Intensivövervakning av kemikalie- och sprängämnesanläggningar gav resultat

Tukes 10.4.2014 9.08
Pressmeddelande

 Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) inledde hösten 2013 en intensivövervakning av kemikalie- och sprängämnesanläggningar som vid periodiska inspektioner hade konstaterats ha brister i verksamheten. Intensivövervakningen riktades till 35 anläggningar, av vilka cirka hälften redan har korrigerat bristerna.

– Beroende på mängden kemikalier och deras farlighet genomförs inspektioner på anläggningarna med antingen ett, tre eller fem års mellanrum. Under intensivövervakningen tidigarelade vi inspektionerna och använde även striktare övervakningsmetoder: i fyra anläggningar utsatte vi vite för att påskynda korringeringarna, säger överingenjör Leena Ahonen på Tukes Anläggnings- och gruvövervakningsenhet.

Vite utsattes bland annat om anläggningen inte hade utsett en driftsövervakare för kemikalier.

– När det gäller säkerheten är detta en viktig fråga som är lätt att korrigera. Utbildning av driftsövervakare kräver inga stora ekonomiska uppoffringar av företaget. Det handlar snarare om att vilja, säger Leena Ahonen.

Merparten av anläggningarna under intensivövervakning var sådana som inspekteras vart femte år. Tre av anläggningarna ingick i gruppen av anläggningar som inspekteras vart tredje år och tre anläggningar var sådana som är föremål för säkerhetsutredning och för vilka övervakningen är striktast.

Merparten av företagen verkar i enlighet med bestämmelserna

I Finland finns totalt 700 produktionsanläggningar som använder sig av eller tillverkar farliga kemikalier och sprängämnen samt cirka 350 mindre sprängämnesförråd.

Direktör Päivi Rantakoski vid Anläggnings- och gruvövervakningsenhet säger att merparten av företagen i Finland följer bestämmelserna.

Ansvaret för en säker verksamhet ligger alltid hos företaget. Tyvärr engagerar sig alla företag inte i säkerhetsfrågor, och vissa företag måste ges upprepade anmärkningar om brister. Vi är nöjda över att den effektiviserade övervakningen har fått många företag att förbättra sin verksamhet, säger Rantakoski.

Utöver övervakning har Tukes från och med hösten effektiviserat utbildningen för och informationen till kemikalie- och sprängämnesanläggningar. Man har kartlagt lagstiftningen och dess ändringsbehov, och nya guider och nyhetsbrev har utgivits.

I Finland krävs tillstånd för omfattande hantering och upplagring av farliga kemikalier. Tukes beviljar produktionsanläggningarna tillstånd och övervakar anläggningarna genom periodiska inspektioner. Inspektionsintervallet beror på vilken mängd farliga kemikalier anläggningarna hanterar och på deras farlighet. Övervakningen är dessutom riskbaserad, vilket innebär att den i högre grad riktas till anläggningar i vilkas verksamhet brister har upptäckts.

Enligt lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor är det alltid företaget som ansvarar för anläggningens säkerhet. Ledningen ska se till att anläggningen har tillräckligt med kunskaper och resurser för att identifiera faror. Dessutom måste ledningen ha information om förändringar som görs på anläggningen samt om vilka krav som myndigheterna ställer.

Ytterligare information: 

Överingenjör Leena Ahonen, tfn 029 502 487

Direktör Päivi Rantakoski, tfn 029 505 2359

[email protected]