Hoppa till innehåll

Antalet malmletningsföretag ökade 2020 – batterimineraler intresserar malmletare

Mediatiedote
26.3.2021 12.00 | Publicerad på svenska 29.3.2021 kl. 18.08
Pressmeddelande

Antalet företag som utför malmletning i Finland ökade med en tredjedel, framgår av Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) statistik över bergsindustrin 2020. Tukes utredde också hur mycket medborgarna litar på säkerheten i gruvorna. Särskilt invånarna i norra och östra Finland litar på att gruvdriften är säker.

Antalet företag som utför malmletning ökade med ungefär en tredjedel i fjol. Dessutom koncentrerade de nya företagen undersökningar även till nya områden. Verksamheten fokuserades alltså inte längre till omgivningen av befintliga mineralfyndigheter. Flera av de nya företagen fokuserar på letning av batterimineraler, såsom kobolt, litium och grafit.

I fjol rapporterade 61 företag om malmletning till Tukes. Rapporteringen baserar sig på villkoren för malmletningstillståndet, enligt vilka företagen årligen ska lämna en utredning av undersökningsarbeten och de huvudsakliga resultaten av undersökningarna till Tukes. De företag som verkar i Finland letar fortfarande huvudsakligen efter guld. Grundmetallerna koppar och nickel har också behållit sin ställning inom letningen.

Över 70 procent av de gällande malmletningstillstånden gäller Lappland. Storleken på ett malmletningsområde som berättigar till malmletning har varit i stort sett oförändrad under de senaste åren (cirka 1 800 km2). De malmletningsersättningar som betalades till markägare 2020 uppgick till cirka 4,6 miljoner euro.

Tukes utredde hur mycket medborgarna litar på säkerheten i gruvorna

I fjol bröts metallrika mineraler och andra mineraler i 45 gruvor. Det totala brytningstonnaget i de gruvor som verkar i Finland var cirka 115 miljoner ton liksom året innan. De tre största gruvorna, det vill säga Kevitsa, Terrafame och Siilinjärvi, stod för 82 procent av det totala brytningstonnaget i Finland. Malmuppfordringen ökade med cirka tio procent. Grundmetallproduktionen låg på samma nivå som tidigare. Ädelmetallproduktionen ökade med en tredjedel jämfört med föregående år.

Den strukturella säkerheten och arbetarsäkerheten i gruvorna var på samma goda nivå som under tidigare år. En gruva är en krävande arbetsmiljö eftersom arbetsplatserna ändras hela tiden på grund av sprängnings- och brytningsarbeten.

Tukes lät Taloustutkimus Oy utföra en enkät om hur säkerhetsfrågor påverkar valet av produkter och tjänster. I samband med undersökningen frågades också hur mycket medborgarna litar på gruvornas förmåga att sörja för säkerheten. Enligt enkätresultaten litar särskilt invånarna i norra och östra Finland på att gruvdriften är säker (norra och östra Finland 3,44, hela Finland 3,32, på skalan 1–5). Huvuddelen av gruvdriften sker i dessa områden. Sammanlagt 1 051 personer deltog i undersökningen som utfördes i september 2020.

Investeringarna i malmletning ökade i Finland i fjol

Investeringarna i malmletning ökade med cirka 8 procent. De sammanlagda investeringarna i malmletning uppgick till cirka 68 miljoner euro år 2020. Investeringarna i gruvdrift minskade med en fjärdedel till cirka 392 miljoner euro.

Finland kom på tionde plats i Fraser Institutes årliga enkät Annual Survey of Mining Companies som mäter gruvindustrins investeringsattraktivitet. Enkäten skickades till cirka 2 200 aktörer inom gruvindustrin i augusti–november 2020, och 276 personer svarade på enkäten. Enligt enkäten värderar aktörerna inom gruvindustrin särskilt det smidiga tillståndssystemet och det högkvalitativa geodatamaterialet i Finland.

Tukes är en gruvmyndighet som avses i gruvlagen. Tukes övervakar efterlevnaden av lagen och sköter de uppgifter som bestäms i gruvlagen. Tukes övervakar efterlevnaden av tillståndsvillkoren och utför kontroller i malmletningsområden och gruvor.

Läs mer

Aktualitetsöversikt, sammanfattning över gruvdrift och malmletning 2020 (pdf, 711 kB, på finska)

Brytningsmängder enligt gruva 2020 (pdf, 28 kB, på finska)

Inköp av produkter och tjänster, Taloustutkimus (pdf, 1,1 MB, på finska)

Statistik över gruvolyckor (på finska)

Annual Survey of Mining Companies 2020

Kungörelsehandlingar gällande anhängiga ansökningar och beslut på Tukes webbplats

Ansökningsläget och gällande tillståndsområden med uppgifter i Geologiska forskningscentralens karttjänst

Mer information till medier

Terho Liikamaa, sektionschef, tfn 029 5052 117

Gruvdrift: Ossi Leinonen, ledande sakkunnig, tfn 029 5052 205

Malmletning: Ilkka Keskitalo, överinspektör, tfn 029 5052 151