Plats för förbättringar i märkningarna och bruksanvisningarna för flytoveraller

Mediatiedote 25.11.2019 7.30
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) lät testa flytoveraller. I flytoverallernas säkerhet observerades inga brister, men i märkningarna och bruksanvisningarna för alla overaller som testades konstaterades behov av förbättringar. Tukes uppmanar företag att fästa mer uppmärksamhet på märkningar och bruksanvisningar för personlig skyddsutrustning, så att de ger de nödvändiga upplysningarna för trygg användning av produkten.

Vid utvärderingen, som Tukes lät göra på Arbetshälsoinstitutet, konstaterades brister av olika grad i alla de undersökta produkternas märkningar eller bruksanvisningar. Med en av overallerna kom ingen bruksanvisning, och en del av uppgifterna saknades i produktens märkningar och i de bruksanvisningar som var tillgängliga på webbsidan. I en overall fanns en del av produktens märkningar och bruksanvisningar inte på finska och namnet, beteckningen och kontaktinformationen för den instans som utförde typkontrollen, dvs. det anmälda organet, saknades i bruksanvisningen. I fråga om en overall innehöll märkningarna och bruksanvisningen påståenden som kan vara vilseledande för konsumenter.

Vid testerna granskades flytoverallernas bärförmåga och en del av kraven på overallens funktion. Produkterna uppfyllde kraven till testade delar med undantag av att bärförmågan för två overaller förändrades. Hos två overaller ökade bärförmågan mer än tillåtet under den fastställda tidsperioden. Den ökade bärförmågan påverkar hur flytoverallen beter sig i vattnet. Att bärförmågan ökade mer än tillåtet ansågs dock inte äventyra de testade overallernas säkerhet.

Tukes bad distributörerna lämna in flytoverallernas typkontrollintyg. För en overall hade tillverkaren, som marknadsför produkten under sitt eget varumärke, inte skaffat ett parallellt typkontrollintyg för produkten innan produkten släpptes ut på marknaden. Tukes meddelade ett försäljningsförbud fram till dess att ett sådant typkontrollintyg som krävs av lagstiftningen om personlig skyddsutrustning har skaffats.

Flytoveraller är personlig skyddsutrustning klass II. Om importören eller distributören saluför den personliga skyddsutrustningen under sitt eget produktnamn eller varumärke, gäller tillverkarens skyldigheter för importören eller distributören.

Plats för förbättring av företagens kunskaper om kraven på personlig skyddsutrustning

– Även om flytoverallernas säkerhet verkar lovande utifrån testresultaten, är en del av företagen inte tillräckligt förtrogna med de krav som ställs på personlig skyddsutrustning, säger överinspektör Asta Koivisto från Tukes.

– Företagen ska fästa mer uppmärksamhet vid skyddsutrustningarnas märkningar och bruksanvisningar så att konsumenterna får de nödvändiga upplysningarna om trygg användning av produkten, säger Koivisto.

Bestämmelserna om personlig skyddsutrustning har förändrats

Bestämmelserna om personlig skyddsutrustning har förändrats. Alla saluförda personliga skyddsutrustningar ska uppfylla kraven i den nya förordningen om personlig skyddsutrustning sedan 21.4.2019. Personlig skyddsutrustning som tillverkats enligt direktivet och som släppts ut på marknaden inom EU före 21.4.2019, får fortfarande säljas om skyddsutrustningen inte blir gammal eller orsakar fara för användaren.

Tukes utvecklar som bäst e-inlärningsplattformen Känn din produkt, med vilken företagen bland annat kan testa sin ansvarsfullhet och sina kunskaper om kraven på olika produktgrupper. Enligt planerna ska inlärningsplattformen publiceras våren 2020.

De testade flytoverallsmodellerna:

Biltema flytoverall

  • storlek M, art. 40-196, tillverkningstidpunkt 2017.7.25, partibeteckning 17311706415
  • storlek L, art. 40-197, tillverkningstidpunkt 2017.7.25, partibeteckning 17311706415
  • storlek XL, art 40-198, tillverkningstidpunkt 2017.7.25, partibeteckning 17311706415

Westin flytoverall, W4

  • storlek M (FS01201): tillverkningstidpunkt I/2017, serienummer 007
  • storlek L (FS01202): tillverkningstidpunkt IV/2017, serienummer 009
  • storlek XL (FS01203): tillverkningstidpunkt IV/2017, serienummer 009

Fladen Rescue System flytoverall, Modell 22-845 XB

  • storlek M: tillverkningstidpunkt 04/18, serienummer 43221
  • storlek L: tillverkningstidpunkt 06/18, serienummer 43074
  • storlek XL: tillverkningstidpunkt 10/17, serienummer 42525

Mer information: 

Tukes marknadsövervakningsregister

Överinspektör Asta Koivisto, tfn 029 5052 187, [email protected]

Personlig skyddsutrustning på Tukes webbplats

Övergångstiden går ut: Från 21.4.2019 får endast produkter som är förenliga med förordningen om personlig skyddsutrustning släppas ut på marknaden (Tukes och SHM:s gemensamma meddelande 13.3.2019)