Ny standard för persienner – risken för strypning ska minimeras

Tukes 22.9.2014 13.47
Pressmeddelande

Nya säkerhetsstandarder har offentliggjorts för inomhuspersienner. Med standarderna vill man förhindra olyckor med persiennernas linor och kedjor där det finns risk för strypning. Dylika olyckor har inträffat med barn i Europa och i USA och vissa olyckor har haft dödligt utfall. Enligt de nya standarderna ska persiennens linor finnas utom räckhåll för små barn antingen så att en konstruktionsmässig förändring görs eller genom säkerhetsanordningar. Dessutom ska det varnas om risk för strypning i bruksanvisningen. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) övervakar säkerheten hos de persienner som finns på den finländska marknaden.

Linor och kedjor som finns på olika rullgardiner kan vara farliga för barn. Med de nya europeiska säkerhetsstandarderna vill man förhindra strypningsolyckor orsakade av persienner och rullgardiner. Tillverkare, importörer och försäljare ska fästa uppmärksamhet vid rullgardinernas och persiennernas säkerhet och nämna risken för strypning också i bruksanvisningen.

Enligt Standarden SFS-EN 13120 + A1 ska man försöka minimera risken för strypning, när produkten har långa linor eller kedjor. De linor och kedjor som finns på persiennerna ska finnas utom räckhåll för små barn antingen genom att persiennens konstruktion ändras eller genom en medföljande säkerhetsanordning. Produkten ska vara försedd med en varning om risken för strypning och en uppmaning att placera möbler (som barnsängar och byråar) så att barnen inte kan få tag på de långa linorna eller kedjorna.

Denna standard gäller inte gardiner eller myggskydd. Standarden gäller inte heller gardiner som är inne i sitt eget skyddsfodral, med undantag av de krav som gäller förhindrande av risken för strypning.

Standarderna SFS-EN 16433 och SFS-EN 16434 innehåller mer detaljerade säkerhetskrav för olika gardiner och testmetoder som näringsidkare kan använda när säkerheten hos produkterna ska säkerställas. Dessa standarder gäller också myggskydd och gardiner i eget skyddsfodral, men inte gardiner i tyg.

De nya standarderna baserar sig på EU-kommissionens beslut (477/2011) och deras referensnummer har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning (L 243, 15.8.2014). Publicering av referensnummer i unionens officiella tidning gör standarderna harmoniserade i Europa.

Tukes, som utövar tillsyn över säkerheten hos persiennerna på den finländska marknaden, gjorde tillsammans med Tullen en utredning om säkerheten hos persienner samt om varningsmärkningar och anvisningar på persienner under perioden 2011–2012. Vid tillsynen hittades flera persienner som orsakar risk för strypning och de har avlägsnats från marknaden (pressmeddelande om projektet november 2012).

Läs mer om säkerhet i fråga om rullgardiner och persienner Tukes webbsidor.Standarder kan köpas från Finlands Standardiseringsförbund: www.sfs.fi.


Ytterligare information:

Pipsa Korkolainen, överinspektör, tfn 029 505 2125
Kari Andersson, specialplanerare, tfn 029 505 2112
[email protected]