Toimintaohje

Kuvaus: Tämä ohje koskee rallitapahtumien turvallisuutta. Ohjeeseen on koottu lainsäädännön velvoitteita rallitapahtumien järjestäjille yleisön turvallisuuden varmistamiseksi. Ohje koskee Suomessa järjestettäviä rallitapahtumia.
Kohderyhmät: Ohje on suunnattu rallitapahtumien järjestäjille. 
Huomioitavaa: Ohje on laadittu yhteistyössä poliisin, pelastuslaitosten ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin kesken. Lisäksi tulee noudattaa muita viranomaisten antamia yleisiä ohjeita, esim. poliisin verkkosivuilta löytyviä ohjeita yleisötilaisuuksien järjestämisestä ja alueellisten viranomaisten antamia täydentäviä ohjeita.
Ohjeen laatimiseen on viranomaisten lisäksi osallistunut AKK-Motorsport ry:n, Harrastemoottoriurheilun keskusjärjestö ry:n sekä Suomen Autourheiluliitto Oy:n edustajia. Näiden järjestöjen lajisäännöt ja muut yksityiskohtaisemmat ohjeet täydentävät tätä yleisohjetta. 
Lainsäädäntö: Ohje käsittelee erityisesti kuluttajaturvallisuuslain (920/2011), pelastuslain (379/2011) ja kokoontumislain (530/1999) rallitapahtumia koskevia vaatimuksia. Rallitapahtuman järjestäjän tulee selvittää ja noudattaa myös muiden toimintaa koskevien lakien vaatimuksia ( kts. tarkemmin Liite 1).
Päivämäärä: 10.6.2024
Diaarinumero: Tukes 5889/06.00.01/2024

1. Tarkoitus ja soveltamisala

Tämän ohjeen tarkoituksena on auttaa rallitapahtumia järjestäviä tahoja varmistamaan, että rallikilpailut oheistoimintoineen ovat lainsäädännön mukaisia ja turvallisia. Ohjeella pyritään yhtenäistämään ja selkiyttämään yleisöturvallisuutta koskevia vaatimuksia ja niiden valvontaa valtakunnallisesti.
Yleisölle turvallinen ralli on turvallisempi myös rallitapahtumaan osallistuville kilpailijoille. Tässä ohjeessa ei kuitenkaan kuvata kilpailijoiden turvallisuutta yksityiskohtaisesti. Kilpailijoiden turvallisuuden osalta rallitapahtuman järjestäjän on noudatettava rallin kattojärjestöjen ohjeita.
Tätä ohjetta sovelletaan sellaisten rallitapahtumien järjestämiseen, joissa ajetaan tapahtumaa varten suljetuilla tieosuuksilla tai alueilla reittiä, jota ei ole suunniteltu tai rakennettu kyseistä tarkoitusta varten. Ohjetta voidaan soveltuvin osin käyttää myös muiden vastaavien palveluiden, tapahtumien tai aktiviteettien turvallisuuden edistämiseen (esim. rallikilpailun kaltaiset ajokokeilut, kyyditykset, testiajot, näytökset tai harjoitukset). Näistä kaikista käytetään tässä ohjeessa termiä rallitapahtuma.
Tätä ohjetta ei sovelleta moottoriradoilla järjestettäviin auto- tai moottoriurheilukilpailuihin muilta osin kuin rallitapahtumissa, joissa moottorirata on osa tapahtuman käyttämää pidempää reittiä. 
Rallitapahtuman järjestäjän tehtävänä on varmistaa, että tapahtumassa noudatetaan sitä koskevien lakien vaatimuksia. Velvoittava säädösteksti on ohjeessa merkitty viittauksilla lain pykäliin. Viranomaiset esittävät tässä ohjeessa rallitapahtumien järjestäjille esimerkkejä ja vaihtoehtoja siitä, miten lainsäädännön vaatimukset voidaan täyttää. Ohje ei ole lainsäädännön tavoin velvoittava. Lain velvoitteiden täyttämiseen ja vastaavaan turvallisuustasoon voidaan päästä myös muilla keinoilla.

