Sukelluspullot

Hengityslaitteiden pullot ja pulloventtiilit ovat painelaitteita. Niille tehdään määräaikaistarkastuksia painelaitteina.

Muiden kaasujen kuljetukseen tarkoitettujen kaasupullojen vaatimustenmukaisuudesta voit lukea VAK-sivuilta.

Katso myös laitesukelluspalveluiden turvallisuusohje, joka on tehty yhdessä sukellusliiton kanssa.

Sukelluspullojen merkinnät

Hengityslaitteiden pulloissa on oltava painelaitelain (1144/2016) edellyttämä painelaitteen vaatimustenmukaisuutta osoittava CE-merkintä. Sen yhteydessä on oltava vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa mukana olleen ilmoitetun laitoksen tunnusnumero. CE-merkintä on pakollinen 29.5.2002 jälkeen markkinoille saatetuissa pulloissa. CE-merkintä on tehtävä näkyvästi, helposti luettavasti ja kestävästi pulloon.

Vanhoissa pulloissa on oltava hyväksymisnumero tai -merkintä sekä Suomessa hyväksytyn tarkastuslaitoksen tarkastusmerkintä rakenne- tai käyttöönottotarkastuksesta.

Pulloissa on oltava lisäksi 

 • valmistajan nimi tai tunnus
 • valmistusvuosi
 • valmistusnumero
 • turvallisen käytön edellyttämiä teknisiä tietoja, joita ovat
  • suurin sallittu täyttöpaine (bar)
  • koepaine (bar)
  • vesitilavuus (L)
  • venttiilin kierremerkintä
  • tyhjäpaino (kg).

Pulloissa on oltava määräaikaistarkastusta koskeva merkintä, ks. tarkastuslipuke ja määräaikaistarkastuksen tarkastusmerkintä. 

Pulloventtiilien merkinnät

Pulloventtiileissä on oltava 

 • valmistajan nimi tai tunnus
 • valmistusvuosi
 • turvallisen käytön edellyttämiä teknisiä tietoja, joita ovat painemerkintä (suurin sallittu täyttöpaine, bar) ja venttiilin kierremerkintä.

CE-merkityissä pulloventtiileissä on oltava henkilönsuojaimista annetun valtioneuvoston päätöksen (1406/1993) vaatimustenmukaisuutta osoittava CE-merkintä ja sen yhteydessä laadunvalvonnasta vastaavan ilmoitetun laitoksen tunnusnumero.

Henkilönsuojainpäätöksen (1406/1993) soveltamisesta on annettu yhdenmukaistettuja standardeja, kuten standardi SFS-EN 137 kannettavista paineilmalaitteista ja standardi SFS-EN 250 sukelluslaitteista. Jos pulloventtiilit on valmistettu yhdenmukaistettujen standardien mukaisesti, niissä on oltava standardien edellyttämät merkinnät, esimerkiksi "EN 250".

Pullojen tunnusvärit

Pullon sisältö on ilmoitettava venttiilipään hartian värimerkinnöillä. Niissä noudatetaan standardia SFS-EN 1089-3. Ilmasisällön värimerkinnät ovat valkoinen ja musta.

Kannettaviin savu-, pöly- ja sukelluslaitteisiin tarkoitettujen pullojen lieriöosa on maalattava keltaisella tunnusvärillä pullon näkyvyyden varmistamiseksi.

Pullojen varoitusetiketit ja tarkastuslipukkeet

Pulloissa on oltava standardin SFS-EN 1089-2 mukainen sisällöstä varoittava kaasupulloetiketti. Ilmasisällöstä varoittavassa etiketissä on oltava merkintöinä "Ilma, puristettu" ja "YK-numero 1002". Varoitusruutu on paineenalainen kaasu.

Pulloissa on oltava tarkastuslipuke, jossa ilmoitetaan seuraavan määräaikaistarkastuksen vuosi.

Happirikasteiset ilmaseokset

Sukellustarkoitukseen saatetaan käyttää happirikasteista ilmaa, jossa hapen osuus on yli 21 %.

Tällaisia seoksia käytettäessä on otettava huomioon hapen aiheuttama palovaara. Pullon ja venttiilin puhtauteen on kiinnitettävä erityistä huomiota, sillä vähäisetkin rasva- tai öljyjäämät tai muut epäpuhtaudet voivat sytyttää kaasuseoksen.

Happirikasteista ilmaa sisältävän pullon standardin SFS-EN 1089-2 mukaiseen varoitusetikettiin tulee sisällön merkinnöiksi "Puristettu kaasu, hapettava, N.O.S." ja "YK-numero 3156". Varoitusetiketissä on oltava varoitusruudut paineenalaisesta kaasusta ja hapettavuudesta.

