Kaikkien 3D-tulostimien pitää täyttää konelainsäädännön vaatimukset

16.12.2019 10.06
Uutinen

Kaikkien 3D-tulostimien pitää täyttää koneita koskevan lainsäädännön vaatimukset. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kehottaa 3D-tulostimia maahantuovia ja myyviä yrityksiä varmistumaan siitä, että tuotteet ovat lainsäädännön mukaisia.

3D-tulostimien hinnat ovat laskeneet ja saatavuus laajentunut viime vuosina huomattavasti. Tukes on havainnut, että erityisesti kuluttajille tarkoitettuja 3D-tulostimia Suomen markkinoille tuoneilla yrityksillä on ollut epäselvyyttä siitä, mitä lainsäädäntöä tuotteisiin sovelletaan.

- Teollisuuden käyttämät suuret 3D-tulostimet ovat tuotantokoneita siinä missä muita valmistusmenetelmiä hyödyntävät koneet. Voi olla vaikeampi hahmottaa, että myös kuluttajien käyttöön tarkoitettuja, huomattavasti pienempiä ja yksinkertaisempia tulostimia koskee sama lainsäädäntö, sanoo ylitarkastaja Soili Huttunen.

Tukesin markkinakatsauksen perusteella 3D-tulostinvalmistajat tuovat kuluttajakäyttöön tarkoitetut 3D-tulostimet markkinoille pääasiassa pienjännitedirektiivin alaisina LVD-tuotteina tai radiolaitedirektiivin alaisina tuotteina, jos 3D-mallin siirto laitteeseen tapahtuu esimerkiksi langattoman verkon avulla. Suomi on selvittänyt asiaa EU-tasolla. Käydyn keskustelun lopputulema on se, että kaikkiin 3D-tulostimiin sovelletaan konedirektiiviä, jolloin ne pitää tuoda markkinoille koneina ja direktiivin vaatimusten mukaisina.  

Konedirektiivin lisäksi 3D-tulostimiin sovellettavia EU:n direktiivejä tai asetuksia voivat olla radiolaitedirektiivin lisäksi EMC-, RoHS, WEEE- ja ekosuunnitteludirektiivit sekä REACH-asetus. EMC-direktiivillä säännellään sähkölaitteiden sähkömagneettista yhteensopivuutta, RoHS-direktiivillä tiettyjen vaarallisten aineiden pitoisuuksia sähkö- ja elektroniikkalaitteissa, WEEE-direktiivillä sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ja ekosuunnitteludirektiivillä energiaan liittyvien tuotteiden ympäristövaikutuksia ja energiatehokkuutta. REACH-asetuksessa säädetään kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista sekä tiedottamisesta toimitusketjussa.

Koneita koskevat vaatimukset tiivistetysti

Konedirektiivi on pantu Suomessa täytäntöön ns. koneasetuksella (valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta 400/2008). Koneasetuksessa määritellään mm. yleiset turvallisuusvaatimukset, jotka koneiden pitää täyttää. 3D-tulostimia koskevia turvallisuusvaatimuksia voi olla mm. kuumiin pintoihin, liikkuviin osiin sekä sähköturvallisuuteen liittyen. Koneessa pitää myös olla CE-merkintä, ja koneen mukana täytyy toimittaa ohjeet ja EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus suomeksi ja ruotsiksi.

Kuluttajille tarkoitettuja tulostimia myyvien yrityksien kannattaa huomioida, että myös rakennussarjat katsotaan koneiksi, jolloin samojen vaatimusten pitää täyttyä.

Lisäksi, jos suomalainen yritys ostaa tulostimen komponentit eri toimijoilta ja kokoaa niistä näin koneen, katsotaan kyseinen yritys koneen valmistajaksi, jolloin tätä koskevat koneen valmistajan velvollisuudet.

Tukes kehottaa 3D-tulostimia maahantuovia ja myyviä yrityksiä huolehtimaan, että tulostimet täyttävät lainsäädännön vaatimukset. Valmistajalla, maahantuojalla ja jakelijalla on vastuu siitä, että tuotteet ovat turvallisia ja täyttävät niitä koskevat vaatimukset.

Tukes seuraa tilannetta ja tekee mahdollisesti pistokokeenomaista valvontaa tuoteryhmään. Tukes voi muun muassa määrätä poistettavaksi markkinoilta lainsäädännön vastaiset koneet.

Taulukossa 1 on eritelty 3D-tulostimien valmistajien, maahantuojien ja jakelijoiden vastuut konesääntelyn mukaan.

Taulukko 1. 3D-tulostimen valmistajan, maahantuojan ja jakelijan vastuut ennen tuotteiden myyntiä
  Valmistaja (tai valtuutettu edustaja EU-maahantuoja Jakelija/myyjä

Saattaa markkinoille1) vaatimustenmukainen 3D-tulostin

x (x, private label)  

tulostin täyttää sitä koskevat koneasetuksen liitteen I olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset

x    

tulostimelle on suoritettu asianmukainen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely

x    

tulostimelle on laadittu tekninen tiedosto

x    

Asettaa saataville markkinoilla2) vaatimustenmukainen 3D-tulostin3)

x x x

Varustaa tulostin tarvittavilla merkinnöillä, ml. CE-merkintä

x    

Varmistaa, että tulostimessa on tarvittavat merkinnät, ml. CE-merkintä ja valmistajan yhteystiedot

  x x

Laatia tulostimelle asianmukainen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

x    

Varmistaa, että tulostimen mukana (kuluttajalle saakka) toimitetaan asianmukainen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus, alkuperäisen lisäksi suomen- ja ruotsinkielisenä

  x x

Laatia tulostimelle asianmukaiset käyttö-, asennus- ja huolto-ohjeet, sisältäen mm.:

mitä materiaaleja kyseisellä tulostimella voidaan tulostaa

itse koottavissa 3D-tulostinrakennussarjoissa asianmukaiset kokoamisohjeet

kertoa millaisia lisäosia tulostimeen voidaan mahdollisesti jälkikäteen asentaa ja tarjota niiden asennus tai asennusohjeet

x

x

x

x

   

Varmistaa, että tulostimen mukana toimitetaan asianmukaiset käyttö-, asennus- ja huolto-ohjeet, alkuperäisten lisäksi suomen- ja ruotsinkielisinä

  x x

1) Saattaa markkinoille: Tuotteen asettaminen saataville EU:n markkinoilla ensimmäistä kertaa. Tuotteen voi saattaa markkinoille joko valmistaja tai maahantuoja.

2) Asettaa saataville markkinoilla: kaikki tuotteen toimittaminen EU:n markkinoille ja markkinoilla liiketoiminnan yhteydessä jakelua, kulutusta tai käyttöä varten joko maksua vastaan tai maksutta.

3) Kuluttajakäyttöön myytäviä 3D-tulostimia koskee täydentävästi myös kuluttajaturvallisuuslaki. Laki velvoittaa kaikki myyntiketjun toimijat roolinsa mukaisesti varmistautumaan siitä, että tuote ei aiheuta vaaraa ihmisten terveydelle tai omaisuudelle.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Soili Huttunen, p. 029 5052 024, sp. [email protected]

Koneita koskevat vaatimukset tukes.fissä

Komission kannanotto vuodelta 2013 3D-tulostimien kuulumisesta EU:n konedirektiivin soveltamisalaan