2. Rallitapahtumasta tehtävät ilmoitukset 

Rallitapahtuman järjestäjän kannattaa olla yhteydessä paikalliseen pelastuslaitokseen ja yleisötilaisuusasiaa käsittelevään poliisilaitokseen jo siinä vaiheessa, kun tapahtuman suunnittelu alkaa. Tämä mahdollistaa sen, että viranomaiset ovat ajoissa tietoisia tulevasta tapahtumasta ja voivat ohjeistaa ja neuvoa tapahtuman järjestäjiä jo tapahtuman suunnitteluvaiheessa. 
Laissa mainitut ehdottomat takarajat tämän ohjeen piiriin kuuluvien asiakirjojen toimittamiseen viranomaisille ovat:  

 • Tapahtuman turvallisuussuunnitelma ja siihen sisältyvä pelastuslain mukainen pelastussuunnitelma tulee toimittaa pelastusviranomaiselle viimeistään 14 vuorokautta ennen tapahtuman järjestämistä (pelastuslaki 16 §).
 • Yleisötilaisuusilmoitus on tehtävä poliisille viimeistään 5 vuorokautta ennen tapahtuman alkua (kokoontumislaki 14 §) ja siihen on liitettävä tapahtuman turvallisuussuunnitelma. 
 • Turvallisuusasiakirja on oltava valmiina ennen tapahtumaa (kuluttajaturvallisuuslaki 7 §), mutta sitä ei tarvitse toimittaa Tukesiin muuta kuin pyydettäessä. Lisäksi tapahtuman järjestäjän on tehtävä Tukesiin ilmoitus vakavasta onnettomuudesta tai läheltä piti -tilanteesta viipymättä niiden tapahduttua.

3. Turvallisuussuunnitelma 

Viranomaiset suosittelevat, että tapahtumasta laaditaan yksi turvallisuussuunnitelma, johon kootaan kaikkien tapahtumaa koskevien lakien edellyttämät turvallisuutta koskevat tiedot yhdeksi kokonaisuudeksi. Tässä ohjeessa turvallisuussuunnitelmalla tarkoitetaan erityisesti pelastuslain, kuluttajaturvallisuuslain ja kokoontumislain tarkoittamia turvallisuussuunnitelmia ja -asiakirjoja. Rallitapahtuman turvallisuussuunnitelman tulee siis sisältää esim. pelastussuunnitelmalta ja turvallisuusasiakirjalta vaadittavat sisällöt. Turvallisuussuunnitelmassa tulee tuoda selkeästi esille, minkä lakien vaatimuksia suunnitelman laatimisessa on huomioitu.
Turvallisuussuunnitelman avulla tapahtuman järjestäjä osoittaa varmistaneensa yleisön, sivullisten ja osallistujien turvallisuuden tapahtumassa. Hyvin laadittu turvallisuussuunnitelma osoittaa, että juuri kyseisen rallitapahtuman turvallisuus on tapahtumanjärjestäjän hallinnassa, ennakoitavia vaaroja on jo torjuttu käytännössä ja yllättäviinkin vaaratilanteisiin on varauduttu.
Turvallisuussuunnitelma koostuu käytännössä aina useista eri asiakirjoista ja se tulee laatia aina juuri kyseisen rallitapahtuman olosuhteet ja erityispiirteet huomioiden. Asiakirjojen laatimisessa voi hyödyntää erilaisia asiakirjapohjia ja aiempien tapahtumien vastaavia turvallisuussuunnitelmia. Tärkeintä on kuitenkin se, että asiakirjat muodostavat selkeän kokonaisuuden ja sisältävät juuri kyseisen tapahtuman kannalta olennaiset turvallisuusasiat. 
Asiakirjojen laatimisessa kannattaa hyödyntää tämän ohjeen muissa kohdissa annettuja tarkempia neuvoja. Ohjeellinen rallitapahtuman turvallisuussuunnitelman sisällysluettelo on tämän ohjeen liitteenä 2

4. Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi

Rallitapahtuman järjestäjän on tunnistettava ja arvioitava yleisölle, sivullisille ja osallistujille aiheutuvat vaarat ja toteutettava toimenpiteitä vaarojen torjumiseksi etukäteen (kuluttajaturvallisuuslaki 5 §, pelastuslaki 16 §). Vaarojen tunnistamisella tapahtuman järjestäjä osoittaa ymmärtävänsä tapahtuman turvallisuuteen vaikuttavat tekijät. Vaarojen kattava ja tarkka tunnistaminen on turvallisuussuunnittelun tärkein osatehtävä.

Vaarojen tunnistamisen on:

 1. Eriteltävä riittävän tarkasti juuri kyseisen rallitapahtuman tyypillisiä ja mahdollisia vaaratilanteita, eli vastattava kysymykseen: Missä tilanteissa tai kohdassa voi aiheutua haitallisia seurauksia ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle? Mitä erityisriskejä liittyy tapahtumaan osallistuviin ajoneuvotyyppeihin (esim. sähköautojen äänettömyys tai syttymisvaara, eri nopeusluokkien autot, jne.)?
 2. Kuvattava riittävän tarkasti toimenpiteet, joilla kohdassa 1 tunnistettuihin vaaratilanteisiin on varauduttu etukäteen, eli vastattava kysymykseen: Miten juuri tässä tapahtumassa on etukäteen pyritty torjumaan tunnistetut vaaratilanteet?
 3. Kuvattava riittävän tarkasti toimenpiteet sen varalta, että onnettomuus tai muu vaaratilanne kaikista ennakkotoimenpiteistä huolimatta tapahtuu, eli vastattava kysymykseen: Miten toimitaan onnettomuustilanteissa ja muissa poikkeustilanteissa niin, että lisävahinkojen syntyminen estetään?

