Varningsmärkena för kemikalier ändras från och med 1.6.2015 - lär dig de nya märkena senast nu

Tukes 25.5.2015 8.48
Pressmeddelande

De orange-svarta märkena som informerar om kemikaliernas faror ersätts med nya röd-vit-svarta märken.  Från och med första juni får kemikalietillverkare inte längre trycka de gamla varningsmärkena på förpackningarna. Det är skäl för konsumenterna att lära sig de nya varningsmärkena redan nu, även om man på butikshyllorna kan se de gamla varningsmärkena på produkter ännu under två års tid. Det finns varningsmärken till exempel på rengöringsmedel som används i hemmet, såsom universalrengöringsmedel, avloppsöppnare och maskin- och handdiskmedel, samt målarfärger och bilkemikalier.

Orsaken till förnyandet av varningsmärkena är det system som har utvecklats under FN, vars målsättning är att harmonisera kemikaliernas faroklassificeringar och varningsmärkningar så att de är likadana i hela världen. I EU har detta system verkställts genom den s.k. CLP-förordningen, som anger reglerna för klassificering, märkning och paketering av kemikalier.

Förändringen gäller alla varningsmärken. För en del av varningsmärkena förblir symbolen densamma, men färgläggningen förändras. En del av märkena är helt nya. Ett exempel på ett nytt varningsmärke är ett utropstecken, som berättar att kemikalien är irriterande för huden eller ögonen eller att den kan orsaka hudallergi eller vara farlig för ozonlagret. Ett helt nytt märke är också en människofigur som sönderfaller inifrån. Detta märke varnar för kronisk eller allvarlig hälsofara såsom eventuell cancerrisk eller fara för växande foster, eller fara för permanenta skador på särskilda organ. Symbolerna på märkena som varnar för frätning eller miljöfara har i sin tur förblivit likadana.

De nya varningsmärkena blev obligatoriska för ämnen såsom terpentin redan i december 2012. De flesta kemikalier som används av konsumenter, såsom tvättmedel, målarfärger och lim, är blandningar för vilka övergångstiden fortsätter ända till juni 2017.

De nya varningsmärkena är kvadrater med röd kant stående på ett hörn. Symbolerna inne i ramen är svarta på vit bakgrund.

Ett varningsmärke varnar för fara och därför bör man fästa särskild uppmärksamhet vid märkningen på en sådan kemikalie. Till varningsmärkningarna hör förutom varningsmärken även faroangivelser och skyddsangivelser. Faroangivelserna berättar vilka faror produkten kan orsaka och skyddsangivelserna berättar hur man kan minska eller förhindra skadliga effekter vid användning av kemikalien. På Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) Facebook-sidor och Twitter-konto pågår en kampanj där nya varningsmärken och egenskaper hos farliga kemikalier presenteras för konsumenter.

Mer information

Kemikalieinformation riktad till konsumenter på Tukes webbsidor.

Så här läser du kemikaliens varningsetikett -bild

överinspektör Elina Ekokoski, tfn 029 5052 009

överinspektör Sari Tuhkunen, tfn 029 5052 050