Gasinstallationsföretag, installationsföretag för oljeeldningsaggregat samt företag för besiktning av oljecisterner mister sitt verksamhetstillstånd utan ny anmälan till Tukes

Tukes 10.12.2012 8.46
Pressmeddelande

      Gasinstallationsföretag       Installationsföretag för oljeeldningsaggregat       Företag för besiktning av oljecisterner       Räddningsverken Alla som bedriver installations- och serviceverksamhet som gäller naturgas-, flytgas- och oljeeldningsaggregat samt besiktning av underjordiska oljecisterner ska senast 31.12.2013 göra en anmälan till Säkerhets- och kemikalieverket om att verksamheten fortsätter. Om företaget inte gör någon anmälan mister det sina verksamhetsrättigheter. Skyldigheten att göra en verksamhetsanmälan hänför sig till statsrådets nya förordning 558/2012, som träder i kraft vid ingången av 2013.

Anmälan om fortsatt verksamhet kan fyllas i på Tukes webbplats och skickas jämte nödvändiga bilagor till Tukes per post eller e-post.   

Gasinstallationsföretag, installationsföretag för oljeeldningsaggregat och företag för besiktning av oljecisterner som registrerats i Tukes register innan den nya förordningen trätt i kraft kan fortsätta sin verksamhet fram till 31.12.2013 i den omfattning för vilken godkännandet har getts.

De nya behörighetsklasserna och behörighetsområdena för godkända företag/rörelser

I förordning 558/2012 anges behörighetsklasserna och behörighetsområdena samt kraven på de ansvariga personerna vid en godkänd rörelse. Rörelsens verksamhetsrättigheter bestäms enligt den ansvariga personens behörighetsklass.

Behörighetsklasserna inom installations- och serviceverksamhet är A, C och P. Klasserna indelas i gas- resp. oljebehörighet. Klass T gäller besiktning av oljecisterner. För rörelser som anmält att de fortsätter sin verksamhet utvidgas behörighetsområdena i klasserna P och C, varefter de får utföra installation, service och besiktning i den omfattning som behörighetsklassen i den nya förordningen medger.

De nya behörighetsklasserna som motsvarar de nuvarande behörighetsklasserna:

Företagets/rörelsens verksamhetsområde Tidigare behörighetsklass Ny behörighetsklass

Gasinstallationsföretag

A (vidsträckt)

Agas
Installations- och servicearbeten som gäller flytgasaggregat

Installations- och servicearbeten som gäller driftsrörsystem och förbrukningsanordningar för naturgas
  C (begränsad)

Cgas

Installations- och servicearbeten som gäller flytgasaggregat, då förbrukningsanordningarnas sammanlagda nominella bränsleeffekt är högst 1200 kW

Installations- och servicearbeten som gäller driftsrörsystem och förbrukningsanordningar för naturgas, då förbrukningsanordningarnas sammanlagda nominella bränsleeffekt är högst 1200 kW

  P (småmonteringar)

Pgas

Installations- och servicearbeten som gäller flytgasaggregat, då förbrukningsanordningarnas sammanlagda nominella bränsleeffekt är högst 70 kW

Installations- och servicearbeten som gäller driftsrörsystem och förbrukningsanordningar för naturgas, då förbrukningsanordningarnas sammanlagda nominella bränsleeffekt är högst 70 kW

Installationer som gäller modifiering av bilmotor, då drivkraften blir flyt- eller naturgas
Installationsföretag för oljeeldningsaggregat Y (allmänbehörighet)

Aolja

Installations- och servicearbeten som gäller oljeeldningsaggregat
  K (lättoljebehörighet)

Colja

Installations- och servicearbeten som gäller oljeeldningsaggregat, då förbrukningsanordningarnas sammanlagda nominella bränsleeffekt är högst 1200 kW
   

Polja

Installations- och servicearbeten som gäller lättoljeaggregat, då förbrukningsanordningarnas sammanlagda nominella bränsleeffekt är högst 70 kW
Företag för besiktning av oljecisterner Periodiska besiktningar

T

Periodisk besiktning av underjordiska oljecisterner

Registrering av anmälningar om fortsatt verksamhet

Tukes skickar ett beslut till verksamhetsutövare som anmält att verksamheten fortsätter och registrerar dem i registret över godkända företag/rörelser. Samma register innehåller även uppgifter om elentreprenörer, kylanläggningsaffärer och installationsföretag inom räddningsväsendet. Registret är sökbart på verksamhetsutövare, ansvarig person, kommun eller behörighetsområde. Sökresultatet visar även företagets övriga verksamhetsrättigheter. Avgiften för registrering av anmälan om fortsatt verksamhet är 59 euro.

Efter 1.1.2013 uppdaterar Tukes inte längre de gamla Excel-registren över företag som utför gasinstallationer, installerar oljeeldningsaggregat och utför besiktningar av oljeeldningsaggregat. Registren avlägsnas från webbplatsen vid utgången av 2013, när förordningens övergångsperiod går ut.

Länk till förordningen

Mer information:

Teknisk expert Merja Rajamäki, tfn 029 5052 518,

[email protected]