Vaarat on tunnistettava erikseen kaikilta erikoiskokeilta sekä muilta alueilta, jonne yleisölle on pääsy (esim. varikkoalue) tai joilla sivulliset voivat olla vaarassa (esim. reitin varrella olevan kiinteistön piha-alue ja sähkölinjat). Erityistä huomiota tulee kiinnittää niiden alueiden vaarojen tunnistamiseen, joihin on odotettavissa paljon yleisöä (esim. suosituimmat katselualueet). 

Esimerkki: Kilpailijan ulosajo on mahdollinen reitin joka kohdassa. Erityistä vaaraa ulosajosta aiheutuu kuitenkin sellaisissa kohdissa, joissa on paljon yleisöä, reitin varrella olevien asuinkiinteistöjen piha-alueilla ja sellaisissa kohdissa, joissa yleisö on liian lähellä tietä tai sen ulkokaarteessa. Vaarojen tunnistamisessa tulee tunnistaa reitin varrelta juuri nämä erityistä vaaraa aiheuttavat kohdat.  

Osana vaarojen tunnistamista ja turvallisuustoimenpiteiden suunnittelua tulee etukäteen suunnitella toimintatavat rallitapahtumille tyypillisten onnettomuuksien ja vaaratilanteiden varalta. Rallitapahtuman järjestäjällä tulee olla suunnitelma onnettomuuksien ja vakavien vaaratilanteiden havaitsemiseksi riittävän aikaisessa vaiheessa, tilanteen johtamiseksi, tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseksi ja lisävahinkojen torjumiseksi. Tällaisia tapahtumia ovat esim. kilpailijan tai yleisön loukkaantumiseen johtavat ulosajot tai muut onnettomuudet, sairauskohtaus yleisön joukossa tapahtuman aikana, yleisön vaarallinen käyttäytyminen tai kilpailun reitille eksynyt ulkopuolinen ajoneuvo. Toimintatavat kirjataan turvallisuussuunnitelmaan. 

Vaarojen tunnistamisessa tärkeintä on selvittää kirjallisesti, millaisesta vaarasta on kyse, mistä se johtuu ja millaisia haitallisia seurauksia vaara voi aiheuttaa. Lisäksi on tärkeää kirjata ylös ne käytännön toimenpiteet, joilla kyseistä vaaraa on jo torjuttu ja suunnitelma jatkotoimenpiteiden toteuttamisesta. Riskin suuruuden numeerinen määrittäminen ei ole välttämätöntä.

Vaarojen tunnistamisessa voi käyttää apuna esim. seuraavia keinoja:

 • Erikoiskokeiden karttoihin kannattaa merkitä vaaranpaikat ja selitteet, millainen vaara niihin liittyy
 • Erikoiskokeiden kuvaaminen videolle auttaa analysoimaan reitin varrella olevia vaaranpaikkoja myös jälkikäteen.
 • Paikannussovelluksia voi käyttää vaarojen paikallistamiseen ja havaintojen kirjaamiseen reitin varrelta
 • Samantyyppisinä esiintyvät vaarat voi merkitä ja kirjata samanlaisina niin, että niihin liittyvä selite kirjataan vain kerran (esim. sulkukohdat ja sulusta huolimatta reitille tuleva sivullinen).
 • Aiemmin samoilla reiteillä ajettujen rallien kokemuksia ja kirjauksia kannattaa käyttää pohjana ja täydentää niitä uuden tapahtuman erityispiirteiden ja muutosten osalta entistä paremmaksi.
 • Vaarat ovat samanlaisia eri ralleissa, joten kannattaa etsiä hyviä käytäntöjä muilta rallitapahtumien järjestäjiltä.

5. Yleisön liikkuminen ja katselualueet

Tapahtumaan saapuvalle yleisölle pitää osoittaa riittävät pysäköintialueet, joista on turvallinen reitti suositelluille katselualueille. Liikenteenohjaussuunnitelmassa tulee huomioida ajoneuvoista jalankulkijoille aiheutuvat vaarat erityisesti ruuhkaisimmissa kohdissa.
Rallitapahtuman vaikutuspiirissä olevien pelastusteiden ja muun tiestön pitää pysyä esteettöminä koko tapahtuman ajan. Pelastusteille ei saa pysäköidä ajoneuvoja. Pysäköitäessä autoja teiden varrelle on varmistettava, että pelastustie on koko matkalta vähintään 3.5 m leveä suorilla tieosuuksilla. Pelastustien mutkiin ei suositella pysäköintiä, että kääntösäde pysyy riittävän leveänä (vähintään 5,5 m). Jos tienvarsipysäköinti on tapahtumalle merkitty virallinen pysäköintialue, siellä on oltava liikenteenohjaus.

