EUs databas över farliga produkter gagnar både konsumenter och företag

Tukes 25.4.2016 12.30
Pressmeddelande

Varje år anmäls över 2000 farliga produkter till europeiska alarmsystemet för farliga produkter (RAPEX). De flesta anmälningarna gällde leksaker samt textiler och modeprodukter. Tack vare systemet får informationen om farliga produkter stor spridning, vilket gör det lättare att effektivt ta bort produkterna från den europeiska marknaden. EU-kommissionen publicerade 25.4.2016 pressmeddelanden och statistiken för förra året. 

EU-kommissionen och medlemsländerna har samarbetat under lång tid för att förbättra produkternas säkerhet. Med hjälp av alarmsystemet för farliga produkter utbyter EU-kommissionen och medlemsländerna samt vissa andra länder inom gruppen (totalt 31 länder) information om farliga produkter och åtgärder i anslutning till dessa. I Finland fungerar Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) som kontaktpunkt för systemet och samordnar verksamheten nationellt.

Ett aktivt myndighetssamarbete är en väsentlig del av en fungerande produktsäkerhetsövervakning på den gemensamma inre marknaden. Tack vare samarbetet kan vi öka marknadsövervakningens effekter betydligt när konstaterat farliga produkter kan spåras i hela Europa och inte bara i det egna landet, berättar inspektör Nina Majuri från Tukes.

Anmälningar och åtgärder gjorda av Finland 2015

Förra året anmälde Finland sammanlagt 52 produkter till RAPEX-systemet. Merparten av anmälningarna gällde leksaker och olika elapparater. Därutöver anmäldes även smycken och barnvårdsartiklar.

Utifrån anmälningarna letar myndigheterna reda på dessa produkter i det egna landet och vidtar vid behov reaktiva åtgärder, till exempel så att företag i det egna landet förutsätts dra bort produkter från marknaden eller återkalla produkter från konsumenterna.

I anslutning till anmälningar gjorda av andra länder vidtog Finland 193 åtgärder för produkter. Flest åtgärder vidtogs för motorfordon, vilket delvis beror på deras goda spårbarhet. Åtgärder vidtogs även i anslutning till bland annat smycken, leksaker och hobbyartiklar. I anslutning till de produkter som Finland anmälde vidtogs totalt 19 åtgärder i andra medlemsländer. Antalet åtgärder speglar den nytta som det europeiska samarbetet medför.

Databas över farliga produkter

På sin hemsida publicerar EU-kommissionen varje vecka ett sammandrag över de produkter som anmälts av myndigheterna. Databasen är öppen för alla och har redan information om närmare 20 000 farliga produkter.

Det lönar sig särskilt för köpmän och inköpare att följa upp sammandragen i sin verksamhet. Genom att följa med veckosammandragen och ta del av typiska faror i de egna produktgrupperna kan man minska risken att få in farliga produkter i det egna sortimentet. Det kan hjälpa till att undvika kostsamma påföljder. Företagen har ansvar för sina produkters säkerhet och skyldighet att meddela myndigheterna om säkerhetsbrister som man upptäcker i sina produkter.

Framför allt konsumenterna gynnas av snabbt informationsutbyte om farliga produkter, eftersom dessa då effektivare kan dras bort från marknaden.

Kommissionens meddelande publicerat 25.4.2016 och statistik över anmälningar av farliga produkter i RAPEX-systemet 2015 (Rapid Alert System) (länk till den finskspråkiga versionen, publiceras)

Närmare upplysningar lämnas av:

Inspektör Nina Majuri, tel. 029 5052 145, [email protected]

Sammandrag över farliga produkter  

EU-kommissionens meddelande 25.4.2016

EU-kommissionens statistik över farliga produkter

Kommissionens video över systemet

OECD:s globala portal GlobalRecalls