Hoppa till innehåll

Ammoniumnitrat får endast säljas för yrkesmässigt bruk

Tukes
Utgivningsdatum 15.2.2012 9.00
Pressmeddelande

Lagstiftningen om försäljning och innehav av ammoniumnitrat är mycket restriktiv, påminner Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Ammoniumnitrat får endast säljas till myndiga personer som har tillstånd att tillverka eller upplagra explosiva varor eller som har tillstånd att upplagra ammoniumnitrat eller som behöver ammoniumnitrat i sin näringsverksamhet. Anmälan om upplagringen ska göras till räddningsverket.

För gödsling av grödor används på jordbruk förutom traditionella gödselmedel även gödselmedel med hög kvävehalt (över 28 %), och användningen av denna typ av gödselmedel är förenad med särskilda risker. Ammoniumnitrat kan explodera i vissa förhållanden och därför är försäljningen och upplagringen av ammoniumnitrat reglerad genom lagstiftning.

Ammoniumnitrat med en kvävehalt på över 16 % får endast säljas till personer som har upplagringstillstånd för explosiva varor eller ammoniumnitrat eller tillverkningstillstånd för explosiva varor. Ammoniumnitrat får även säljas till personer som behöver ammoniumnitrat i sin näringsverksamhet, t.ex. jordbrukare, trädgårds- eller växthusodlare, park-, trädgårds- eller planskötare samt personer som bedriver skogsbruk eller annan motsvarande verksamhet. Det är förbjudet att sälja explosiva varor och ammoniumnitrat till berusade personer och personer under 18 år.

Innan ammoniumnitratet överlåts ska säljaren försäkra sig om att:

  • ammoniumnitratet endast används för näringsverksamhet
  • köparen är minst 18 år och inte berusad vid överlåtelsetillfället
  • köparen är medveten om säkerhetskraven vid upplagring och skyldigheten att göra anmälan om upplagringen till räddningsverket.

Vid upplagring av ammoniumnitrat ska författningarna om farliga kemikalier följas. De här författningarna har ändrats med verkan från 1.2.2012. För ammoniumnitrat med hög kvävehalt (över 28 %) som uppfyller kraven för EG-gödselmedel har kraven på lager och säkerhetsavstånd lindrats, om upplagringstiden är högst sex månader och den upplagrade mängden högst 30 ton. 

En skriftlig anmälan om upplagringen ska göras till räddningsverket, om den upplagrade mängden är minst 1000 kg.

Tukes har sammanställt en guide om upplagring av ammoniumnitrat på jordbruk (på finska).

Författningar:
Förordning om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (59/1999), ändring 1399/2011
Lag om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005)
REACH-förordningen 1907/2006, bilaga XVII

Mer information:
Överinspektör Leena Ahonen, tfn 010 6052 487
Överingenjör Timo Kukkola, tfn 010 6052 358
e-post: [email protected]

Tillbaka till toppen