Rallireitin varrella olevat alueet voidaan jakaa kolmeen turvallisuusvyöhykkeeseen seuraavasti:  

 • Vaaralliset alueet: Lähtökohtaisesti jokainen kohta rallireitin varrella on yleisön kannalta vaarallinen. Tapahtumanjärjestäjän tulee huolehtia siitä, että yleisö ei missään reitin kohdassa ole vaarallisen lähellä tietä eikä liiku reitillä kilpailun aikana. 
 • Kielletyt katselualueet: Erityisen vaarallisilla alueilla oleskelu tulee kieltää rallitapahtuman aikana. Tällaisia kohtia voivat olla esim. mutkien tai T-risteysten ulkokaarteet, hyppyreiden alastulokohdat, erityisen vaaralliset ulosajokohdat sekä pelastustiet. Kiellettyjä alueita voivat olla myös esim. kiinteistöjen piha-alueet tai viljelykset. 
 • Suositeltavat katselualueet: Yleisöä tulisi pyrkiä ohjaamaan suositelluille katselualueille, jotka on suunniteltu ja sijoitettu niin, että esim. ulosajon riski on muita alueita pienempi, alue on helposti saavutettavissa ja näkyvyys reitille on hyvä. 

Kiellettyjen ja suositeltavien katselualueiden määrittäminen on osa tapahtuman vaarojen tunnistamista, ja alueet tulee merkitä sekä maastoon että turvallisuussuunnitelmassa oleviin reittikarttoihin. Kielletyt ja suositellut katselualueet suositellaan merkittäväksi maastoon aina samanvärisillä ja -muotoisilla selvästi erottuvilla kylteillä. Kielletty alue merkitään punaisella suorakaiteen muotoisella kyltillä, jossa on selvästi erottuva teksti KIELLETTY KATSELUALUE. Suositeltava katselualue merkitään vihreällä pyöreällä kyltillä, jossa on selvästi erottuva teksti SUOSITELTU KATSELUALUE. Alueiden käyttöä on valvottava tapahtuman aikana ja vaaralliseen yleisön käyttäytymiseen on puututtava tehokkaasti (esim. katsojia kielletyllä katselualueella kilpailun aikana). Tarvittaessa alueita voi rajata esim. lippusiimalla tai muovinauhalla.  

Tapahtuman järjestäjän tulee estää yleisön liikkuminen rallireitillä tehokkaasti erikoiskokeen ollessa käynnissä. Reitillä liikkumista voidaan estää ennen tapahtumaa esim. sijoittamalla katselualueet niin, että yleisö pääsee niille helposti tai järjestämällä katselualueille turvallinen kulkureitti. Talviralleissa yleisölle tulee aurata tai ajaa moottorikelkalla kulku-uria maastoon reitillä liikkumisen välttämiseksi. Kilpailun aikana yleisön liikkumista pitää valvoa ja siihen pitää puuttua tehokkaasti. 
Myös ulkopuolisten ajoneuvojen ja tapahtuman ulkopuolisten henkilöiden pääsy rallireitille kilpailun aikana tulee estää. Teiden sulkukohdat on merkittävä näkyvästi, tehokkaasti (esim. kevyt ajoeste, aita tai tolppa) ja riittävän etäältä rallireitistä ja niistä on tiedotettava alueen asukkaita ajoissa. Hyvä käytäntö on merkitä sulkukohtaan selkeästi näkyville tieto siitä, miksi tie on suljettu.

6. Yleisölle annettavat turvallisuusohjeet

Rallitapahtuman turvallisuutta koskevia tietoja tulee antaa yleisölle sekä etukäteen että tapahtumapaikalla esim. verkkosivuilla, katsojaoppaassa, tapahtumapaikan opasteissa sekä reitinvarren asukkaille jaettavilla tiedotteilla. Yleisölle jaettavissa turvallisuusohjeissa tulisi olla riittävän tarkat erikoiskokeiden kartat, joihin on merkitty pysäköintialueet, siirtyminen turvallista reittiä pitkin suositelluille katselualueille, kielletyt katselualueet sekä ohjeet yleisön turvalliseen käyttäytymiseen rallitapahtuman aikana (esim. liikkuminen reitillä on kiellettyä tapahtuman aikana, ohjeet yleisölle ulosajotilanteen varalta, yhteystiedot ja ohjeet hätätilanteista ilmoittamista varten). 

