Hoppa till innehåll

Säkerhetsdatabladen och kemikalieanmälningarna ska vara enligt den nya EU-förordningen i december 2012

Tukes
19.9.2012 15.34
Pressmeddelande

Från 1.12.2012 ska säkerhetsdatabladen för kemikalier stämma överens med EU-förordningen nr 453/2010. Eftersom kemikalieanmälningarna som lämnas till Säkerhets- och kemikaliever­kets (Tukes) kemikalieproduktregister baserar sig på säkerhetsdatabladet ska också kemikalieanmälningarna förnyas. Tukes returnerar i fortsättningen till sändaren kemikalieanmälningar som är enligt föråldrad lagstiftning.

De nya kraven på säkerhetsdatabladen beror på ändringen av bilaga II till REACH-för­ordningen (kommissionens förordning (EU) nr 453/2010). Ändringen har trätt i kraft 20.6.2010 och den har tillämpats från 1.12.2010. I fråga om de kemikalier för vilka man kunnat tillämpa övergångsperioder ska ändringarna enligt för­ordningen verkställas före 1.12.2012. Övergångsperioderna har gällt ämnen som släppts ut på marknaden klassificerade, märkta och förpackade före 1.12.2010 och blandningar som har levererats till någon mottagare minst en gång före 1.12.2010.

Också ändringarna som gäller CLP-förordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008) ska beaktas. Ämnen för vilka man kunnat tillämpa en övergångsperiod ska vara klassificerade, märkta och förpackade enligt CLP-förordningen senast 1.12.2012. När det gäller blandningar ska kraven enligt CLP-förordningen tillämpas senast 1.6.2015 (övergångsperiod till 1.6.2017). I avsnitt 3 i säkerhetsdatabladet ska klassificeringarna för blandningens beståndsdelar vara också enligt CLP-förordningen genast då klassificeringsuppgifterna är tillgängliga.

Ytterligare uppgifter om CLP-förordningen, säkerhetsdatablad och övergångsperioder finns på REACH & CLP-rådgivningen. Dessutom har Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA publicerat en vägledning om sammanställning av säkerhetsdatablad.

Mer information om kemikalieanmälan finns på Tukes webbplats.

Om ni i fortsättningen vill ha vårt elektroniska nyhetsbrev KEMINFO om lagstiftningsförändringar och övriga aktuella frågor om kemikaliers produkttillsyn, vänligen anmäl er till vår e-postlista på adressen [email protected].

Mer information:

Överingenjör Nina Lampinen, tfn 029 5052 705,

[email protected].