Hoppa till innehåll

ANM: Lagstiftningen om konsumentsäkerhet ses över

Utgivningsdatum 10.1.2024 15.54 | Publicerad på svenska 10.1.2024 kl. 15.59
Nyhet

Arbets- och näringsministeriet meddelandet: Arbets- och näringsministeriet inleder ett projekt för att genomföra EU:s förordning om allmän produktsäkerhet i Finland. Samtidigt uppdateras de allmänna bestämmelserna om konsumenttjänsters säkerhet.

EU:s förordning om allmän produktsäkerhet trädde i kraft den 12 maj 2023, och den börjar tillämpas som sådan i medlemsstaterna den 13 december 2024. Förordningen ersätter direktivet om allmän produktsäkerhet, som den nationella konsumentsäkerhetslagen grundar sig på.
Syftet med förordningen är särskilt att säkerställa konsumenternas hälsa och säkerhet samt att den inre marknaden för konsumentprodukter fungerar. 

Förordningen om allmän produktsäkerhet förutsätter nationell lagstiftning – samtidigt uppdateras bestämmelserna om konsumenttjänster

I förordningen om allmän produktsäkerhet finns bestämmelser om allmänna säkerhetskrav för konsumentprodukter, om skyldigheter för ekonomiska aktörer och leverantörer av internetbaserade marknadsplatser, om marknadskontroll av konsumentprodukter, om myndighetssamarbete och om vissa konsumenträttigheter.

Förordningen om allmän produktsäkerhet tillämpas som sådan i alla EU:s medlemsländer utan separat genomförande. Finland, liksom också de övriga medlemsländerna, ska dock till exempel föreskriva om marknadskontrollmyndigheternas befogenheter och om de påföljder som ska tillämpas vid överträdelse av förordningen.

I Finland finns för närvarande bestämmelser om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet i konsumentsäkerhetslagen. De nationella bestämmelser som överlappar bestämmelserna i EU-förordningen ska upphävas. I detta sammanhang uppdateras också de allmänna bestämmelserna om konsumenttjänsters säkerhet så att de bättre motsvarar det moderna säkerhetstänkandet.

Denna översyn bereds av en arbetsgrupp som tillsatts av arbets- och näringsministeriet. Arbetsgruppen lägger fram ett förslag i form av en regeringsproposition om genomförande av förordningen om allmän produktsäkerhet och om en allmän lag om konsumenttjänsters säkerhet. Ordförande för arbetsgruppen är regeringsrådet Mikko Holm från arbets- och näringsministeriet. 

Mer information:

Mikko Holm, regeringsråd, tfn 029 504 7377, [email protected]
Lauri Wilenius, specialsakkunnig, tfn 029 504 7173, [email protected]

Information om konsumentsäkerhetslagen
Statsrådets projektportal: Införlivandet av EU:s förordning om allmän produktsäkerhet och förnyandet av allmän konsumenttjänstsäkerhetsreglering (på finska)

Tillbaka till toppen