Yleisö ei osallistu koskaan rallitapahtumaan omalla vastuullaan, vaan yleisön turvallisuuden varmistaminen on tapahtumanjärjestäjän tehtävä. Yleisön tulee noudattaa tapahtumanjärjestäjältä saamiaan ohjeita ja neuvoja ja noudatettava tapahtumanjärjestäjän määrittämiä rajoituksia esim. katselualueiden suhteen. Tapahtuman järjestäjä ei voi viimekädessä mennä takuuseen siitä, miten yksittäinen katsoja rallitapahtumassa käyttäytyy, mutta antamalla yleisölle selkeät turvallisuusohjeet ja valvomalla yleisön käyttäytymistä tapahtuman järjestäjä noudattaa hänelle laissa annettuja velvoitteita. Tämä on tapahtuman järjestäjän oman edun mukaista esim. onnettomuustilanteissa.

Rallitapahtuman turvallisuustiedottamisessa tulee huomioida myös muut tienkäyttäjät ja muut tahot, joiden turvallisuuteen tapahtuma vaikuttaa. Tällaisia tahoja voivat olla esim. kotihoidon työntekijät, maitoauton kuljettajat, jne.

7. Kilpailutapahtuman aikainen turvallisuuden johtaminen

Rallitapahtuman johtoon nimetyn henkilön ja hänen tukenaan toimivan kilpailun johtokeskuksen tulee huolehtia siitä, että tapahtuman turvallisuus varmistetaan koko tapahtuman ajan. Johtokeskuksessa tulee olla valmius ylläpitää tapahtuman reaaliaikaista tilannekuvaa, reagoida turvallisuushavaintoihin ja toteuttaa niiden perusteella toimenpiteitä turvallisuuden varmistamiseksi. Turvallisuusjohtamisen tulee kattaa kilpailun osallistujien, toimitsijoiden, yleisön, reitin varren asukkaiden sekä muiden sivullisten turvallisuus.

Järjestäjällä tulee olla tapahtumassa koko ajan läsnä tapahtuman turvallisuusorganisaatioon kuuluvat henkilöt. Näille henkilöille tulee tarvittaessa olla nimettynä ja perehdytettynä varahenkilöt. Tapahtuman turvallisuusorganisaatioon nimettyjen henkilöiden ja heidän varahenkilöidensä tulee olla koko tapahtuman ajan käytettävissä tehtävään, johon heidät on nimitetty. Heitä ei voi nimetä tai sitoa tapahtumassa muihin tehtäviin, eivätkä he voi osallistua kilpailijoina tapahtumaan.

Turvallisuussuunnitelmassa tulee kuvata toimintatavat, joilla varmistetaan, että johtokeskus saa koko tapahtuma-ajalta ja -alueelta ajantasaiset ja kattavat tiedot turvallisuuteen liittyvistä asioista. Tietoa reitin varrella havaittavista vaaratilanteista tulee kerätä kilpailun johtokeskukseen eri tavoin, esim. kilpailijoiden edellä ajavilta etuautoilta ja reitin varrella olevilta toimitsijoilta. Lisäksi erikoiskokeen ja koko kilpailun maaliin saapuvilta kilpailijoilta voi kysyä turvallisuushavaintoja. Myös yleisöllä, reitin varren asukkailla ja sivullisilla tulee olla käytössään kanava, jonka kautta he voivat ilmoittaa havaitsemistaan vaaratilanteista tapahtuman aikana. 

Esimerkki: Puhelinnumero, johon kuka tahansa voi ilmoittaa kilpailun aikana tapahtuneesta onnettomuudesta tai muusta hätätilanteesta kilpailun johtokeskukseen kannattaa painaa kilpailuun osallistuvien autojen numerotarraan. Siitä se on helposti kaikkien saatavilla hätätilanteissa.   
Johtokeskus on tapahtuman aikainen yhteyspiste viranomaisten suuntaan. Sen vuoksi siellä tulee olla saatavilla viranomainen mahdollisesti tarvitsemat tiedot tapahtumasta, esim. ajantasaiset listat järjestyksenvalvojista ja liikenteenohjaajista. Nämä tiedot tulee olla viranomaisten käytettävissä myös tapahtuman jälkeen. 

Johtokeskuksessa tehdään saatavilla olevan tiedon perusteella johtopäätökset turvallisuuteen liittyvistä havainnoista ja päätetään tarvittavista toimenpiteistä. Johtokeskuksessa tulee olla koko tapahtuman ajan läsnä henkilö, joka voi asemansa puolesta tehdä tapahtuman turvallisuuteen liittyviä päätöksiä. 

