Köp luftvärmepump och installation från ett pålitligt företag

Tukes 14.3.2012 9.58
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner om att det behövs tillstånd för att installera en luftvärmepump. Köparen ansvarar för att se till att företaget som installerar en luftvärmepump har rätt att utföra kyl- och elentreprenader. I flervåningshus och radhus måste disponenten eller bostadsbolagets styrelse ge sitt samtycke till att en luftvärmepump installeras. Tukes rekommenderar att man köper luftvärmepumpen från ett företag som både säljer och installerar värmepumpen och även tillhandahåller underhålls- och reparationstjänster.

En luftvärmepump minskar värmekostnaderna bara om den har installerats på ett professionellt sätt och underhålls regelbundet. När samma företag säljer luftvärmepumpen, installerar den och underhåller den i fortsättningen är det entydigt säljaren som ansvarar för att pumpen installerats och fungerar korrekt. Vid köpbeslutet bör man försäkra sig om att garantin täcker både värmepumpen och installationsarbetet. Säljaren ska instruera kunden i hur värmepumpen används och bistå om problem uppstår. En luftvärmepumps livslängd är ca 10–15 år, och därför är det bra att kontrollera med säljaren att reservdelar och service finns att tillgå även i framtiden.

Köldmedierna i luftvärmepumpar är kraftiga växthusgaser. Enligt miljöskyddslagen får luftvärmepumpar inte installeras utan behöriga tillstånd. Installationsföretaget måste finnas i Tukes register och montören måste ha behörighet att verka som montör inom kylbranschen.

  • Behöriga installationsföretag finns i Tukes entreprenörsregister. Elarbeten i samband med installation av en luftvärmepump får endast utföras av en behörig elentreprenör. Sökresultatet i entreprenörsregistret visar också om kylföretaget har elentreprenadrättigheter.
  • Montören måste även ha av Tukes beviljad behörighet att verka som montör inom kylbranschen. Personer med behörighetsintyg finns i behörighetsregistret för kylbranschen.

När luftvärmepumpen är installerad ska köparen få de intyg som krävs över kyl- och elarbetena. Intygen är två. Intyget över kylinstallationen visar att värmepumpen har installerats av ett installationsföretag som uppfyller behörighetskraven. Det andra intyget är ett besiktningsprotokoll över elinstallationen, och är installationsföretagets försäkran om att elarbetena har utförts i enlighet med elsäkerhetsförfattningarna. Det är bra att spara intygen, eftersom de behövs vid eventuella reklamationer eller tvister. Det ska tydligt framgå av intygen vad installationen gäller. Om värmepumpen är olagligt installerad kan försäkringsbolaget vägra att ersätta skada som orsakats av den.

Anvisningar för säker användning av luftvärmepumpen:

  •  Följ bruks- och skötselanvisningen
  •  Låt ett behörigt installationsföretag sköta underhåll och reparationer
  •  Rengör och byt filtren i inomhusenheten regelbundet
  •  Avlägsna löv och barr som samlas i utomhusenheten
  •  Kyl inte för mycket om du använder värmepumpen för kylning sommartid – det kan leda till kondens och fuktproblem

Mer information:

säkerhetsingenjör Nina Vuontisjärvi, p. 029 5052 053

överingenjör Markus Kauppinen, tfn 010 6052 519, 040 748 7151

e-post: [email protected]