Gelnagellack kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner

Tukes 18.7.2014 14.31
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) varnar för att användning av nagellacket Depend GelLack, som innehåller akrylater, kan orsaka allergiska reaktioner.  Man har förbjudit försäljning av produkten för konsumentbruk i Sverige, då man upptäckte att den orsakade allvarliga allergiska reaktioner hos flera personer.

De svenska myndigheterna har tagit emot ovanligt många anmälningar från konsumenter om allergiska hudreaktioner orsakade av ett gelnagellack med namnet Depend GelLack.  Produkten innehåller ohärdade akrylater som kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner när det kommer i kontakt med huden. Enligt myndigheterna i Sverige utgör användningen av produkten en risk för människors hälsa, då det är svårt att undvika att ämnet kommer i kontakt med  huden vid lackning vid konsumentbruk.

I Finland har det hittills kommit in mycket få motsvarande anmälningar, men vi följer noggrant situationen och anmäler även ärendet till EU-kommissionen. Kommissionen bedömer huruvida ämnen som medför dylika risker ska förbjudas eller om deras användning ska begränsas genom EU:s kosmetikalagstiftning, säger gruppchef Marilla Lahtinen från gruppen för marknadsövervakning av kemikalier på Tukes.

De ohärdade akrylaterna i Depend GelLack gelnagellack kan orsaka överkänslighet när de kommer i kontakt med huden, vilket kan leda till allergiska hudreaktioner. Därför är det mycket viktigt att förhindra att ämnet kommer i kontakt med huden när man lackar naglarna och att noggrant följa anvisningarna på förpackningen om hur produkten ska användas. Exponering för akrylater kan även orsaka sensibilisering av luftvägarna.

Tukes övervakar att verksamhetsutövarna följer kosmetikalagstiftningen vid tillhandahållande av produkter på  marknaden i Finland. De kosmetiska produkter som säljs på marknaden ska vara säkra för människors hälsa när de används under normala eller relativt förutsägbara förhållanden. Det är den ansvariga person vars namn framgår av märkningen på förpackningen som har ansvar för att se till att man har gjort en bedömning av säkerheten för människors hälsa för den produkt som marknadsförs. Det finns över 1 000 helt förbjudna ämnen i kosmetiska produkter. Exempelvis de flesta läkemedel, bekämpningsmedel och många organiska lösningsmedel samt giftiga växtdelar är förbjudna.

Ytterligare information:

gruppchef Marilla Lahtinen, tfn 029 5052 048 och överinspektör Jarkko Loikkanen, tfn 029 5052 068 [email protected]

Anmäl en farlig produkt – länk på Tukes sidor

Det svenska pressmeddelandet om förbudet mot försäljningen av gelnagellacket för konsumentbruk på den svenska marknaden

Arbetshälsoinstitutet har publicerat information om hälsoeffekterna av akrylat för professionella användare och en utvärdering av exponering bland dem som arbetar med det

Arbetshälsoinstitutet har beskrivit modellösningar som professionella utövare kan använda och som minskar exponeringen