Hoppa till innehåll

KemiDigi har medfört ändringar i kemikalieanmälningarna och anmälningarna av mängduppgifter gällande växtskyddsmedel

14.7.2020 11.39
Nyhet

Aktörer som introducerar växtskyddsmedel på marknaden eller distribuerar dem ska göra en kemikalieanmälan till systemet KemiDigi, som upprätthålls av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), för preparat som förutsätter en kemikalieanmälan enligt nedanstående. När det gäller växtskyddsmedel som det har gjorts en kemikalieanmälan om, ska den som har gjort kemikalieanmälan i KemiDigi dessutom anmäla mängduppgifter före slutet av februari varje år. Växtskyddsmedlens tillståndshavare anmäler tills vidare de tillståndsrelaterade försäljningsmängderna på den webblankett som finns på Säkerhets- och kemikalieverkets webbplats, men framöver ska även dessa uppgifter anmälas i KemiDigi. Tillståndshavarna informeras om denna övergång senare.

Aktörer som introducerar växtskyddsmedel på marknaden och distributörer

Vem ska göra kemikalieanmälan och vart?

Det första företaget med ett finländskt FO-nummer i produktens leveranskedja är skyldigt att göra en kemikalieanmälan om produkter som företaget introducerar på den finländska marknaden. Kemikalieanmälan görs som inloggad användare i KemiDigi. Anmälan görs av en finländsk tillverkare eller importör som har ett finländskt FO-nummer. Om samma produkt importeras till Finland av flera olika företag, ansvarar vart och ett av dem för importen av den aktuella produkten för egen del, och varje företag ska göra en anmälan. Om ett företag inte har ett FO-nummer i Finland kan det inte göra en kemikalieanmälan till registret.

För vilka produkter ska en kemikalieanmälan göras och när?

En kemikalieanmälan ska göras om en produkt är klassificerad enligt CLP-förordningen, och om en oklassificerad produkt innehåller farliga beståndsdelar eller ett ämne för vilket ett gränsvärde för den arbetsrelaterade exponeringen har angetts i EU-lagstiftningen (enligt artikel 31 i REACH).  I praktiken ska en kemikalieanmälan göras om det är obligatoriskt att lämna ett säkerhetsdatablad eller om ett säkerhetsdatablad ska lämnas på begäran enligt artikel 31 i REACH. En kemikalieanmälan ska även göras för växtskyddsmedel om kriterierna ovan uppfylls.

Verksamhetsutövaren ska göra en kemikalieanmälan till KemiDigi senast samtidigt som produkten introduceras på marknaden.

För vilka produkter, hur och när ska mängduppgifter gällande kemikalieanmälningar meddelas?

Mängduppgifter ska anmälas i KemiDigi för kemikalier som det har gjorts en kemikalieanmälan om. Företag som har gjort anmälningar i KemiDigi ska även anmäla mängduppgifter (dvs. tillverkare och importörer med FO-nummer). Mängduppgifterna för föregående år ska anmälas före slutet av februari varje år och meddelas i ton med den exakthet som anges i förordningen (exaktheten beror på mängden).

Laglig grund för kemikalieanmälan och anmälan av de mängduppgifter som hänför sig till den:

  • Om kemikalieproduktregistret stadgas i 17 och 22 § i kemikalielagen.

Närmare bestämmelser om lämnandet av uppgifter om kemikalier enligt 22 § 1 och 2 mom. i kemikalielagen ges genom förordningar av Social- och hälsovårdsministeriet;

Tillståndshavare för växtskyddsmedel

Vem lämnar de tillståndsrelaterade försäljningsmängderna och hur?

Växtskyddsmedlens tillståndshavare (det har ingen betydelse om tillståndshavaren har ett finländskt FO-nummer eller inte) anmäler försäljningsmängderna för de växtskyddsmedel som de har fört ut på marknaden i Finland på en webblankett som finns på Säkerhets- och kemikalieverkets webbplats https://tukes.fi/sv/e-tjanster/formularen/vaxtskyddsmedel (alltså INTE i KemiDigi).

För vilka produkter ska de tillståndsrelaterade försäljningsmängderna anmälas och när?

Tillståndshavarna skulle anmäla försäljningsmängderna 2019 före den 30 april 2020 för alla växtskyddsmedel som fanns i växtskyddsmedelsregistret under det aktuella året. Det skulle även uppges i anmälan om ett preparat inte hade sålts över huvud taget. När det gäller anmälan av försäljningsmängderna 2020 informeras tillståndshavarna i slutet av det här året eller senast i början av 2021 om på vilket sätt och när anmälningarna ska göras i KemiDigi.

Laglig grund för anmälan av de tillståndsrelaterade mängduppgifterna:

  • Växtskyddsmedelsförordningen (EG) nr 1107/2009, artikel 67 1107/2009

  • Förordningen om statistik om bekämpningsmedel (EG) nr 1185/2009 1185/2009

Anmälan av mängduppgifter för växtskyddsmedel i framtiden

I framtiden ska alla anmälningar gällande växtskyddsmedel, inklusive kemikalieanmälningar och tillståndsrelaterade mängduppgifter, göras i KemiDigi. Mer information kommer senare.

Mer information:                       [email protected]

[email protected]

                          

Kemikalieanmälningar och mängduppgifter i anknytning till dem: överinspektör Anu Matilainen, tfn 029 5052 706

Tillståndsrelaterade mängduppgifter: ledande expert Eija-Leena Hynninen, tfn 029 5052 049

e-postadresser har formatet: [email protected]