Hoppa till innehåll

Tillfälligttillstånd för Forcits nya avfallsförråd

Tukes
19.7.2013 9.30
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket, Tukes, har genomfört ytterligare utredningar gällande Oy Forcit Ab:s nya förvaringsplatser för avfallscontainrar, och man har kunnat konstatera att det inte finns några hinder för att sätta igång produktionen på Kemix-sprängämnesfabriken. Tukes undersökte de nya förvaringsutrymmena under onsdagen och fick in begärd kompletterande information gällande förrådets säkerhetsarrangemang under torsdagen. Den nya avfallsstationen har fått ett tidsbestämt brukstillstånd i kraft till och med 17.7.2014.

Tukes direktör Päivi Rantakoski säger att den nya förvaringsplatsen för sprängmedelsavfall uppfyller säkerhetskraven, och att man nu kan sätta igång produktionen i Kemix-fabriken. Forcit har angett att en del av avfallscontainrarna har flyttats längre bort från fabriken, till en ny förvaringsplats belägen cirka 500 meter bort från den närmaste av de byggnader som används inom produktionen. En del av containrarna har placerats i andra förråd på fabriksområdet.

Det nya förrådet befinner sig på godkänt avstånd från fabrikens produktionslokaler, och även avståndet till utomstående objekt är tillräckligt. Området är asfalterat och det finns möjligheter att samla upp eventuellt läckage. Det står dessutom under konstant bevakning. – Förrådet får totalt innehålla högst 64 ton sprängämnesavfall, säger Päivi Rantakoski.

I den kompletterande information som begärdes in från Forcit ingick uppgifter om säkerhetsavstånd, släckningsvatten, åskskydd samt grupperingen av containrarna. Tukes kommer senare att genomföra ett kontrollbesök på fabriksområdet.

Pågående undersökningar kring tidigare olycksrisk

Tukes utredningsgrupp för olyckor har inlett arbetet med att ta reda på varför det uppstod en situation med risk för storolycka. Utredningarna innebär att man går igenom fabrikens arbetsrutiner och tittar på om föreskrifter efterlevs. Detta arbete kommer att genomföras både i Vihtavuori och i Pyhäsalmi, varifrån containern ursprungligen kom.

Det var alltså en avfallscontainer från Oy Forcit Ab som under förra veckan blev varm och började ryka, och därmed orsakade en risk för storolycka. Detta ledde till en omfattande evakuering av Vihtavuori fabrik i Laukas. Sprängämnesfabriken har klassificerats såsom ett högriskområde och kontrolleras årligen av Tukes.

Tukes övervakar totalt 700 produktionsanläggningar i Finland som använder sig av eller tillverkar farliga kemikalier och sprängämnen. Dessutom bevakar man kring 350 mindre sprängämnesförråd. De största anläggningarna, som kräver säkerhetsutredningar, kontrolleras årligen. De anläggningar som kräver ett policydokument kontrolleras var tredje år. Övriga anläggningar kontrolleras var femte år. Med grund i resultatet från utredningarna kan Tukes besluta att genomföra kontroller tätare eller mer sällan.

Om Tukes noterar någon typ av säkerhetsbrister i samband med kontrollbesöken, utfärdar man anmärkningar eller ändringskrav. Majoriteten av företagen agerar enligt dessa krav. Tukes har varit tvungen att ge ungefär fem procent av anläggningarna upprepade anmärkningar.

Ytterligare information:
Direktör Päivi Rantakoski, tfn 029 5052 359
e-post: [email protected]