Turvallisuussuunnitelmassa tulee määrittää erityisesti ne tilanteet, joissa kilpailu keskeytetään ja toimenpiteet keskeyttämisen turvalliseksi toteuttamiseksi (kokoontumislaki 15 ja 22 §). Tapahtuma tulee keskeyttää, jos on ilmeistä, että tapahtumassa ei noudateta lainsäädännön vaatimuksia, järjestystä ja turvallisuutta ei voida ylläpitää tai tapahtumasta aiheutuu vaaraa terveydelle tai omaisuudelle. Toimitsijoilla tulee olla etukäteen selkeä tieto siitä, missä tilanteissa heidän pitää olla yhteydessä johtokeskukseen kilpailun keskeyttämiseksi. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi henkilövahinkoihin johtanut onnettomuus, kilpailureitillä oleva ulkopuolinen ajoneuvo, sairauskohtaus yleisön joukossa, katsojien vaarallinen käyttäytyminen tai sijoittuminen reitin varrella. 

Johtokeskukseen kootut turvallisuushavainnot tulee kirjata ja niihin tulee reagoida tilanteen edellyttämällä tavalla. Kerättyjä tietoja tulee hyödyntää seuraavien vastaavien tapahtumien turvallisuussuunnittelussa 

8. Toimitsijoiden määrä ja osaaminen

Rallitapahtumassa on oltava riittävä määrä toimitsijoita yleisön turvallisuuden varmistamiseksi. Toimitsijoiden määrä ja sijoittelu tulee määrittää tapahtuman vaarojen tunnistamisen perusteella. Toimitsijoiden sijoittumista tulee tarvittaessa muuttaa tapahtuman aikana, esimerkiksi jos johonkin kohtaan alkaa kertyä paljon odotettua enemmän yleisöä.

Järjestyksenvalvojia tulee olla sijoitettuna jokaiselle järjestäjän suunnittelemalle yleisöalueelle vähintään yksi järjestyksenvalvoja kutakin yleisöaluetta kohti. Jos esimerkiksi samalla alueella on kaksi erillistä yleisöaluetta, niin molempiin tarvitaan vähintään yksi järjestyksenvalvoja. Laajoilla tai muuten vaikeasti hallittavilla yleisöalueilla järjestyksenvalvojia tarvitaan enemmän. Jos suosittujen yleisöalueiden lähistöllä on kiellettyjä katselualueita, myös niiden valvontaan tulee olla resursseja. 
Jos rallitapahtuman järjestäjä sallii yleisöpysäköinnin pelastusteiden varteen, tulee pelastustien alkupäähän asettaa liikenteenohjaaja huolehtimaan pelastustien vapaana pysymisestä. Pelastustien loppupään sulkukohtaan asetettu liikenteenohjaaja ei tätä yksin pysty varmistamaan. 

Tapahtuman järjestäjän tulee perehdyttää kaikki tapahtuman järjestämiseen osallistuvat toimitsijat tehtäväänsä. Perehdyttämiseen kuuluu juuri kyseisen tapahtuman turvallisuussuunnitelman ja toimintatapojen läpikäynti. Perehdytyksessä tulee huomioida myös poliisin yleisötilaisuuspäätöksen määräykset perehdytyksessä ja toimitsijoiden ohjeistuksessa. Tapahtumanjärjestäjä ei voi luottaa pelkästään siihen, että toimitsijoiden mahdollinen aiempi kokemus rallitapahtumista on oikein tai riittävää, vaan perehdyttäminen pitää aina tehdä tapahtumakohtaisesti. Perehdyttämiskäytännöt ja vastuuhenkilö tulee kirjata turvallisuussuunnitelmaan. 

9. Yleisön sijoittumisen ja käyttäytymisen valvonta

Rallitapahtuman järjestäjän tulee valvoa yleisön turvallisuutta ja käyttäytymistä koko tapahtuman ajan. Tapahtuman järjestäjän tulee etukäteen suunnitella toimintatavat yleisön käyttäytymisestä aiheutuviin vaaratilanteisiin, joissa yleisöä on esim. kielletyillä katselualueilla, kilpailun aikana reitillä tai muissa väärissä paikoissa reitin varrella. Toimintatavat on kuvattava tapahtuman turvallisuussuunnitelmassa. 

Tapahtuman läpimenon kannalta tehokkainta on pyrkiä ennakoimaan ja estämään yleisön vaarallinen sijoittuminen ja vaarallinen käyttäytyminen mahdollisimman tehokkaasti jo etukäteen esim. hyvällä ohjeistuksella, opasteilla, katselualueiden merkinnöillä ja oikein kohdennetulla valvonnalla. Reaktiivisia keinoja tilanteeseen puuttumiseen ovat esim. järjestyksenvalvojien tai muiden toimitsijoiden uudelleensijoittaminen, yleisön siirtäminen pois kielletyiltä alueilta ja erikoiskokeen viivyttäminen tarvittaessa, erikoiskokeen muuttaminen siirtymätaipaleeksi tai tapahtuman keskeyttäminen. Tapahtuman järjestäjällä tulee olla valmius reagoida nopeasti yleisön vaaralliseen käyttäytymiseen riittävän tehokkailla toimenpiteillä. 

