Glyfosat får inte användas för forcerad mogning av spannmål

8.8.2018 13.31
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner om att i Finland är det förbjudet att använda växtskyddsmedlet glyfosat för forcerad mogning av spannmål, dvs. för att påskynda mogningen av skörden. Ställvis har säden mognat ojämnt, vilket kan fresta till att säkerställa jämn mogning med olagliga metoder.

Tukes tar restprover på spannmål om det finns en stark misstanke om missbruk av glyfosat.

– Ett prov tas dock enbart om det finns tillräckligt starka argument för att ta det. Enbart en spruta för växtskyddsmedel på en åker på hösten betyder inte att det förekommer olaglig spridning av växtskyddsmedel på åkern, säger Tukes överinspektör Lotta Kaila.

Missbruk av växtskyddsmedel föranleder sanktioner när det gäller jordbruksstöd. Användning av skörden till livsmedel eller foder förbjuds om det medför fara för människors eller djurs hälsa.

Tukes påminner också om att användning av vissa preparat som innehåller glyfosat är tillåten för bekämpning av kvickrot i mogna korn- och havrebestånd, om fukthalten i spannmålet är under 30 procent och skörden används till djurfoder.

I kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1313 konstateras att medlemsstaterna vid godkännande av preparat ska vara särskilt uppmärksamma på att användningen av glyfosat är förenlig med god jordbrukssed. Enligt genomförandeförordningen och växtskyddsmedelsförordningen är forcerad mogning av spannmål inte god jordbrukssed.

Övervakningen av växtskyddsmedelsanvändningen utförs av Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) enligt anvisningar från Tukes och Landbygdsverket.

Glyfosat är en aktiv substans som används i preparat avsedda för bekämpning av ogräsväxter. Glyfosatpreparat är godkända för användning vid ogräsbekämpning i trädgårdar, på åkrar, i skogar och i oodlade områden. Uppgifter om i Finland godkända växtskyddsmedel finns i växtskyddsmedelsregistret som upprätthålls av Tukes.

Mer information:

överinspektör Lotta Kaila, tfn 029 5052 084, e-post: [email protected]