Myndigheter som övervakar industriell hantering av kemikalier möts i Tammerfors

Tukes 7.9.2011 10.48
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) är värd för ett ömsesidigt möte för EU:s kemikalieövervakningsmyndigheter i Tammerfors 7–9.9.2011, i vilket deltar över 35 inbjudna från 20 EU-medlemsstater. Det särskilda temat för mötet av övervakningsmyndigheterna kring det s.k. Seveso-direktivet är utvärdering av säkerhetsrapporter. Syftet är att harmonisera besiktningarna som görs vid industrianläggningar och procedurerna i samband med handläggning av säkerhetsrapporterna i olika medlemsstater.


Seveso-direktivet gäller förebyggande av risker för storolyckor i samband med farliga kemikalier som används i industri. I direktivet fastställs bestämmelserna om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier. Till dessa hör brand- och explosionsfarliga kemikalier, t.ex. explosiva varor, flytgas, väte och bensin samt hälso- och miljöfarliga ämnen, såsom ammoniak, klor och svaveldioxid. Direktivet har fått sitt namn av en allvarlig industriolycka som inträffade vid en kemikalieanläggning i Seveso, Italien år 1976.

I mötet diskuteras tolkningarna av myndigheterna i olika länder, lösning av förekommande problemfall och erfarenheterna i verkställandet av övervakningen. I Finland hör myndighetsövervakningen av Seveso-direktivet i främsta hand till Tukes, medan inrikesministeriet och lokala räddningsverk bär ett betydande ansvar för planering av räddningsverksamhet.

Finland har traditionellt varit en av banbrytarna inom verkställandet av Seveso-direktivet: våra författningar är à jour och övervakningen fungerar som sig bör. Verkställandet har krävt förnyelser i nationell lagstiftning och samarbete mellan myndigheterna bl.a. inom jordanvändning och räddningsväsendet.

Mer information:

Överingenjör Anne-Mari Lähde, tfn 010 6052 362