Användning av lustgas i berusningssyfte kan medföra kvävningsrisk

Tukes 28.3.2013 8.51
Pressmeddelande

Gemensamt meddelande från Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea varnar ungdomar för att använda lustgas i berusningssyfte och uppmanar särskilt föräldrarna till minderåriga barn och unga att ingripa mot eventuellt missbruk av gaspatroner för att undvika farliga situationer. Vid inhalering av lustgas finns det risk för kvävning. Redan vid inhalering av några få patroner efter varandra kan kortvarig medvetslöshet uppstå. Kombinerad användning av alkohol och lustgas kan få överraskande följder, till exempel andningsförlamning och snabb medvetslöshet. 

Fimea övervakar med stöd av läkemedelslagen och författningar som utfärdats med stöd av den tillverkningen, distributionen och försäljningen av läkemedel. Under den senaste tiden har Fimea kontaktats av yrkespersoner inom hälso- och sjukvården, tillverkare av medicinska gaser och andra hälsovårdsmyndigheter som är oroade över att teknisk gas som marknadsförs under namnet lustgas används i berusningssyfte.

Medicinsk lustgas (N2O, dikväveoxid) är ett receptbelagt läkemedel som tillverkas i läkemedelsfabriker i enlighet med de krav på renhet och kvalitetssäkring som krävs vid läkemedelstillverkning. Medicinsk gas används på sjukhus och hälsovårdsenheter för bland annat smärtlindring och doseras alltid av yrkespersoner inom hälso- och sjukvården. Då har man förberett sig vad som kan hända vid eventuell överdosering av gasen och vård finns tillgänglig. Vid medicinskt bruk blandas lustgasen med syre.

Gasen i gaspatroner som säljs i husgerådsaffärer och nätbutiker och är avsedd för bl.a. gräddsifoner skiljer sig från lustgas som säljs som medicinsk gas. Gaspatroner som används som berusningsmedel innehåller ren lustgas, och då finns det risk för kvävning om man inhalerar gasen.

Förbjudet att sälja kemikalier för användning i berusningssyfte 

Enligt finsk lagstiftning är lustgas som är avsedd för vispning av grädde en kemikalie. Enligt kemikalielagen får en kemikalie inte överlåtas i detaljhandeln, om det är uppenbart att användningen av den kan medföra särskild risk för hälsan. Enligt statsrådets förordning om detaljförsäljning av kemikalier får kemikalier inte överlåtas om det finns orsak att misstänka att de skaffas i ett uppenbart berusningssyfte.

I Finland ansvarar Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) med stöd av kemikalielagen för tillsynen över att de nämnda skyldigheterna efterlevs. Tukes har bett lustgasföretagarna lämna en utredning om hur de försäkrar sig om att de inte överlåter patroner som innehåller lustgas, om de har skäl att misstänka att patronerna köps för att användas i berusningssyfte. På basis av utredningarna beslutar Tukes vilka fortsatta åtgärder som vidtas i ärendet.

Som tillsynsmyndighet enligt kemikalielagstiftningen kan Tukes förbjuda verksamhetsidkaren att fortsätta med eller upprepa det förfarande som strider mot bestämmelserna eller föreskrifterna och förelägga verksamhetsidkaren att i övrigt fullgöra sina skyldigheter enligt lagen. Om verksamhetsidkaren inte följer Tukes förbud eller föreläggande kan Tukes även döma verksamhetsidkaren till vite.

Mer information:

Tillsyn över efterlevnaden av kemikalielagstiftningen, Tukes:

Suvi Raitala, jurist, tfn 029 5052 181

Annette Ekman, gruppchef, tfn 029 5052 002

E-postadresserna har formatet: [email protected]

Tillsyn över medicinsk gas enligt läkemedelslagstiftningen, Fimea:

Eija Pelkonen, direktör, tfn 029 5223 200

Katja Pihlainen, överinspektör, tfn 029 5223 241

E-postadresserna har formatet [email protected]