Ögon- och ansiktskydd för airsoftspel har dragits tillbaka från marknaden

Tukes 21.3.2014 9.00
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har dragit tillbaka från marknaden sju för airsoftspel avsedda ögon- och ansiktsskydd som inte är i överensstämmelse med kraven. Tukes lät i ett övervakningsprojekt testa nio skyddsglasögon och ansiktsskydd försedda med plast- eller nätlins. I skyddens märkningar och bruksanvisningar fanns många brister, t.ex. fyra produkter saknade CE-märkning. En av produkterna hade ett konstruktionsfel som kan utgöra en fara för användaren. Inte en enda verksamhetsutövare kunde uppvisa de behövliga produkthandlingarna.

Med airsoftvapen kan man utöva stridsspel där motståndaren beskjuts med plastkulor. Enligt produktsäkerhetsingenjör Katri Sihvola vid Tukes visar resultaten av marknadsövervakningsprojektet att verksamhetsutövarna inte känner till kraven om personlig skyddsutrustning. Som ansiktsskydd avsedda för airsoftspel såldes t.o.m. produkter försedda med märkningar av leksaker.

De ögon- och ansiktsskydd som används vid airsoftspel anses som personlig skyddsutrustning vilken innebär en anordning, ett redskap eller skyddsklädsel vilka är konstruerade för att användas av en person för att skydda dennes hälsa eller säkerhet mot en hotande fara. Personlig skyddsutrustning som finns på marknaden ska uppfylla de europeiska säkerhetskraven. Den ska t.ex. vara försedda med CE-märkning samt bruksanvisningar på både finska och svenska. Utrustning som skyddar mot andra än mindre faror, såsom ögon- och ansiktsskydd avsedda för airsoftspel, ska EG-typkontrolleras av ett anmält organ. Endast tillverkaren eller en av tillverkaren bemyndigad representant på det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan låta utföra en EG-typkontroll. Det anmälda organet ger ett intyg om EG-typkontroll för utrustning som är i överensstämmelse med kraven. Innan utrustningen släpps ut på marknaden ska tillverkaren eller en av denne befullmäktigad representant utarbeta en EG-försäkran om överensstämmelse. Importören anses vara tillverkaren av personlig skyddsutrustning om denne släpper ut utrustningen på marknaden i eget namn eller under eget varumärke. I så fall gäller för importören tillverkarens skyldigheter.

På marknadsövervakningen av personlig skyddsutrustning som är avsedd för konsumentbruk tillämpas konsumentsäkerhetslagen (920/2011). Konsumentsäkerhetslagen gör det möjligt att dra tillbaka konsumtionsvaror från marknaden som inte är försedda med sådan CE-märkning som lagen förutsätter eller om märkningen inte stämmer överens med kraven. Om Tukes vid sin övervakning upptäcker att en produkt saknar CE-märkning, ålägger Tukes verksamhetsidkaren att åtminstone dra tillbaka produkten från marknaden.

Myndigheterna kontrollerar inte på förhand säkerheten hos personlig skyddsutrustning. Verksamhetsutövarna, dvs. tillverkarna, distributörerna och återförsäljarna av produkterna ansvarar för att det på marknaden endast finns ögon- och ansiktsskydd som stämmer överens med kraven. Tukes uppmanar verksamhetsutövarna att sätta sig in i de krav som gäller personlig skyddsutrustning och se till att endast överensstämmande produkter finns på marknaden och att produkterna åtföljs av behöriga på finska och svenska. Handlingarna om utrustningens överensstämmelse med kraven, såsom intyg om EG-typkontroll och EG-försäkran om överensstämmelse, ska på begäran företes för övervakningsmyndigheterna.

När konsumenten skaffar ögon- och ansiktsskydd för airsoftpel är det skäl att han försäkrar sig om att:

  • Produkten har CE-märkning.
  • Produkten är försedd med bruksanvisningar på finska och svenska av vilka framgår att produkten är lämplig för airsoftspel. I bruksanvisningen finns anvisningar för hur skyddet ska underhållas. I anvisningen ges även uppgifter om det anmälda organ som typkontrollerat produkten.
  • I produkten och i bruksanvisningarna hänvisas till standard EN 166.
  • Skyddet lämpar sig för användaren efter behövliga justeringar och begränsar inte synfältet.

Bild. Ögon- och ansiktsskydd som dragits tillbaka från marknaden. 

 Tukes marknadsövervakningsregister(på finska)

Ytterligare information:
Produktsäkerhetsingenjör Katri Sihvola, tfn 029 5052 197,
e-post: [email protected]