Hyppää sisältöön

KemiDigi on tuonut muutoksia kasvinsuojeluaineiden kemikaali-ilmoituksiin ja määrätietoilmoituksiin

Julkaisuajankohta 14.7.2020 11.39
Uutinen

Kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattajien ja jakelijoiden on tehtävä kemikaali-ilmoitus Tukesin ylläpitämään KemiDigi-järjestelmään sellaisista valmisteista, joista vaaditaan kemikaali-ilmoitus alla olevan mukaisesti. Kasvinsuojeluaineista, joista on tehty kemikaali-ilmoitus, on lisäksi ilmoitettava määrätiedot Kemi-Digissä kemikaali-ilmoituksen tekijän toimesta jokaisen vuoden helmikuun loppuun mennessä. Kasvinsuojeluaineiden luvanhaltijat ilmoittavat toistaiseksi lupiin liittyvät myyntimäärät Tukesin sivuilta löytyvän nettilomakkeen kautta, mutta jatkossa myös nämä tiedot ilmoitetaan KemiDigissä. Luvanhaltijoita tiedotetaan tästä siirtymästä myöhemmin.

Kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattajat ja jakelijat

Kuka tekee kemikaali-ilmoituksen ja mihin?

Ensimmäinen suomalaisen Y-tunnuksen omaava yritys tuotteen toimitusketjussa on velvollinen tekemään kemikaali-ilmoituksen Suomen markkinoille saattamastaan tuotteesta. Kemikaali-ilmoitus tehdään kirjautuneena käyttäjänä KemiDigiin. Ilmoituksen tekee suomalainen valmistaja, tai maahantuoja jolla on suomalainen Y-tunnus. Jos samaa tuotetta tuo Suomeen useampi eri yritys, jokainen vastaa kyseisen tuotteen maahantuonnista omalta osaltaan ja jokaisen on tehtävä ilmoitus. Jos yrityksellä ei ole Y-tunnusta Suomessa, se ei voi tehdä kemikaali-ilmoitusta rekisteriin.

Mille tuotteille pitää tehdä kemikaali-ilmoitus ja milloin?

Kemikaali-ilmoitus on tehtävä, jos tuote on CLP-asetuksen mukaan luokiteltu, ja jos luokittelematon tuote sisältää vaarallisia aineosia, tai ainetta, jolla on EU-lainsäädännössä asetettu työperäisen altistumisen raja-arvo (katso REACH artikla 31).  Käytännössä kemikaali-ilmoitus on tehtävä, jos käyttöturvallisuustiedote on toimitettava pakollisesti tai pyydettäessä REACH-artiklan 31 mukaisesti. Myös kasvinsuojeluaineista tulee tehdä kemikaali-ilmoitus edellä olevien kriteerien täyttyessä.

Toiminnanharjoittajan on tehtävä kemikaali-ilmoitus KemiDigiin viimeistään samanaikaisesti kun tuotetta saatetaan markkinoille.

Mille tuotteille, miten ja milloin pitää ilmoittaa kemikaali-ilmoituksiin liittyvät määrätiedot?

Määrätiedot ilmoitetaan KemiDigiin kemikaaleista, joista on tehty kemikaali-ilmoitus. Yritykset, jotka ovat ilmoitukset KemiDigiin laatineet, ilmoittavat myös määrätiedot (eli Y-tunnukselliset valmistajat ja maahantuojat). Määrätiedot on ilmoitettava jokaisen vuoden helmikuun loppuun mennessä edelliseltä vuodelta ja ne ilmoitetaan tonneina asetuksessa annetulla tarkkuudella (ilmoitettava tarkkuus riippuu määrästä).

Lakiperusta kemikaali-ilmoitukselle ja niihin liittyvien määrätietojen ilmoittamiselle:

  • Kemikaalituoterekisteristä säädetään kemikaalilain 17 ja 22 pykälässä.

  • Kemikaalilain 22 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen tietojen toimittamisesta annetaan tarkempia säännöksiä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksilla;

  • Kemikaali-ilmoituksen laatimisvelvoitteesta STMa 553/2008

  • Määrätietojen ilmoittamisesta STMa 1155/2011

  • REACH asetus (1907/2006) artikla 31 ja liite II

  • CLP asetus (1272/2008)

Kasvinsuojeluaineiden luvanhaltijat

Kuka toimittaa lupiin liittyvät myyntimäärät ja miten?

Kasvinsuojeluaineiden luvanhaltijat (ei ole merkitystä, onko luvanhaltijalla suomalaista Y-tunnusta vai ei) ilmoittavat Suomessa markkinoille saattamiensa kasvinsuojeluaineiden myyntimäärät Tukesin sivuilta löytyvän nettilomakkeen kautta https://tukes.fi/asiointi/lomakkeet/kasvinsuojeluaineet (eli EI KemiDigissä).

Mille tuotteille pitää ilmoittaa lupiin liittyvät myyntimäärät ja milloin?

Vuoden 2019 myyntimäärät luvanhaltijoiden tuli ilmoittaa 30.4.2020 mennessä kaikista kasvinsuojeluaineista, jotka ovat olleet kasvinsuojeluainerekisterissä kyseisenä  vuonna. Ilmoituksessa on myös pitänyt mainita, jos valmistetta ei ole myyty lainkaan. Vuoden 2020 myyntimäärien ilmoittamisesta tiedotetaan luvanhaltijoille tämän vuoden lopussa tai viimeistään vuoden 2021 alussa, millä tavalla ja milloin ilmoitukset KemiDigiin tehdään.

Lakiperusta lupiin liittyvien määrätietojen ilmoittamiseen:

  • Kasvinsuojeluaineasetus (EY) N:o 1107/2009 artikla 67 1107/2009

  • Asetus torjunta-aineita koskevista tilastoista (EY) N:o 1185/2009 1185/2009

Kasvinsuojeluaineiden määrätietojen ilmoittaminen tulevaisuudessa

Tulevaisuudessa kaikki kasvinsuojeluaineisiin liittyvät ilmoitukset, mukaan lukien kemikaali-ilmoituksiin ja lupiin liittyvät määrätiedot, ilmoitetaan KemiDigin kautta. Lisätietoja tulossa myöhemmin.

Lisätietoja:       [email protected]

[email protected]                       

Kemikaali-ilmoitukset ja niihin liittyvät määrätiedot: ylitarkastaja Anu Matilainen,

p. 029 5052 706

Lupiin liittyvät määrätiedot: johtava asiantuntija Eija-Leena Hynninen, p. 029 5052 049

sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi @ tukes.fi