Blogg: Fakta för att få fart på den cirkulära ekonomin

12.3.2019 15.54
Nyhet

Kan du planera en anläggning för cirkulär ekonomi? Eller skaffa en sådan? Undvik fallgropar och spara pengar.

Det ska byggas en anläggning för cirkulär ekonomi på orten. Det är en god nyhet. Återvinningen förbättras, ny affärsverksamhet och även arbetsplatser etableras i regionen.

Material återvinns, avfall och sidoströmmar tas effektivt tillvara och miljön tackar.

Den cirkulära ekonomin erbjuder många möjligheter men det finns även säkerhetsrisker i samband med anläggningarna. Dessa risker behöver beaktas under alla skeden av anläggningens livscykel. Det gäller att vara medveten om säkerhetsriskerna redan när du planerar att skaffa en anläggning.

Hur ser dessa risker ut? Kan en explosion ske på anläggningen? Bekanta dig med typiska riskfaktorer på Tukes webbplats. 

Det gäller för dig som beställare att tänka på att riskerna är större om helt ny teknik används i anläggningen. Anläggningsleverantörernas kompetens varierar. Det lönar sig att låta en tredje part bedöma säkerhetsriskerna för den planerade anläggningen.

Kunskap finns för planeraren

Den cirkulära ekonomin för med sig helt nya anläggningskoncept. Om du planerar en anläggning gäller det att identifiera de risker som processen medför.

Anläggningarna för cirkulär ekonomi liknar ofta en typisk anläggning inom processindustrin förutom att de förknippas med helt andra riskfaktorer såsom okända ämnen i materialflödet, exponering för skadliga ämnen, brandfara eller brister i säkerhetsrutinerna.

Det blir mycket billigare att rätta till säkerhetsrisker i planeringsskedet än om anläggningen närapå står klar eller redan har tagits i bruk.

I syfte att förutse olika risker gäller det att i planeringsskedet ta del av befintliga kunskaper och metoder.

Om du är en ny aktör i branschen är det viktigt att ta reda på hurdana risker som är förknippade med processen. Sök dig till olika informationskällor och använd all den hjälp som finns att få.

På så sätt kan vi på ett säkert sätt nå de mål som har satts upp för den cirkulära ekonomin.

Läs mera:

Checklista för planering av anläggning

Att hantera säkerhetsrisker inom den cirkulära ekonomin (på finska)

Kirsi Levä

Kirsi Levä

utvecklingsdirektör

@Kirsi200