Hoppa till innehåll

ANM: Ändringar i kemikaliesäkerhetslagen, gruvlagen och kärnenergilagen

Utgivningsdatum 25.1.2022 14.54 | Publicerad på svenska 25.1.2022 kl. 14.57
Nyhet

Arbets- och näringsministeriets meddelandet: Lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor, gruvlagen och kärnenergilagen ändras den 31 december 2021. Genom lagändringarna kompletteras genomförandet av EU-lagstiftningen i den nationella lagstiftningen.

Republikens president stadfäste den 22 december 2021 ändringarna av lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor, gruvlagen och kärnenergilagen. 

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) beviljar tillstånd för industriell hantering av farliga kemikalier samt tillverkning och upplagring av explosiva varor. Det har redan tidigare i lag föreskrivits om besvärsrätt i fråga om de tillstånd som Tukes beviljar. Utöver detta ska det till lagen fogas en bestämmelse om besvärsrätt för sådana regionala föreningar och stiftelser som anges i lag. Ändringen uppskattas inte ha någon betydande inverkan på tillståndsprocessens längd.

I kemikaliesäkerhetslagen har det gjorts även andra ändringar i bland annat bestämmelserna om delgiving för att komplettera den nationella lagstiftningen med anledning av kommissionens formella underrättelse. I lagen har också hänvisningar till andra lagar uppdaterats.

Tillståndsmyndigheternas förpliktelser har preciserats i projekt som gäller internationellt hörande

Till alla tre lagar, kemikaliesäkerhetslagen, kärnenergilagen och gruvlagen, fogas en hänvisning till det internationella samrådsförfarandet enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning. Den tillämpas i gränsöverskridande projekt som gäller miljökonsekvensbedömning.

Ytterligare information:
Tarja Virkkunen, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 048 252

Hallituksen esitys laeiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain, kaivoslain ja ydinenergialain muuttamisesta

Tillbaka till toppen