Hoppa till innehåll

Gasdrivna matlagningsredskap har dragits bort från marknaden

Mediatiedote
15.12.2020 8.30 | Publicerad på svenska 15.12.2020 kl. 10.15
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) utredde utifrån dokument hur väl gasgrillar, gasspisar med två brännare och ringbrännare stämmer överens med kraven. Av tretton gasanordningar uppfyllde endast fyra kraven på de undersökta punkterna. Beslut utfärdades om att fyra anordningar ska dras bort från marknaden.

Tukes undersökte genom dokumentkontroll överensstämmelsen med kraven hos tre olika typer av gasanordningar som ett led i ett EU-projekt. Antalet undersökta produkter var sammanlagt 13, av dessa var 5 gasgrillar, 4 gasspisar med två brännare och 4 ringbrännare. I utredningarna kontrollerades märkningarna på produkten och förpackningen,  bruks- och installationsanvisningarna samt EU-typkontrollintygets och  EU-försäkrans om överensstämmelse riktighet.

Utgående från undersökningarna uppfyllde endast fyra anordningar kraven på de undersökta punkterna. Dessa var ringbrännaren Eurocamping 1115/T, gasspisarna Primus Tupike och Parker 5326gbs samt gasgrillen SilverTree Omega. 

Beslut utfärdades om att fyra anordningar ska dras bort från marknaden, eftersom tillverkarna av produkterna inte korrigerade bristerna inom den utsatta tiden. 
Anordningarna som drogs bort från marknaden var: 

gasgrillen BBQ King - Basic Series

gasspisen Mustang

gasspisen Hornet

ringbrännaren Mustang

Två företag rättade till bristerna inom utsatt tid. Tre tillverkare (Blue Import BIM Oy, Tammer Brands Oy och Horisont Enterprises Ltd Oy) tilldelades en anmärkning om att korrigera bristerna i produkter som släpps ut på marknaden i fortsättningen. 

Bristerna i gasanordningarna hänförde sig till EU-typkontrollintyget och EU-försäkran om överensstämmelse. 

–    Problemet i alla de produkter som drogs bort från marknaden och som fick en anmärkning var att företaget sålde produkten under sitt eget produktmärke, men dokumentationen som bevisar överensstämmelse med kraven var i produktens ursprungliga tillverkares namn. I sådana fall är det omöjligt att försäkra sig om att bedömningen av överensstämmelse med kraven har gjorts för produkten som är i försäljning, berättar överinspektör Jyri Pekkanen på Tukes.   

Tukes förhandsgranskar inte gasanordningar, utan företag ansvarar för produkternas säkerhet

Pekkanen påminner att företagen ansvarar för att produkterna är säkra. Tukes övervakar produkternas överensstämmelse med kraven projektartat och riskbaserat.

–    Varje aktör i distributionskedjan är ansvarig för gasanordningarnas säkerhet enligt sin egen roll. Det är viktigt att företagen, innan de börjar sälja en produkt, ser till att de själva har skött alla sina skyldigheter och även försäkrar sig om att varje föregående part har för egen del skött sina skyldigheter, säger Pekkanen.

Tillverkarnas, importörernas och distributörernas skyldigheter regleras mer ingående i förordningen om gasanordningar. Innan ett företag anskaffar en produkt lönar det sig att kontrollera om produkten i fråga finns i registret över farliga produkter.

Mer information om kraven gällande gasanordningar finns på Tukes webbplats
 
Ytterligare information: Överinspektör Jyri Pekkanen, tfn 029 5052 027,
e-postadresser har formatet: [email protected]

Länk: Tukes marknadsövervakningsregister (på finska)