Hoppa till innehåll

Ska du ta bort mossa, alger eller mögel från ditt hustak eller din gårdsbyggnad?

Mediatiedote
14.6.2018 8.56 | Publicerad på svenska 12.7.2018 kl. 14.45
Pressmeddelande

Ofta räcker det med en borste eller trycktvätt för att rengöra ytor från mossa, mögel eller alger. Om du ändå använder kemikalier för mer effektiv rengöring, ska du komma ihåg att skydda dig på ett ändamålsenligt sätt samt se till att miljön inte utsätts för skadliga kemikalier. Du bör noga läsa varningsmärkningen på förpackningen och använda produkterna i enlighet med tillverkarens anvisningar!

Under sommaren renoveras många bostadshus och gårdsbyggnader. Ibland är det nödvändigt att avlägsna mossa och alger som börjat växa på taket. Även terrasser, trappor och andra konstruktioner ute på gården kan behöva rengöras från mögel och alger. Utöver mekanisk borstning och användning av trycktvätt erbjuds olika kemiska produkter för rengöringen. En del av dessa produkter innehåller ämnen som irriterar huden och ögonen och som är skadliga för miljön. Därför är det viktigt att skydda sig väl med handskar och skyddskläder då man använder dessa produkter. Man bör även skydda miljön så väl som möjligt från avrinning från kemikalier.

Produkter avsedda för att rengöra ytor från mossa, alger eller mögel är biocidprodukter. I dessa får endast verksamma ämnen som är godkända för användning inom EU användas. Bedömningen av hälso- och miljöriskerna förknippade med användning av dessa ämnen pågår fortfarande. I framtiden kommer marknadsföring av produkterna i Finland förutsätta tillstånd av Tukes. För tillfället är dock företagen som säljer produkterna själva ansvariga för att produkterna endast innehåller tillåtna verksamma ämnen och att det är säkert att använda produkterna om man följer anvisningarna för användning.

Vid marknadsföring av produkter som innehåller farliga eller skadliga ämnen ska man informera om ämnenas egenskaper på ett sanningsenligt sätt. Det är förbjudet enligt kemikalielagen att använda vilseledande eller osanna påståenden om kemikaliers säkerhet vid marknadsföringen. Enligt vad Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) erfar har dock dessa slags produkter innehållande skadliga ämnen felaktigt marknadsförts bl.a. som ”giftfria för människor och djur”.

Innan du köper, tänk på detta 

  • Är det nödvändigt att använda en kemikalie, eller räcker det med borstning eller trycktvätt?

  •  Hur kan du skydda området som behandlas från avrinningsvatten och förhindra att exempelvis barn eller husdjur utsätts för kemikalien?

Om du bestämmer dig för att använda en kemikalie:

  • Bedöm produktens lämplighet med tanke på användningsändamålet. Du kan be om hjälp av försäljaren, som känner till vilka användningsändamål produkten lämpar sig för.

  • Då du använder produkten ska du ta del av varningsmärkningen och skyddsangivelserna på förpackningens etikett.

  • Använd alltid produkten i enlighet med anvisningarna.

  • Skydda dig i enlighet med användningsanvisningarna under användningen.

  • Se även till att utföra nödvändiga säkerhetsåtgärder efter användningen. Barn och husdjur ska inte komma i kontakt med tvätt- eller behandlingsvattnet och efter användningen ska man se till att vattnet inte kommer i kontakt med regnvatten.

  • Minimera avrinning från kemikalien i vattendrag och miljön i övrigt.

Mer information: sektionschef Paula Haapasola, tfn 029 505 20 20, [email protected]