Kemikalieimportörer övervakas inom ett europeiskt projekt

Tukes 5.4.2013 8.40
Pressmeddelande

Gemensamt meddelande från Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och Tullen Det tredje övervakningsprojektet som koordineras av Europeiska kemikaliemyndighetens (Echa) Forum för informationsutbyte om verkställighet har inletts i Finland. Syftet är att säkerställa att kemikalieimportörer och så kallade enda representanter har fullgjort sin registreringsskyldighet. Vid övervakningen kontrollerar Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) att sådana importörer som har importerat kemikalier i mängder om minst 1 000 kilogram från länder utanför EU under de senaste fem åren också har registrerat eller förhandsregistrerat ämnena.

Bestämmelser om de registreringsskyldigheter som gäller företag ingår i Reach-förordningen (EU) nr 1907/2006. Syftet med det nya övervakningsprojektet (REACH-EN-FORCE 3, REF-3) är att intensifiera och effektivisera samarbetet mellan tullen och marknadstillsynsmyndigheterna för kemikalier vid övervakningen av förordningen i Europa. I Finland genomförs projektet i samarbete mellan Tullen och Tukes under 2013.

Enligt Reach-förordningen ska ett ämne registreras hos Europeiska kemikaliemyndigheten innan det släpps ut på marknaden i EU och EES som sådant eller ingående i en blandning. I fråga om så kallade infasningsämnen är tidsfristerna för registrering avtrappade mellan 2010 och 2018. Tidsfristen är beroende av mängden av ämnet och dess farlighet.

Före utgången av 2010 november måste man registrera ämnen som tillverkats eller importerats i mängder om minst 1 000 ton per år, ämnen som är mycket farliga för vattenmiljön och som importerats i mängder om minst 100 ton per år samt ämnen som är cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska och som importerats i mängder om minst 1 ton per år.

Ämnen som hade importerats före den 1 december2008 skulle förhandsregistreras före den 1 december 2008. Om företaget har importerat ett ämne första gången i mängder om 1 ton eller mera per år den 1 december 2008 eller därefter, har företaget haft möjlighet att göra en så kallad sen förhandsregistrering beroende av den mängd ämnen som importeras. För närvarande är sen förhandsregistrering möjlig endast för mängder som understiger 100 ton per år. Större importmängder bör registreras hos Europeiska kemikaliemyndigheten innan importen inleds. Företaget ska emellertid först höra sig för hos kemikaliemyndigheten om  en registreringsanmälan eventuellt redan har lämnats in för samma ämne. Syftet med förfarandet är att säkerställa att alla uppgifter om kemikaliens egenskaper utnyttjas mellan registranterna.

En kemikalietillverkare som är etablerad utanför EU får utse en enda representant som är etablerad inom EU och som har samma skyldigheter som en egentlig kemikalieimportör, till exempel registreringsskyldighet. Med import avses i Reach-förordningen införsel från länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Den enda representanten ska vara lämplig för uppdraget, ha tillräckliga erfarenheter av den praktiska hanteringen av ämnen och den information som rör dessa ämnen samt av tillämpning av informationen. Den enda representanten ska ha aktuell information om importerade mängder och om de kunder man sålt till. En tillverkare utanför EU som utser en representant ska underrätta övriga importörer av tillverkarens ämne som är etablerade inom EU om detta.

Mera information:

Mervi Leikoski, överinspektör, Tukes, tfn 029 505 2039
[email protected]

Päivi Simpanen, tullöverinspektör, Tullen, tfn 040 332 2168
[email protected]