Rallitapahtuman järjestäjällä tulee olla suunnitelma ns. aktiivikatsojien vaarallisen toiminnan ennalta estämiseksi ja siihen puuttumiseksi kilpailun aikana. Kohdat, joissa tapahtuu paljon ulosajoja, houkuttelevat paikalle ns. aktiivikatsojia, jotka ryntäävät ulosajaneen auton luokse ja pyrkivät vetämään auton joko sivuun tai takaisin tielle. Katsojien hallitsematon toiminta, esim. kilpailuun osallistuvien autojen työntäminen erikoiskokeella rallireitillä tai ulosajovaaran alueella, aiheuttaa vakavaa vaaraa sekä katsojille että kilpailijoille ja se on sen vuoksi kiellettyä. 

Rallitapahtuman järjestäjän tulee kieltää yleisöltä rallireitin tai sen ympäristön turvallisuuteen vaikuttava muokkaaminen (esim. maisemointi tai viitoituksen muuttaminen) ja siihen tulee puuttua. Havaittuihin muokkauksiin tulee reagoida tapahtuman turvallisuuden varmistamiseksi. 
Aktiivikatsojien toiminnan ennalta estämiseksi tapahtuman järjestäjän tulee tunnistaa ne kohdat, joissa on normaalia suurempi ulosajoriski ja toteuttaa näissä kohdissa ennalta riittävät turvallisuusjärjestelyt (esim. riittävästi järjestyksenvalvojia, kiellettyjen katselualueiden merkitseminen, yleisön sijoittumisen seuraaminen etukäteen). Näissä kohdissa olevat järjestyksenvalvojat on koulutettava ja ohjeistettava kyseisten tilanteiden varalta. Katsojien vaarallista käyttäytymistä tulee pyrkiä estämään myös katsojille annettavilla ohjeilla ja säännöillä (esim. ohjeet siitä, mitä katsojan tulee ulosajotilanteessa tehdä ja mitä ei saa tehdä). Lisäksi tapahtumanjärjestäjän tulee puuttua riittävän tehokkaasti asiaan, mikäli edellä kuvattua käyttäytymistä ilmenee. 

Valokuvaajia, tv-kuvaajia ja muita median edustajia koskevat rallitapahtumassa samat säännöt kuin muutakin yleisöä. Tapahtuman järjestäjän on varmistettava, että tapahtuman tallentamisesta ei aiheudu vaaraa kenellekään. Tapahtuman tallentaminen tulee suunnitella etukäteen, sallitut kuvauspaikat ja -tavat tulee määrittää turvallisuussuunnitelmassa ja niistä tulee tiedottaa ja ohjeistaa median edustajia etukäteen.

10. Ensiapu- ja pelastusvalmius

Rallitapahtuman järjestäjän on määriteltävä ja varattava rallitapahtumaan arvioidun riskin mukainen riittävän kattava pelastus- ja ensiapuvalmius. Pelastus- ja ensiapuvalmiuden riittävyys esitellään pelastusviranomaiselle yleisötilaisuuden pelastus- tai turvallisuussuunnitelmassa. Suunnittelussa kannattaa käyttää apuna pelastuslaitosten lomakepohjaa ensiapusuunnitelman laatimiseksi yleisötapahtumiin. Paikallinen pelastuslaitos ohjaa ja neuvoo tarvittaessa. 

Tapahtumassa tulee olla pelastustoimintaan kykenevä hälytysajoneuvo, joka on varustettu tieliikennepelastamiseen ja sammuttamiseen soveltuvalla kyvyllä sekä standardien mukaisesti voimassa olevalla ajanmukaisella kalustolla. Henkilöstöllä tulee olla pelastustoiminnan ja tieliikennepelastamisen koulutus sekä täydennyskoulutus tai perehtyneisyys kilpa-ajoneuvosta pelastamiseen. 

Jos rallitapahtumassa on käytössä sähköautoja, näiden turvallisuus normaalissa kilpailutilanteessa ja erityisesti onnettomuustilanteissa täytyy erikseen huomioida pelastus- ja turvallisuussuunnitelmassa. 