Täyttöpaikat

Hengityslaitteiden pullot täytetään tarkastuslaitoksen arvioimissa täyttöpaikoissa (tai täyttölaitoksissa). Täyttöpaikka saa täyttää pullon, jos pullo ja venttiili ovat käyttökunnossa, niissä on vaaditut merkinnät ja niille on tehty määräaikaistarkastukset.

Lisätietoa täyttöpaikan vaatimuksista

Määräaikaistarkastukset

Hengityslaitteiden pullot ja pulloventtiilit tarkastetaan painelaitteina. Tarkastusväli ja tarkastustoimenpiteet määräytyvät liikenne- ja viestintäministeriön säädösten mukaan.

Teräs- ja alumiinipulloilla tarkastusväli on 10 vuotta. 

Komposiittimateriaalista valmistettujen pullojen tarkastusväli on 5 vuotta, jos pullo on valmistettu vuonna 2016 tai sen jälkeen. Sitä ennen valmistettujen komposiittipullojen tarkastusväli on 3 vuotta. Tarkastuslaitos tai tarkastuspalvelu määrittää ennen vuotta 2016 valmistetun komposiittipullon määräaikaistarkastuksessa seuraavan tarkastuksen aikavälin pullon kunnon perusteella. Jos muuhun ei ole perustetta, jatketaan vanhoissa komposiittipulloissa kolmen vuoden aikavälillä pullon käytöstä poistamiseen saakka.

Määräaikaistarkastuksia tekeviä tarkastuslaitoksia ovat

 • Inspecta Oy, puh. 010 521 600 (www.kiwa.com)
 • DEKRA Industrial Oy, puh. (09) 878 020 (www.dekra.com)
 • Insteam Oy, puh. (020 734 1810) (www.insteam.fi) 

Määräaikaistarkastukset tehdään käytännössä tarkastuslaitosten arvioimissa tarkastuspaikoissa. Pullojen omistajat ja haltijat toimittavat pullot venttiileineen tarkastuspaikkaan, joka valmistelee ne tarkastusta varten ja pyytää tarkastuslaitoksen tekemään tarkastuksen. Tarkastus tehdään yleensä sarjatarkastuksena.

Määräaikaistarkastukseen sisältyy seuraavia toimenpiteitä:

 • pullon ulko- ja sisäpuolisen kunnon tarkastus
 • pullon venttiilin tarkastus
 • pullon ja venttiilin merkintöjen tarkastus
 • nestepainekoe (vähintään 1,5 kertaa suurin sallittu täyttöpaine).

Tarkastuslaitos merkitsee pulloihin tarkastusmerkintänä tarkastusvuoden (kaksi viimeistä numeroa), tarkastusleimansa ja tarkastuskuukauden (kaksi numeroa).

Pulloihin on kiinnitettävä tarkastuksessa lipuke, jossa ilmoitetaan seuraavan määräaikaistarkastuksen vuosi.

Käyttöohjeet ja EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Käyttäjän on saatava uusien sukelluspullojen ja pulloventtiilien mukana turvallisen käytön edellyttämät käyttöohjeet. Käyttöohjeiden on oltava suomen tai suomen ja ruotsin kielellä.

CE-merkittyjen pullojen valmistajan on laadittava päätöksen (938/1999) liitteen IV mukainen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus. CE-merkittyjen pulloventtiilien valmistajan on laadittava päätöksen (1406/1993) liitteen 3 mukainen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus. Vaatimustenmukaisuusvakuutukset voidaan liittää käyttöohjeisiin.

Hengityslaite henkilönsuojaimena

Hengityslaite, kuten kannettava paineilmalaite tai sukelluslaite, on henkilönsuojain, jonka on täytettävä henkilönsuojaimista annetun valtioneuvoston päätöksen (1406/1993) vaatimukset. Päätös edellyttää hengityslaitteiden tyyppitarkastusta ilmoitetulla laitoksella ja ilmoitetun laitoksen suorittamaa valmistettujen laitteiden laadunvalvontaa. Hengityslaitteissa on oltava päätöksen vaatimustenmukaisuutta osoittava CE-merkintä ja sen yhteydessä laadunvalvonnasta vastaavan ilmoitetun laitoksen tunnusnumero.

Henkilönsuojainpäätöksen (1406/1993) soveltamisesta on annettu yhdenmukaistettuja standardeja, kuten standardi SFS-EN 137 kannettavista paineilmalaitteista ja standardi SFS-EN 250 sukelluslaitteista. Standardit edellyttävät, että hengityslaite on testattava kokonaisuutena ennen markkinoille saattamista.

Työssä käytettävien henkilönsuojainten markkinavalvonnasta vastaavat työsuojeluviranomaiset. Vapaa-aikana käytettäviä henkilönsuojaimia valvoo Tukesin kuluttajatuoteryhmä.