Gruvsäkerheten främjas genom nya författningar

Tukes 11.10.2012 8.07
Pressmeddelande

Gruvsäkerheten ska främjas genom nya författningar och metoder. I fortsättningen måste alla gruvor ha en gruvsäkerhetsansvarig, och för nya gruvor krävs ett gruvsäkerhetstillstånd. Under de senaste fem åren har enligt Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) uppgifter 30–40 personer skadats i gruvolyckor varje år.

Syftet med gruvlagen som trädde i kraft i juli i fjol och de därtill hörande författningarna är att förbättra gruvsäkerheten. I fortsättningen ska alla gruvor ha en gruvsäkerhetsansvarig, som ska se till att verksamheten i gruvan sker i enlighet med bestämmelserna om gruvsäkerhet, tillståndsvillkoren och de handlingsprinciper som gruvsäkerheten förutsätter

Av säkerhetsskäl krävs även gruvsäkerhetstillstånd för nya gruvor. Till ansökan om gruvsäkerhetstillstånd ska fogas bl.a. en intern räddningsplan och en skriftlig bedömning av de risker som är förknippade med gruvverksamhetens säkerhet.  Bedömning av riskerna är särskilt viktigt med tanke på säkerheten, eftersom det är möjligt att förebygga olyckor bara om man är medveten om eventuella risksituationer och deras följder.

Tukes får anmälningar om ca 30–40 gruvolyckor varje år. Med skadad avses att den anställda har varit tvungen att vara borta från jobbet ett eller flera arbetsskift på grund av olyckan.

– Förutom de vanligaste arbetsolyckorna som halkningar och sträckningar handlar de typiska gruvolyckorna även om t.ex. fallande stenar samt olyckor i samband med maskinerna och trafiken i gruvan.  T.ex. kan ras eller en brand under markytan orsaka en allvarlig olycka, säger överinspektör Aki Ijäs på Tukes.

Den senaste gruvolyckan med dödlig utgång inträffade 2003. Gruvolyckor som kommer till Tukes kännedom införs i Tukes skade- och olycksregister.

Gruvolyckor som lett till olycksfall 2006-2011:

 

2007

2008

2009

2010

2011

Döda

-

-

-

-

-

Skadade,

över 3 sjukdagar

31

28

17

27

22

Skadade,

förlust av ett eller flera arbetsskift

37

41

34

40

38

I Finland finns det ca 50 verksamma gruvor och dagbrott, som Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) övervakar i egenskap av gruvmyndighet. Tukes beviljar gruvtillstånd för dem som bedriver gruvdrift och säkerhetstillstånd för gruvor samt utför gruvinspektioner.

Ny vägledning ger hjälp med det praktiska genomförandet av gruvsäkerheten  

Tukes har publicerat guiden Kaivosturvallisuussäädökset (Gruvsäkerhetsförfattningarna). Syftet med guiden är att informera dem som bedriver gruvdrift om kraven i den nya gruvlagen och de därtill hörande förordningarna och om förändringarna i den gamla lagstiftningen.

Guiden riktar sig till dem som bedriver gruvdrift, gruvsäkerhetsexperter och dem som arbetar i gruvor. Guiden går bl.a. igenom vilka dokument som behövs för ansökan om gruvsäkerhetstillstånd, vilka uppgifter den gruvsäkerhetsansvarige i gruvan har och vilka inspektioner Tukes utför i gruvor.

Mer information:

Guiden Kaivosturvallisuussäädökset (på finska)

Aki Ijäs, tfn 029 5052 682

Taimo Tihinen, tfn 029 5052 423