätter även efter evenemanget. Arrangören ska samarbeta med myndigheterna för att utreda olyckorna. Ifall av allvarliga olyckor kan publiken eller funktionärerna också behöva professionell hjälp med att hantera händelsen. 
Evenemangets arrangör ska se till att eventuella anmälningar till myndigheterna görs senast efter evenemanget. Arrangören ska tillhandahålla myndigheterna alla rapporter, information eller motsvarande som de begärt efter evenemanget. 

Efter evenemanget kan man gärna ha en feedbackdiskussion med de medverkande till evenemanget om hur väl man lyckades trygga säkerheten, vad som fungerade bra och vad som kan förbättras. I synnerhet bör man utvärdera hur väl säkerhetsplanen genomfördes och vilka avvikelser som upptäcktes. Säkerhetsplanen eller rutinerna ska korrigeras inför framtiden för att säkerställa att verksamheten överensstämmer med beskrivningen i planen. 

Varje rallyevenemang kan ge nyttiga lärdomar för kommande evenemang. Det väsentliga är man samlar in data under och efter evenemanget samt granskar och analyserar de insamlade uppgifterna med tanke på framtida aktiviteter. Säkerhetsobservationer bör också gärna delas med andra arrangörer av rallyevenemang. 

Evenemangets arrangör ska lämna in en rapport som redogör för de farliga situationerna under evenemanget (avåkningar, farligt beteende bland publiken osv.) till den polismyndighet som meddelat beslutet om offentlig tillställning. Målet är att rapporterna åtminstone om större tävlingar behandlas tillsammans med myndigheterna, vilket kan gagna planeringen av framtida evenemang.