Hoppa till innehåll

Alla 3D-skrivare måste uppfylla kraven enligt maskinlagen

16.12.2019 10.06 | Publicerad på svenska 13.1.2020 kl. 13.22
Nyhet

Alla 3D-skrivare måste uppfylla kraven enligt lagen för maskiner. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) uppmanar företag som importerar och säljer 3D-skrivare att försäkra sig om att produkterna uppfyller lagstadgade krav.

Priserna på 3D-skrivare har gått ner och tillgången har utökats betydligt under senare år. Tukes har uppmärksammat att företag som till marknaden i Finland har importerat 3D-skrivare som speciellt är avsedda för konsumenter, har varit osäkra på vilken lagstiftning som tillämpas på produkterna.

- Stora 3D-skrivare som används i industrin är produktionsmaskiner precis som maskiner som utnyttjar andra tillverkningsmetoder. Det kan vara svårare att uppfatta att samma lagstiftning även gäller betydligt mindre och enklare skrivare som är avsedda för konsumentbruk, säger överinspektör Soili Huttunen.

Enligt en marknadsöversikt av Tukes förs 3D-skrivare som är avsedda för konsumentbruk ut på marknaden huvudsakligen som LVD-produkter som omfattas av lågspänningsdirektivet eller av direktivet om radioutrustning ifall överföringen av 3D-modellen till apparaten sker exempelvis med hjälp av trådlöst nätverk. Finland har utrett frågan på EU-nivå. Resultatet av diskussionen är att maskindirektivet tillämpas på alla 3D-skrivare, vilket innebär att de ska föras ut på marknaden som maskiner och enligt direktivets krav.  

Utöver maskindirektivet kan EU-direktiv eller -förordningar som tillämpas på 3D-skrivare vara förutom direktivet om radioutrustning även EMC-, RoHS, WEEE- och ekodesigndirektiven samt REACH-förordningen. Med EMC-direktivet regleras apparaternas elektromagnetiska kompatibilitet, med RoHS-direktivet halterna av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska apparater, med WEEE-direktivet el- och elektronikavfall och med ekodesigndirektivet miljöpåverkan och energieffektivitet hos energirelaterade produkter. I REACH-förordningen regleras registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier samt om information i distributionskedjan.

Sammanfattning av kraven i lagstiftningen

Maskindirektivet har implementerats nationellt med den s.k. maskinförordningen (statsrådets förordning om maskiners säkerhet 400/2008). Maskinförordningen fastställer bl.a. allmänna säkerhetskrav som maskinerna måste uppfylla. Säkerhetskrav gällande 3D-skrivare kan röra bl.a. heta ytor, rörliga delar eller elsäkerhet. Maskinen måste också vara CE-märkt, och anvisningar samt EG-försäkran om överensstämmelse på finska och svenska ska medfölja maskinen.

Företag som säljer skrivare som är avsedda för konsumenter bör observera att även byggsatser betraktas som maskiner, då samma krav måste uppfyllas.

Om ett finländskt företag köper komponenterna till en skrivare från olika aktörer och sammanställer en maskin av dessa, betraktas ifrågavarande företag som tillverkare av maskinen och då omfattas företaget av tillverkarens skyldigheter.

Tukes uppmanar importörer och försäljare av 3D-skrivare att försäkra sig om att skrivarna uppfyller lagstiftningens krav. Tillverkaren, importören och distributören ansvarar för produkternas säkerhet och överensstämmelse med kraven.

Tukes följer situationen och utför eventuellt övervakning i form av stickprov på denna produktgrupp. Tukes kan bl.a. förelägga att maskiner som inte uppfyller lagstiftningens krav återtas från marknaden.

Tabell 1 specificerar ansvaren för tillverkare, importör och distributör av 3D-skrivare enligt regleringen för maskiner.

Tabell 1. Ansvar för tillverkare, importör och distributör av 3D-skrivare före försäljning av produkterna
  Tillverkare (eller auktoriserad representant) EU-importör Distributör/försäljare

Släppa ut 3D-skrivare på marknaden1) som uppfyller kraven

x (x, private label)  

skrivaren uppfyller väsentliga hälso- och säkerhetskrav som gäller den enligt maskinförordningens bilaga I

x    

ett vederbörligt utvärderingsförfarande om överensstämmelse med kraven har genomförts på skrivaren

x    

en teknisk datafil har upprättats för skrivaren

x    

Tillhandahålla på marknaden2) 3D-skrivare3) som uppfyller kraven)

x x x

Förse skrivaren med nödvändiga märkningar, inkl. CE-märkning

x    

Säkerställa att skrivaren har nödvändiga märkningar, inkl. CE-märkning och tillverkarens kontaktuppgifter

  x x

Upprätta en vederbörlig EG-försäkran om överensstämmelse för skrivaren

x    

Säkerställa att med skrivaren medföljer (ända till konsumenten) en vederbörlig EG-försäkran om överensstämmelse, utöver det ursprungliga språket även på finska och svenska

  x x

Upprätta vederbörliga bruks-, monterings- ja underhållsanvisningar inklusive bl.a.:

vilka material man kan skriva ut med skrivaren i fråga

vederbörliga monteringsanvisningar i 3D-skrivarbyggsatser som själv monteras ihop

uppge vilka extra delar man eventuellt kan installera i skrivaren i efterhand samt erbjuda installation eller anvisningar för installation

x

x

x

x

   

Säkerställa att med skrivaren medföljer vederbörliga bruks-, monterings- ja underhållsanvisningar, utöver det ursprungliga språket även på finska och svenska

  x x

1) Släppa ut på marknaden: Att släppa ut produkten på EU-marknaden för första gången. Produkten kan släppas ut på marknaden av antingen tillverkaren eller importören.

2) Att tillhandahålla på marknaden: all distribution av produkten på EU-marknaden och i samband med affärsverksamhet på marknaden för distribution, konsumtion eller användning antingen mot betalning eller avgiftsfritt.

3) 3D-skrivare som säljs för konsumtion omfattas kompletterande även av konsumentsäkerhetslagen. Lagen förpliktar alla aktörer i distributionskedjan att enligt sin roll försäkra sig om att produkten inte orsakar fara för människans hälsa eller egendom.

Mer information:

Överinspektör Soili Huttunen, tfn. 029 5052 024, e-post [email protected]

Krav för maskiner i tukes.fi

Komissionens ställningstagande från år 2013 angående frågan om 3D-skrivare omfattas av EU-maskindirektivets tillämpningsområde