Rallitapahtuman järjestäjän tulee varmistaa jokaisen erikoiskokeen ja koko tapahtuman osalta riittävä ensiapuvalmius. Ensiapuvalmius on oltava varattuna niin kilpailijoiden kuin yleisönkin tarpeisiin. Kilpailijoita varten tulee rallitapahtumaan varata ensivastetason valmius. Yleisölle tapahtuvien onnettomuuksien ja tapaturmien varalta tapahtumassa tulee olla riittävästi ensiapukoulutuksen suorittaneita henkilöitä. Järjestyksenvalvojaa ei saa nimetä ensiaputehtäviin.
Mikäli ensivasteyksikkö siirtyy erikoiskokeelle tehtävälle, on erikoiskoe keskeytettävä ja ensivaste siirtyy erikoiskokeelle vasta sitten kun se on turvallista. Ensivasteelle ei saa tulla kohtuutonta viivytystä. 

11. Onnettomuuskirjanpito

Rallitapahtuman järjestäjän täytyy pitää kirjaa läheltä piti -tilanteista ja onnettomuuksista (KuTuL 5 §). Tapahtuman järjestäjä voi toteuttaa onnettomuuskirjanpidon parhaaksi katsomallaan tavalla. Myös ne reitin kohdat, joissa tapahtuu paljon ulosajoja kannattaa kirjata, vaikka ulosajoissa ei aiheutuisikaan henkilöiden loukkaantumisia. Kerättyä tietoa pitää käyttää hyödyksi vastaavien tulevien tapahtumien turvallisuuden parantamisessa (esim. suunnittelemalla toimenpiteitä samantyyppisenä tai jatkuvasti samassa paikassa toistuvien läheltä piti -tilanteiden estämiseksi).
Tapahtuman järjestäjän pitää tehdä Tukesiin ilmoitus vakavista läheltä piti -tilanteista ja onnettomuuksista (KuTuL 8 §). Ilmoituksen voi tehdä esim. Tukesin verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella tai sähköpostitse Tukesin kirjaamoon ([email protected]).

12. Tapahtuman jälkeiset tehtävät

Rallitapahtumasta ei saa tapahtuman päättymisen jälkeenkään aiheutua vaaraa. Tapahtuman järjestäjän on välittömästi tapahtuman jälkeen poistettava tapahtumaan liittyneet väliaikaiset rakenteet ja kunnostettava käytetyt reitit ja alueet normaaliin käyttötarkoitukseen soveltuvaksi. Tapahtumaan liittyvät opasteet, muovinauhat ja muut merkinnät on poistettava. 

Vakavien onnettomuuksien selvittäminen jatkuu tapahtuman päättymisen jälkeenkin. Tapahtuman järjestäjän on tehtävä yhteistyötä viranomaisten kanssa onnettomuuksien selvittämiseksi. Vakaviin onnettomuuksiin liittyen yleisöllä tai toimitsijoilla voi olla tarvetta myös tilanteen purkamiseen ammattilaisten ohjaamana. 

Tapahtuman järjestäjän on huolehdittava mahdollisista viranomaisilmoituksista viimeistään tapahtuman jälkeen. Tapahtuman järjestäjän on toimitettava viranomaisille näiden pyytämät raportit, tiedot tai muut asiat tapahtuman jälkeen. 

Tapahtuman jälkeen kannattaa käydä tapahtuman järjestämiseen osallistuneiden kesken palautekeskustelu siitä, miten hyvin tapahtuman turvallisuus onnistuttiin varmistamaan, mikä toimi hyvin ja mitä voisi parantaa. Erityisesti kannattaa arvioida sitä, miten hyvin onnistuttiin toimimaan turvallisuussuunnitelmassa kuvatulla tavalla ja mitä poikkeamia havaittiin. Turvallisuussuunnitelmaa tai toimintatapoja tulee jatkossa korjata niin, että toiminta on suunnitelmassa kuvatun mukaista. 
Jokaisesta rallitapahtumasta voi ottaa oppia seuraavaan tapahtumaan. Olennaista on tietojen kerääminen tapahtuman aikana ja tapahtuman jälkeen ja kerätyn aineiston tarkastelu ja arviointi tulevaa toimintaa silmällä pitäen. Turvallisuushavaintoja kannattaa jakaa myös muiden rallitapahtumien järjestäjien kanssa. 

Tapahtuman järjestäjän tulee toimittaa tapahtumaraportti, jossa kuvataan tiedot tapahtuman vaaratilanteista (ulosajot, yleisön vaarallinen käyttäytyminen jne.) yleisötilaisuuspäätöksen antaneelle poliisiviranomaiselle. Tavoitteena on, että ainakin suurimmista kilpailuista tehty tapahtumaraportti käsiteltäisiin yhdessä viranomaisten kanssa niin, että siitä olisi lisäarvoa tulevia tapahtumia suunniteltaessa.