Utredningen av olyckan vid Arizona Chemical visade flera säkerhetsbrister i hanteringen av råterpentin

Tukes 1.9.2011 12.00
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) utredningsrapport om olyckan som inträffade vid Arizona Chemical Oy i samband med rengöring av en transporttank för råterpentin är nu klar. En chaufför som höll på att rengöra en transporttank som innehållit råterpentin dog på rengöringsplatsen vid fabriken i Nuottasaari i Uleåborg i juni 2011.

Olyckan inträffade när chauffören hade lossat råterpentinlasten normalt på fabriken och förflyttat sig till rengöringsplatsen för terpentintankar. Chauffören hade rengjort transporttanken via manluckan och fallit ihop över manluckan medan han höll på med rengöringen. Han hittades död på olycksplatsen.

Vid rengöring av terpentintankar utsätts chauffören för skadliga kemikalieångor via manluckan. Råterpentin är skadligt vid inandning. Metylmerkaptan är en förorening som förekommer i råterpentin och ett mycket lättflyktigt och giftigt ämne som i stora koncentrationer kan leda till medvetslöshet och till och med till döden. Chauffören hade inget andningsskydd när han rengjorde råterpentintanken.

Orsakerna till olyckan var flera. Man var inte helt medveten om hur farliga råterpentinångor är, särskilt inte utomhus. Dessutom var förhållandena krävande där tankbilen rengjordes och rengöringen var arbetsdryg. Det här kan ha bidragit till att chauffören inte använde andningsskydd och därför inte kunde utföra rengöringen på bästa möjliga sätt med tanke på säkerheten. Sammantaget kan tillvägagångssätten för säker rengöring av terpentintankar anses ha varit bristfälliga: Arizona Chemical Oy hade ingen egen skriftlig arbetsinstruktion för rengöringen, med undantag för en kort instruktionstavla på rengöringsplatsen. Chaufförerna hade inte fått utbildning i hur de ska gå tillväga på rengöringsplatsen och transportföretagets utbildning om saken var också otillräcklig. Rengöringen övervakades inte. Därtill upptäcktes problem i informationsgången mellan transportföretaget och fabriken. Parterna hade ingen klar bild av vilka instruktioner, krav eller ansvar som gällde.

Utredaren rekommenderar bl.a. följande åtgärder för att undvika motsvarande olyckor:

  • Cellulosafabriker som hanterar råterpentin och transportföretag eller andra aktörer som transporterar råterpentin måste se över sina egna instruktioner om hanteringen av råterpentin.
  • Rengöringsplatsen för råterpentintankar måste i första hand med tekniska medel (automatiska tvättanordningar, användning av tvättbollar o.d.) organiseras så att den som rengör tanken inte exponeras för kemikalieångor. Om exponering för kemikalieångor inte kan undvikas måste chauffören ha tillgång till andningsskydd.
  • Produktionsanläggningarna måste utarbeta skriftliga instruktioner, ordna kurser om arbetssätten vid hantering av farliga kemikalier och därmed försäkra sig om chaufförernas kunskaper.
  • I avtalen mellan produktions- och transportföretag måste skillnaderna mellan olika produktionsanläggningar beaktas. I ett företag med flera produktionsenheter måste enheterna var för sig gå igenom och skriftligt komma överens om vilka tillvägagångssätt man önskar att transportföretaget ska följa på enhetens område.
  • Produktionsanläggningarna och transportföretagen måste regelbundet övervaka att tillvägagångssätten fungerar och vid behov vidta korrigerande åtgärder.
  • Om reglerna inte följs ska saken konsekvent tas itu med.

Olycksutredningsrapporten (på finska)

Tukes har publicerat också ett yrkesmeddelande om saken. (på finska)

Mer info:
Timo Kukkola, överinspektör, tfn 040 561 4971 och 010 6052 358
Anne-Mari Lähde, överingenjör, tfn 040 513 2928 och 010 6052 362
[email protected]